Поиск по сайту:Галузева угода між Міністерством сільського господарства і продовольства України та Центральним комітетом профспілок працівників агропромислового комплексу України на 1997-1998 роки

Головна сторінка


 
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
      І ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛОК ПРАЦІВНИКІВ
        АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
 
 від 01.01.97
   м.Київ
 
 vd970101
 
             Галузева угода
  між Міністерством сільського господарства і продовольства
  України та Центральним комітетом профспілок працівників
    агропромислового комплексу України на 1997-1998 роки
 
           I. Загальні положення
   1.1. Галузева угода (надалі угода) укладена на 1997-1998 роки
між:
   - з однієї сторони - Міністерством сільського господарства і
продовольства України (надалі Мінсільгосппродом), яке наділене
відповідними повноваженнями на ведення переговорів, укладення
угоди, забезпечення реалізації її норм на підприємствах,  в
установах і організаціях (надалі підприємства);
   - з другої сторони - Центральним  комітетом  профспілок
працівників агропромислового комплексу України, який виступає від
імені  первинних  профспілкових  організацій  -  повноважних
представників трудових колективів і представляє інтереси всіх
працівників підприємств галузі та має відповідні повноваження на
ведення переговорів, укладення угоди, забезпечення реалізації
взятих стороною зобов'язань.
   Сторони зобов'язуються  визнавати  і поважати права одна
однієї, виконувати прийняті зобов'язання, нести відповідальність в
порядку, визначеному законодавством України і цією угодою.
   1.2. Угода вступає в дію з 1 січня 1997 року і діє до
укладення нової угоди.
   1.3. Угода є нормативним актом, укладеним на основі чинного
законодавства і взаємних зобов'язань сторін з метою регулювання
соціально-економічних  і  трудових  відносин  в  системі
Мінсільгосппроду, сприяння підвищенню ефективності виробництва,
забезпечення соціального захисту працівників галузі.
   1.4. Норми та положення цієї угоди діють безпосередньо і є
обов'язковими, як мінімальні гарантії, для дотримання органами
управління, керівниками і профспілковими комітетами підприємств
галузі, незалежно від форм власності і  господарювання  при
укладенні  угод і колективних договорів на регіональному та
виробничому рівнях, вирішенні питань соціально-економічних  і
трудових відносин, що є предметом цієї угоди.
   Дія угоди поширюється на всіх працівників підприємств системи
Мінсільгосппроду, а в частині соціально-побутових компенсацій і
пільг - також на пенсіонерів, які працювали на підприємствах
системи, та жінок, які перебувають у відпустках по догляду за
дитиною.
   1.5. Керівники і профспілкові комітети підприємств, незалежно
від форм власності, зобов'язані після введення в дію цієї угоди
впродовж двох місяців укласти колективні договори або внести зміни
і доповнення до чинних колективних договорів.
   У випадку зволікання укладення на підприємствах колективних
договорів у встановлені цією угодою строки, сторони вживають
необхідних заходів по забезпеченню їх укладення та порушують
питання про притягнення до відповідальності винних осіб, згідно з
чинним законодавством.
   1.6. Угода не обмежує  підприємства  відповідно  до  їх
повноважень та згідно з чинним законодавством встановлювати у
колективних  договорах  вищі  та  додаткові,  порівняно  із
передбаченими цією угодою та чинним законодавством, гарантії і
норми, соціально-побутові пільги та інше.
   1.7. Жодна із сторін, що уклали цю угоду, не може протягом
строку її дії в односторонньому порядку приймати рішення, які
змінюють норми і положення цієї угоди, та припинити виконання
зобов'язань.
   1.8. Зміни та доповнення до цієї угоди вносяться у зв'язку із
змінами чинного законодавства з питань, що є предметом цієї угоди,
норм і положень Генеральної угоди, за ініціативою сторін після
проведення переговорів (консультацій) та досягнення домовленості і
вступають у дію після підписання сторонами.
   Пропозиції однієї із сторін щодо внесення змін і доповнень до
угоди розглядаються і вирішуються спільним рішенням у десятиденний
строк з дня їх отримання іншою стороною.
   1.9. Міністерство у триденний термін з дня підписання угоди,
змін та доповнень до неї, подає їх на реєстрацію в Мінпраці
України і надсилає на підприємства.
   1.10. За порушення чи невиконання положень угоди, ухилення
від участі в переговорах, за ненадання своєчасної інформації,
необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю,
представники  сторін несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
   1.11. Сторони розпочинають переговори по укладенню угоди на
наступний період не пізніше як за один місяць до закінчення
терміну дії чинної угоди.
          II. Виробництво і економіка
   Мінсільгосппрод України зобов'язується:
   2.1. Разом з керівниками підприємств забезпечувати формування
стратегії та прогнозування розвитку галузі з метою найбільш
ефективного  ведення  господарства,  нарощування  виробничого,
науково-технічного та економічного потенціалу.
   2.2.  Здійснювати  заходи,  спрямовані  на  забезпечення
стабілізації  та підвищення ефективності виробництва. Сприяти
прискоренню реформування сільського господарства, запровадженню
ринкових  економічних  механізмів,  пошуку  ринків  збуту
сільськогосподарської  продукції,  удосконаленню ціноутворення,
посиленню соціального захисту працівників.
   ЦК профспілок спільно з профспілковими комітетами підприємств
зобов'язуються:
   2.3. Сприяти зміцненню  трудової  дисципліни,  підвищенню
продуктивності праці, поліпшенню умов роботи та техніки безпеки,
соціально-побутового обслуговування та оздоровлення працівників і
їх дітей.
      III. Забезпечення продуктивної зайнятості та
         соціальний захист від безробіття
   3.1. Мінсільгосппрод та його органи сільського господарства і
продовольства на місцях:
   аналізують стан використання трудових ресурсів у галузі і
здійснюють прогнозування попиту і пропозиції робочої сили в
розрізі регіонів;
   забезпечують регіональні органи управління агропромисловим
комплексом інформацією про наявність робочих місць та умови
працевлаштування  і  надлишкових трудових ресурсів у розрізі
регіонів,  створення  та  функціонування  єдиної  системи
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств
галузі.
   3.2. Встановити,   що   рішення   про  реорганізацію,
перепрофілювання,  ліквідацію  підприємств  (крім  випадків
банкрутства), а також про скорочення чисельності штату приймаються
на підприємствах лише після попередніх (не пізніше як за 2 - 3
місяці) переговорів (консультацій) з профспілковими комітетами.
   3.3. Встановити, що при масовому вивільненні працівників у
зв'язку  з  реорганізацією,  перепрофілюванням,  ліквідацією
підприємства, а  також  скороченням  чисельності  штатів  на
підприємствах, повинна розроблятися узгоджена з профспілковим
комітетом програма забезпечення зайнятості та соціальної підтримки
вивільнюваних працівників, яка передбачала б, зокрема:
   - масштаби вивільнення;
   - конкретні заходи щодо забезпечення їх працевлаштування на
вакантні на цьому підприємстві та створені нові робочі місця
(професійна підготовка чи перепідготовка, підвищення кваліфікації,
застосування гнучких режимів зайнятості), а  також  сприяння
працевлаштуванню на інших підприємствах галузі, регіону;
   -  встановлення  на умовах, передбачених у колективному
договорі, гарантій оплати праці та соціального захисту працівників
при запровадженні режимів скороченого робочого часу, вимушених
відпусток з ініціативи роботодавця, дострокового виходу на пенсію,
а також збереження соціальних пільг, встановлених для працівників
підприємств, та інше.
   3.4. Підприємства забезпечують працівникам, вивільнюваним на
підставах п.1 ст.40 КЗпП України ( 322-08 ), протягом 2 років
переважне право на укладення трудового договору в разі виникнення
потреби прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.
   3.5. Підприємства можуть надавати працівникам, які отримали
не менш як за 2 місяці попередження про вивільнення, на умовах,
встановлених колективним договором, можливість для пошуку нового
місця роботи за рахунок частини робочого часу.
   3.6. Організовувати через діючу систему професійної освіти та
учбово-курсових комбінатів роботу по підготовці, перепідготовці
кадрів, підвищенню їх кваліфікації.
      IV. Гарантії оплати праці, регулювання рівня
         заробітної плати та її захисту
   4.1. Керівники підприємств зобов'язані здійснювати оплату
праці у відповідності із Законом України "Про оплату праці"
( 108/95-ВР ), Кодексом законів про працю України ( 322-08 ),
іншими законодавчими та нормативними актами і цією Галузевою
угодою.
   4.2. Керівники  підприємств  спільно  з  профспілковими
комітетами забезпечують в обов'язковому порядку встановлення в
колективних договорах форм і системи оплати праці, розмірів
тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, умов
виплати та розміри доплат, надбавок, премій, винагород, інших
заохочувальних, гарантійних та компенсаційних виплат, визначають
оптимальні співвідношення розмірів заробітної плати.
   Розміри основної заробітної плати (тарифні ставки, відрядні
розцінки,  посадові  оклади) встановлюються в залежності від
кваліфікації, складності і умов роботи за повністю виконану
місячну, денну, годинну норму праці (обсяг робіт) з дотриманням
норм і гарантій, визначених чинним законодавством і цією угодою.
   При визначенні      міжрозрядних,      міжпосадових
(міжкваліфікаційних) співвідношень розмірів  тарифних  ставок,
посадових окладів як орієнтири використовуються співвідношення між
їх мінімальними гарантованими розмірами, встановленими в додатках
1 - 2 до цієї угоди.
   Розміри доплат, надбавок, премій, винагород, інших виплат, що
стимулюють підвищення продуктивності праці, виконання роботи понад
установлені норми праці, підвищення якості продукції, особливі
умови праці, зниження виробничих затрат і т.ін., встановлюються
залежно від результатів роботи працівника або його особистого
вкладу в кінцеві результати роботи підрозділу, підприємства,
зокрема в одержанні прибутку.
   В  колективному  договорі встановлюються компенсаційні і
гарантовані доплати, надбавки, інші виплати у розмірах, не нижчих
за передбачені чинним законодавством і додатком 3 до цієї угоди.
   4.3. На підприємствах  системи  Мінсільгосппроду  частина
заробітної плати може виплачуватися натурою, еквівалентно її
грошовому виразу. Умови виплати, співвідношення між грошовою і
натуральною формами виплати, перелік продукції (товарів), якою
виплачуватиметься заробітна плата  (крім  заборонених  чинним
законодавством),  відпускні  ціни,  термін  і  місце виплати
визначаються в колективному договорі.
   4.4. Встановити  мінімальну  гарантовану  тарифну  ставку
робітника, який виконує просту роботу, що не вимагає кваліфікації,
у розмірі 40 гривень на місяць за виконану працівником повну
місячну норму праці (обсяг робіт).
   4.5. Встановити  мінімальні  гарантовані розміри тарифних
ставок робітників підприємств згідно з додатком 1.
   При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата
проводиться за фактично виконану роботу, але не менше 2/3 тарифної
ставки в розрахунку на місяць.
   При невиконанні норм виробітку з вини працівника оплата
провадиться відповідно до обсягу фактично виконаних робіт.
   4.6. Встановити мінімальні гарантовані розміри  посадових
окладів керівників, спеціалістів і службовців згідно з додатком 2.
   4.7. Оплата праці працівників установ та організацій, що
фінансуються  з  бюджету,  здійснюється  згідно  з  чинним
законодавством.
   4.8. Посадові  оклади  керівників  державних  підприємств
встановлюються органом управління майном при укладенні контракту.
   4.9. Оплата праці інших категорій працівників з контрактною
формою  трудового  договору  здійснюється  згідно  з  чинним
законодавством на умовах, визначених колективним договором, з
урахуванням цієї угоди та виконання умов контракту.
   4.10. За спільним рішенням Мінсільгосппроду та ЦК профспілок
працівників АПК України мінімальні гарантовані галузевою угодою
розміри тарифних ставок (окладів) робітників та посадових окладів
керівних працівників, спеціалістів  і  службовців  періодично
переглядаються, відповідно до індексу цін на споживчі товари і
послуги.
   4.11. Для  працівників  підприємств,  виробництв,  цехів,
дільниць та інших підрозділів, які виконують роботи (надають
послуги),   невластиві   основній   діяльності   галузей
сільськогосподарського виробництва, умови оплати праці можуть
встановлюватися в колективному договорі з дотриманням гарантій,
визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких вони належать
за характером виробництва.
   4.12. В  колективних   договорах   можуть   тимчасово
встановлюватися норми оплати праці нижчі за визначені цією угодою,
але лише на період подолання фінансових труднощів, терміном не
більше шести місяців.
   4.13. Окремим висококваліфікованим робітникам, які зайняті на
особливо важких, відповідальних роботах, можуть встановлюватися
місячні оклади замість тарифних ставок в таких розмірах до
мінімальної місячної тарифної ставки (окладу):
   - до  3.125  -  в  машинобудівній,  металообробній,
електроенергетичній і поліграфічній промисловості, в будівництві,
на транспорті і зв'язку;
   - до  2.875  -  в  сільському  господарстві,  харчовій
промисловості, переробних та інших галузях.
   4.14. Зміни форм, систем, умов оплати праці (тарифних ставок,
посадових окладів, премій, доплат, надбавок тощо) провадяться за
погодженням сторін у порядку, встановленому чинним законодавством,
цією угодою і колективним договором.
   4.15. На   сільськогосподарських   підприємствах   може
створюватись натуральний фонд  для  додаткового  стимулювання
працівників.
   4.16. З  метою  конкретизації  питань  оплати  праці  і
матеріального  стимулювання працівників на підприємствах і в
організаціях розробляються додатки до колективного договору:
   - порядок формування та використання фонду оплати праці;
   - положення про оплату праці на підприємстві, яке включало б:
тарифні сітки, схеми посадових окладів, розміри та порядок виплати
доплат і надбавок, умови та розміри преміювання за основні
результати господарської діяльності та за спеціальними системами
тощо;
   - положення про виплату винагороди за підсумками роботи за
відповідний період;
   - положення про натуральну оплату праці.
   4.17. Керівники підприємств в обов'язковому порядку вживають
заходів щодо удосконалення та раціоналізації структури затрат з
метою зниження енерго-, матеріало- і трудомісткості та підвищення
за рахунок цього питомої ваги фонду, оплати праці в собівартості
(ціні) продукції.
   4.18. Оплата часу простою не з вини працівника здійснюється з
розрахунку не менше 2/3 місячної тарифної ставки. При наявності
фінансових можливостей підприємства можуть  визначати  оплату
простою не з вини працівників у більших розмірах.
   4.19. Керівники підприємств забезпечують своєчасну виплату
заробітної плати не рідше, як двічі на місяць, та поступове
погашення заборгованості за попередній період у строки, визначені
колективним   договором.  Порушення  встановлених  строків
розглядається  як  невиконання  колективних  договорів  з
відповідальністю  конкретних посадових осіб згідно з Законом
України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ), Кодексом
законів про працю України ( 322-08 ), Кодексом про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ).
   Цією угодою  рекомендується  встановлювати  в колективних
договорах порядок компенсації втрати заробітної плати у зв'язку із
затримкою її виплати, зокрема: нараховані і невиплачені своєчасно
суми заробітної плати підвищувати відповідно до зведеного індексу
цін на споживчі товари і послуги за весь період затримки.
   4.20. Рекомендувати   керівникам   сільськогосподарських
підприємств  при  формуванні цін на продукцію передбачати в
структурі собівартості не менше 30 відсотків фонду оплати праці за
рахунок економного використання матеріально-технічних ресурсів та
зниження інших витрат.
   4.21. У випадку ліквідації підприємства, пов'язаної з його
банкрутством,  або  з  інших  причин,  передбачених  чинним
законодавством, оплата праці працівників здійснюється за фактично
відпрацьований час у відповідності з системами і формами оплати
праці, що застосовуються на цьому підприємстві. Кошти на оплату
праці працівників цих підприємств гарантуються доходами і майном
цього підприємства і підлягають першочерговому відшкодуванню.
   4.22. Для  нормування  праці  робітників  рекомендується
використовувати діючі галузеві, міжгалузеві норми та нормативи з
праці. Якщо на окремих нових видах робіт відсутні технічно
обгрунтовані норми виробітку або умови технології і організації
праці не  відповідають  умовам,  передбаченим  у  збірниках,
підприємства у встановленому порядку організовують опрацювання
відповідних нормативів і затверджують їх, за погодженням  з
профспілковим комітетом. Конкретний перелік нормативів з праці,
який застосовується на підприємстві, включається до колективного
договору.
   4.23. Мінсільгосппрод зобов'язується забезпечити нормативними
матеріалами в розрахунку не менше одного примірника кожного
збірника на підприємство згідно з планом видання та організувати
підготовку і підвищення кваліфікації фахівців у галузі нормування
праці.
      V. Соціальні гарантії, пільги та компенсації
   5.1. Встановити, що порядок формування  та  використання
частини   прибутку,  що  спрямовується  на  фінансування
соціально-трудових  пільг,   культурно-оздоровчих   заходів,
визначається у колективному договорі.
   5.2. Цією угодою рекомендується передбачати в колективних
договорах,  виходячи  із  фінансових можливостей підприємств,
соціально-трудові  пільги,  додаткові  порівняно  з  чинним
законодавством і цією угодою гарантії і компенсації, зокрема:
   - встановлення вищих, порівняно з чинним законодавством,
пільг для сімей працівників, які померли внаслідок травм чи
професійних захворювань, пов'язаних з виконанням ними трудових
обов'язків,  незалежно  від  форм  власності  підприємства,
організації;
   - здешевлення  вартості  харчування в їдальнях, буфетах,
профілакторіях, дитячих оздоровчих закладах, часткова компенсація
або допомога в придбанні продуктів харчування;
   - надання  додаткових  пільг  по   житлово-побутовому
обслуговуванню, виділення за пільговими цінами палива для опалення
приватних будинків, будівельних матеріалів при індивідуальному
будівництві житла та інше;
   - здешевлення вартості утримання дітей в дитячих дошкільних
та шкільних закладах;
   - надання у вищих, порівняно з законодавством, розмірах
матеріальної допомоги на поховання, при народженні дитини, при
звільненні працівників на підставі пункту 1 ст.40 КЗпП України
( 322-08 ), багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;
   - надання матеріальної допомоги у розмірі, не меншому за
середньомісячну заробітну плату, при виході на пенсію за віком чи
по інвалідності та у  зв'язку  з  щорічною  відпусткою  на
оздоровлення;
   - надання матеріальної допомоги  членам  ЖБК,  а  також
безпроцентних позик працівникам на будівництво індивідуальних
житлових будинків;
   - надання  пільгових  путівок  на  лікування  та  інших
соціально-побутових пільг ветеранам війни та праці, колишнім
працівникам, які вийшли на пенсію;
   - виділення коштів на здешевлення лікування працівників;
   - заохочення працівників і ветеранів підприємства у зв'язку
із святами, ювілейними датами;
   - надання  одноразової допомоги молодим сім'ям, а також
працівникам, які повернулися на підприємство після демобілізації з
армії та іншим;
   - у господарствах з недостатньою кількістю трудових ресурсів,
у разі виробничої необхідності, рекомендується механізаторам і
тваринникам основних професій, які досягли пенсійного віку і
продовжують працювати на цій роботі, встановлювати доплати до
основного заробітку в розмірі до 10 відсотків за кожний рік,
відпрацьований після виходу на пенсію.
   Конкретний  розмір  доплати  визначається в колективному
договорі.
   5.3. ЦК профспілок працівників АПК зобов'язується здійснювати
обов'язкове  соціальне  страхування  працюючих, цілеспрямоване
використання коштів на оздоровлення працівників та їх сімей, інші
види виплат по соціальному страхуванню.
         VI. Режим праці та відпочинку
   Мінсільгосппрод зобов'язується:
   6.1. Забезпечити  додержання  встановленої  законодавством
тривалості робочого часу (40-годинний тиждень).
   6.2. Підприємства можуть встановлювати меншу норму тривалості
робочого часу з оплатою за рахунок прибутку.
   6.3. Скорочений робочий час (день, тиждень, місяць), а також
відпустки  з ініціативи роботодавця за згодою сторін можуть
запроваджуватися, як виняток, лише в період тимчасових економічних
труднощів з обов'язковим збереженням частини заробітної плати в
порядку  та  за умов, передбачених чинним законодавством та
колективним договором.
   6.4.  У  разі  захворювання працівника, що перебуває у
"вимушеній" відпустці з ініціативи адміністрації, йому надається
матеріальна  допомога  на  лікування  у порядку і розмірах,
передбачених у колективному договорі.
   6.5. Графіки роботи при 2-3-змінному виробництві, розпорядок
робочого дня та надання додаткових днів відпочинку за час,
відпрацьований понад місячну норму, погоджується з профспілковими
комітетами.
   6.6. В колективному договорі можуть встановлюватися більшої
тривалості порівняно з чинним законодавством основна, додаткові та
соціальні  оплачувані  відпустки  за  рахунок власних коштів
підприємств.
   6.7. Не допускається відмова у наданні щорічної відпустки та
заміна її за добровільною згодою працівника матеріальною чи іншою
компенсацією.
           VII. Трудові відносини
   7.1. Забороняється переведення на контрактну форму трудового
договору працівників, які вже знаходяться в трудових відносинах з
підприємством на умовах безстрокового трудового договору.
   7.2. Прийом  на  роботу за контрактною формою трудового
договору може здійснюватися лише у випадках, прямо передбачених
чинним  законодавством  на  умовах,  встановлених колективним
договором.
   7.3. Працівник не може бути звільнений з ініціативи керівника
(власника) без достатніх підстав і без погодження з профспілковим
комітетом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
            VIII. Охорона праці
   Мінсільгосппрод зобов'язується:
   8.1. Забезпечувати виконання галузевої програми поліпшення
стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 1997 -
2000 роки. З цієї метою:
   - на спільних засіданнях органів господарського управління та
профспілок розглядати стан охорони праці на підприємствах, в
організаціях,  здійснювати  відповідні  заходи  щодо усунення
виявлених   недоліків,  акцентуючи  увагу  на  виконанні
організаційно-технічних заходів, що розробляються комісіями по
розслідуванню нещасних випадків, аварій;
   -  удосконалювати  систему управління охороною праці на
галузевому, обласному та районному рівнях управління сільським
господарством;
   - укомплектувати служби охорони праці на підприємствах і в
організаціях  та запровадити систему підготовки і підвищення
кваліфікації спеціалістів по охороні праці та інженерно-технічних
працівників з питань охорони праці, безпеки дорожнього руху та
пожежної безпеки.
   8.2.  Організовувати  та проводити огляди-конкурси стану
охорони праці, розробити положення, передбачивши в ньому засоби
морального та матеріального стимулювання трудових колективів, які
досягли позитивних результатів.
   8.3. Регулярно аналізувати причини нещасних випадків та
професійних захворювань для розробки рекомендацій і заходів щодо
їх зниження, використовуючи комп'ютерну програму обліку та аналізу
виробничого травматизму і аварій.
   8.4. Відновити в усіх областях учбові кабінети охорони праці,
розглянути питання про створення таких кабінетів при районних
управліннях сільського господарства і продовольства.
   Обладнати кабінети по охороні праці необхідною документацією,
навчальними  посібниками,  засобами агітації, плакатами тощо.
   8.5. Прискорити  розробку нових, перегляд та перевидання
чинних правил, положень, інструкцій та інших нормативних актів про
охорону праці. Випустити додатковим тиражем збірник "Охорона праці
в сільському господарстві".
   8.6. Сприяти проведенню паспортизації санітарно-технічного
стану підприємств і організацій та розробленню  заходів  по
вивільненню працюючих, в першу чергу жінок, з небезпечних та
шкідливих виробництв.
   8.7. Створити галузеву мережу виявлення та вдосконалення
потреб господарств у засобах індивідуального та колективного
захисту працюючих.
   8.8. Здійснювати перевірки виконання ст. 11 Закону України
"Про охорону праці" ( 2694-12 ) щодо порядку оплати та розмірів
одноразової допомоги, а також відшкодування шкоди працівникам, які
постраждали на виробництві, або їх сім'ям.
   8.9. Сприяти розширенню наявної бази пошиття спецодягу та
спецвзуття на підприємствах і в цехах підсобних промислів та
забезпечувати цими засобами захисту працівників галузі.
     IX. Соціальний захист студентів вищих навчальних
          закладів аграрного профілю
   Мінсільгосппрод України:
   9.1. Забезпечує фінансування:
   - витрат на виплату стипендій студентам з числа дітей-сиріт і
дітей,  які  залишилися  без  піклування  батьків,  та  з
малозабезпечених сімей (за умови отримання сім'єю відповідної
державної  допомоги),  а також студентам, які навчаються на
"відмінно".
   9.2. Сприяє  вищим  навчальним  закладам  в  поліпшенні
громадського харчування студентів та здешевленні його вартості.
   9.3. Організовує, в разі необхідності, залучення студентів до
участі в сільськогосподарських роботах на договірних засадах, з
укладенням відповідних договорів, обов'язковим забезпеченням в
господарствах і на підприємствах необхідних житлово-побутових
умов,  налагодженого  громадського  харчування,  медичного та
культурного обслуговування.
   ЦК профспілок працівників агропромислового комплексу:
   9.4. Сприяє функціонуванню в вищих  навчальних  закладах
аграрного   профілю  санаторіїв-профілакторіїв,  організації
дієтичного та цільового харчування студентів, виділяючи для цього
відповідні кошти, в межах наявних фінансових можливостей.
   9.5. Сприяє оздоровленню студентів у санаторіях, будинках
відпочинку, на туристських базах та в інших оздоровчих закладах з
відшкодуванням частини витрат на зазначені цілі за рахунок коштів
профспілки.
           X. Зміна форм власності
   10.1. Міністерство організовує навчання фахівців регіональних
органів управління  сільським  господарством  (агропромисловим
комплексом), підприємств, що підлягають приватизації, з питань
правового та організаційного забезпечення реформування власності,
систематично  забезпечує  оперативне  інформування відповідних
органів та підприємств про строки та хід приватизації.
   10.2.  Керівники підприємств вирішують всі питання щодо
регулювання соціально-економічних і трудових відносин в період
зміни форм власності та приватизаційний період шляхом переговорів
з  профкомами  і  внесення  відповідних норм і положень до
колективного договору.
   10.3. Питання продажу, передачі, здачі в оренду об'єктів
соціально-культурного призначення вирішуються лише на підставі
рішення зборів (конференції) трудового колективу.
          XI. Соціальне партнерство
   11.1. Сторони вважають, що в умовах переходу до ринкової
економіки договірне регулювання соціально-економічних процесів на
принципах соціального партнерства є обов'язковою необхідністю.
   11.2. Сторони шляхом консультацій, переговорів, вироблення
спільних пропозицій, конкретних дій зосереджуватимуть свої зусилля
на створенні умов для продуктивної праці, стабілізації виробництва
та підвищення життєвого рівня працівників системи Мінсільгосппроду
України.
   11.3. Конфліктні ситуації, спірні питання, що виникають на
галузевому  рівні  і  на  підприємствах,  вирішуються шляхом
переговорів, прийняття компромісних рішень, узгодження інтересів
найманих працівників і власників, вдосконалення соціально-трудових
відносин та розв'язання колективних  трудових  конфліктів  у
відповідності з чинним законодавством.
   11.4. Сторони:
   забезпечують представництво  та   відстоюють   інтереси
працівників системи Мінсільгосппроду в законодавчих та урядових
органах, безкоштовно надають консультації, розглядають скарги та
заяви трудящих;
   надають  методичну  та  практичну  допомогу в укладенні
колективних  договорів  на  виробничому  рівні,  забезпеченні
реалізації цієї угоди.
   11.5. Кожна із сторін зобов'язується інформувати іншу сторону
про  необхідність  прийняття  рішень з питань, що зачіпають
соціально-економічні інтереси працівників галузі і є предметом
цієї угоди, та здійснювати попередні узгодження таких рішень
шляхом офіційних переговорів і консультацій.
   11.6. Рішення, що стосуються зміни умов праці, заробітної
плати,  скорочення  виробництва,  закриття  підприємств,  які
спричиняють звільнення працівників, та ті, що змінюють стан
правового  і  соціально-економічного  захисту  працівників,
приймаються Мінсільгосппродом за погодженням з ЦК профспілок
працівників АПК України.
        XII. Гарантії діяльності профспілок
   12.1. Міністерство та відповідні його органи і підприємства
через колективні договори гарантують:
   - надання згідно з статтею 249 КЗпП України ( 322-08 )
підприємствами, установами і організаціями профспілковим комітетам
безкоштовно необхідних приміщень з усім обладнанням, засобів
зв'язку, транспорту;
   - відрахування  профкомам  коштів  від  прибутку,  який
залишається  в  розпорядженні  трудових  колективів,  на
культурно-масову,  спортивно-оздоровчу  роботу  в  розмірі,
визначеному чинним законодавством, але не менше 0,3 відсотка фонду
оплати праці (п.5.2.4. Генеральної угоди ( v0125697-95 );
   - проведення безготівкової оплати членських профспілкових
внесків за особистою письмовою заявою членів  профспілки  і
перерахування їх профспілковим комітетам протягом 3-х днів після
виплати заробітної плати;
   - поширення на обраних і штатних профспілкових працівників
умов виплати премій, винагород, гарантій, компенсацій та інших
пільг,  передбачених  для  відповідних категорій спеціалістів
підприємств чи організацій, у тому числі при зміні форм власності;
   - надання членам профспілкових комітетів та профактиву часу
із збереженням середнього заробітку для виконання громадських
обов'язків, профспілкового навчання;
   - забезпечення виборним профспілковим працівникам, після
закінчення їх повноважень, працевлаштування на виконуваній ними,
до виборів роботі або рівноцінній роботі з їх згоди.
   12.2. Рекомендується залучати представника профкому до складу
ради  підприємства,  правління  акціонерного  товариства  і
колективного  сільськогосподарського  підприємства, комісії по
приватизації та інших органів.
   12.3.  Рішення,  які  обмежують  права  та повноваження
профспілок, передбачені їх статутом та цією угодою, вважаються
недійсними.
        XIII. Контроль за виконанням угоди
   13.1. Контроль за виконанням угоди провадиться кожною з
сторін, що її уклали.
   13.2. Сторони, що підписали угоду, аналізують хід реалізації
за півріччя та за річними підсумками роботи. При невиконанні
положень  угоди,  строк  реалізації яких настав, складається
протокол, який підписується сторонами.
   13.3. За порушення чи невиконання положень угоди, ухилення
від участі в переговорах, за ненадання своєчасної інформації,
необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю,
представники  сторін несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
 
 Міністр Мінсільгосппроду    Голова ЦК профспілок працівників
 України            агропромислового комплексу України
       А.І. Хорішко                В.К. Чепур
                      Додаток
                   до Галузевої угоди
 
  Мінімальні розміри денних тарифних ставок окремих категорій
   робітників сільськогосподарських підприємств по розрядах
                            (в гривнях)
---------------------------------------------------------------------------------
| Категорії працівників|       Розряди       |Коефіцієнти співвід-|
|           |-----------------------------------|ношень  мінімальних|
|           | I | II | III | IV | V | VI |розмірів  тарифних|
|           |   |   |   |   |   |   |ставок робітників I|
|           |   |   |   |   |   |   |розряду і мінімаль-|
|           |   |   |   |   |   |   |ного розміру тариф-|
|           |   |   |   |   |   |   |ної ставки робітни-|
|           |   |   |   |   |   |   |ка,  який  виконує|
|           |   |   |   |   |   |   |просту некваліфіко-|
|           |   |   |   |   |   |   |вану роботу     |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|Міжрозрядні тарифні  |1,00 |1,09 |1,20 |1,35 |1,55 |1,80 |          |
|коефіцієнти      |   |   |   |   |   |   |          |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|Трактористи-машиністи:|   |   |   |   |   |   |          |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|I група        |2-01 |2-19 |2-41 |2-71 |3-12 |3-62 |    1,19     |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|II група       |2-23 |2-43 |2-68 |3-01 |3-46 |4-01 |    1,32     |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|III група       |2-45 |2-67 |2-94 |3-31 |3-80 |4-41 |    1,4     |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|На ручних роботах в  |1-99 |2-17 |2-39 |2-69 |3-08 |3-58 |    1,18     |
|тваринництві     |   |   |   |   |   |   |          |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|На ручних роботах в  |1-73 |1-89 |2-08 |2-34 |2-68 |3-11 |    1,02     |
|рослинництві     |   |   |   |   |   |   |          |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|Робітники, зайняті на |1-83 |1-99 |2-20 |2-47 |2-84 |3-29 |    1,08     |
|ремонтних і верстатних|   |   |   |   |   |   |          |
|роботах        |   |   |   |   |   |   |          |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------------|
|На верстатних роботах |2-04 |2-22 |2-45 |2-75 |3-16 |3-67 |    1,21     |
|по обробці металу і  |   |   |   |   |   |   |          |
|інших матеріалів   |   |   |   |   |   |   |          |
|різанням на      |   |   |   |   |   |   |          |
|металообробних    |   |   |   |   |   |   |          |
|верстатах       |   |   |   |   |   |   |          |
---------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
   1. Денні тарифні ставки визначені з розрахунку семигодинного
робочого дня і місячної норми 164,75 робочих годин у 1997 році при
40-годинному  робочому  тижні,  з  урахуванням  коефіцієнтів
співвідношень тарифних ставок робітників I розряду і мінімального
розміру  тарифної  ставки  робітника,  який  виконує  просту
некваліфіковану роботу.
   2. Приклад розрахунку денної тарифної ставки робітника I
розряду на ручних роботах в рослинництві:
          40: 164,75 х 7 х 1,02 = 1,73
   Тарифні ставки робітників інших розрядів визначаються  з
урахуванням міжрозрядних тарифних коефіцієнтів.
   Мінімальні розміри годинних тарифних ставок робітників
  підприємств промисловості системи Мінсільгосппроду України
         (на прикладі переробних галузей)
 
------------------------------------------------------------------
|               |       Розряди       |
|               |----------------------------------|
|               | I | II | III | IV | V | VI |
|-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Міжрозрядні тарифні     | 1,0 |1,09 |1,20 |1,35 |1,55 |1,80|
|коефіцієнти         |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Годинні тарифні ставки    |25,0 |27,0 |30,0 |34,0 |39,0 |45,0|
|робітників основного     |   |   |   |   |   |  |
|виробництва         |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Годинні тарифні ставки    |26,0 |28,0 |31,0 |35,0 |40,0 |47,0|
|робітників, зайнятих на   |   |   |   |   |   |  |
|ремонтних роботах      |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+----|
|Годинні тарифні ставки    |29,0 |32,0 |35,0 |39,0 |45,0 |52,0|
|робітників, зайнятих на   |   |   |   |   |   |  |
|верстатних роботах по обробці|   |   |   |   |   |  |
|металу і інших матеріалів  |   |   |   |   |   |  |
|різанням на металообробних  |   |   |   |   |   |  |
|верстатах          |   |   |   |   |   |  |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
   1. Місячний тарифний оклад прибиральниці у відповідності з
Галузевою угодою складає 40 гривень.
   2. Годинні тарифні ставки робітників розраховані, виходячи з
норми  тривалості  робочого  часу 164,75 годин в місяць, з
урахуванням коефіцієнтів співвідношень тарифних ставок робітників
першого розряду і мінімального розміру тарифної ставки робітника,
який виконує просту некваліфіковану роботу
   - для робітників основного виробництва - 1,02;
   - для робітників, зайнятих на ремонтних роботах - 1,08;
   - для робітників, зайнятих на верстатних роботах по обробці
металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах -
1,21.
   3. Приклад розрахунку годинних тарифних ставок робітників I
розряду:
   а) основного виробництва: 40 х 1,02: 164,75
   б) зайнятих на ремонтних роботах: 40 х 1,08: 164,75
   в) зайнятих на верстатних роботах по обробці металу та інших
матеріалів різанням на металообробних верстатах 40 х 1,21: 164,75
   Мінімальні розміри і міжгрупові коефіцієнти співвідношень
    посадових окладів керівних працівників і спеціалістів
   системи Мінсільгосппроду України (на прикладі переробних
           галузей промисловості)
 
------------------------------------------------------------------
|     Назва посади     | Посадовий |Групи підприємств та |
|               |  оклад  |  міжгалузеві   |
|               |працівників|   коефіцієнти   |
|               |підприємств|---------------------|
|               | I групи | II  | III  | IV |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|       1        |   2   | 3  | 4  | 5 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Директор           |  195,0  | 0,94 | 0,88 |0,82 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Головний інженер       |  155,0  | 0,94 | 0,87 |0,81 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Головні: технолог, економіст, |  120,0  | 0,92 | 0,88 |0,88 |
|агроном, ветеринарний лікар, |      |    |    |   |
|зоотехнік           |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник виробництва,    |  110,0  | 0,96 | 0,92 |0,92 |
|технорук (при відсутності   |      |    |    |   |
|самостійних          |      |    |    |   |
|планово-виробничого,     |      |    |    |   |
|виробничо-технічного чи    |      |    |    |   |
|виробничого відділів)     |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Головні: механік, енергетик, |  110,0  | 0,96 | 0,92 |0,92 |
|конструктор, метролог     |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальники відділів:     |  110,0  | 0,96 | 0,92 |0,92 |
|технічного, виробничого,   |      |    |    |   |
|виробничо-технічного,     |      |    |    |   |
|планово-виробничого (при   |      |    |    |   |
|відсутності самостійних    |      |    |    |   |
|технічного і виробничого   |      |    |    |   |
|відділів),          |      |    |    |   |
|виробничо-ветеринарного    |      |    |    |   |
|контролю, виробничої     |      |    |    |   |
|(технологічної) лабораторії  |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальники відділів:     |  105  | 0,96 | 0,96 |0,91 |
|планово-економічного,     |      |    |    |   |
|організації праці і заробітної|      |    |    |   |
|плати, фінансового,      |      |    |    |   |
|контрольно-ревізійного,    |      |    |    |   |
|матеріально-технічного    |      |    |    |   |
|постачання, збуту       |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник відділу капітального|  100  | 0,95 | 0,95 |0,91 |
|будівництва          |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальники лабораторій: КВП і |  105  | 0,96 | 0,96 |0,91 |
|автоматики, хімічної,     |      |    |    |   |
|бактеріологічної,       |      |    |    |   |
|токсикологічної, мікологічної |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник відділу сировини  |  100  | 0,95 | -  | - |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальники відділів: охорони |  100,0  | 0,95 | 0,91 |0,86 |
|праці і техніки безпеки,   |      |    |    |   |
|транспорту          |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальники лабораторій:    |  95   | 0,95 | -  | - |
|наукової організації праці і |      |    |    |   |
|управління виробництвом,   |      |    |    |   |
|нормативно-дослідної     |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник відділу кадрів   |  105  | -  | -  | - |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник відділу підготовки |  100,0  | -  | -  | - |
|кадрів            |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник відділу кадрів і  |   -   | 85  | 0,95 | - |
|підготовки кадрів       |      | грн. |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник відділу соціального |  95,0  | -  | -  | - |
|розвитку           |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник першого відділу   |  90,0  | 0,95 | 0,90 | - |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник штабу цивільної   |  85,0  | 0,95 | 0,89 | - |
|оборони            |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник юридичного відділу |  90,0  | 0,95 | -  | - |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник господарського   |  65,0  | 1,0  | 1,0  | - |
|відділу            |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Інженери: по організації   |      |    |    |   |
|управління виробництвом, по  |      |    |    |   |
|організації і нормуванню   |      |    |    |   |
|праці             |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|I категорії          |  85,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|II категорії         |  80,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Провідні: інженери всіх    |  85,0  | 1,0  | -  | - |
|спеціальностей, економіст,  |      |    |    |   |
|бухгалтер, бухгалтер-ревізор |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Інженери інших спеціальностей,|      |    |    |   |
|метролог, економіст,     |      |    |    |   |
|бухгалтер, бухгалтер-ревізор, |      |    |    |   |
|юрисконсульт, соціолог,    |      |    |    |   |
|психолог, художник, агроном, |      |    |    |   |
|ветеринарний лікар, зоотехнік,|      |    |    |   |
|мікробіолог, бактеріолог,   |      |    |    |   |
|міколог, токсиколог      |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|I категорії          |  80,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|II категорії         |  70,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Інженери: всіх спеціальностей,|  65,0  | 1,0  | 1,0  | 1.0 |
|метролог, економіст,     |      |    |    |   |
|бухгалтер, бухгалтер-ревізор, |      |    |    |   |
|юрисконсульт, соціолог,    |      |    |    |   |
|психолог, художник, агроном, |      |    |    |   |
|ветеринарний лікар, зоотехнік,|      |    |    |   |
|мікробіолог, бактеріолог,   |      |    |    |   |
|міколог, токсиколог      |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Старший диспетчер       |  70,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Диспетчер           |  65,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Техніки всіх спеціальностей  |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|I категорії          |  60,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|II категорії         |  55,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Техніки всіх спеціальностей  |  50,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник цеху:        |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|I групи            |  100,0  | 1,0  | -  | - |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|II групи           |  90,0  | 1,0  | 1,0  | - |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|III групи           |  85,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Начальник зміни, старший   |      |    |    |   |
|майстер дільниці; начальники: |      |    |    |   |
|елеватора, механізованого   |      |    |    |   |
|зерносховища при підприємстві,|      |    |    |   |
|сушильно-очисної башти    |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|I групи            |  90,0  | 1,0  | 1,0  | - |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|II групи           |  80,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|III групи           |  70,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|Майстер дільниці, змінні   |      |    |    |   |
|крупчатник і круп'янщик,   |      |    |    |   |
|начальники: заготівельного  |      |    |    |   |
|пункту, насіннєво-очисної   |      |    |    |   |
|станції,           |      |    |    |   |
|вантажно-розвантажувальних  |      |    |    |   |
|робіт на підприємствах:    |      |    |    |   |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|I групи            |  80,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|II групи           |  70,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+-----------+-------+-------+-----|
|III групи           |  65,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
   1. Посадові  оклади  заступників  керівників  і головних
бухгалтерів встановлюються на 10 - 30 процентів нижче посадового
окладу керівника.
   2. Згідно з Положенням про службу охорони праці в системі
Міністерства сільського господарства і продовольства України (пп.
2.2, 2.3), затвердженим наказом Мінсільгосппроду України від 15
березня 1994 року N 74 за погодженням з Державним комітетом
України по нагляду за охороною праці 9 березня 1994 року, служба
охорони  праці  підпорядковується  безпосередньо  керівникові
підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати
праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників
основних виробничо-технічних служб підприємства. Такий принцип
зберігається при визначенні посадового становища та окладів і для
інших працівників служби охорони праці.
               Перелік
  гарантованих розмірів доплат і надбавок до тарифних ставок
   і посадових окладів працівників об'єднань, підприємств і
      організацій системи Мінсільгосппроду України
 
----------------------------------------------------------------------------
|  Найменування доплат і  |     Розміри доплат і надбавок     |
|     надбавок      |                      |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|       1       |           2           |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|               |         Доплати          |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За суміщення професій, посад |Доплати одному працівнику максимальними   |
|(крім керівників підприємств,|розмірами не обмежуються і визначаються   |
|їх заступників, головних   |наявністю одержаної економії за тарифними  |
|спеціалістів, керівників   |ставками і окладами суміщуваних працівників,|
|структурних підрозділів,   |з урахуванням обсягів додатково виконуваних |
|відділів, цехів, служб та їх |робіт                    |
|заступників)         |                      |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За розширення зони      |Доплати одному працівнику максимальними   |
|обслуговування або збільшення|розмірами не обмежуються і визначаються   |
|обсягу роботи        |наявністю одержаної економії за тарифними  |
|               |ставками і окладами, які могли б      |
|               |виплачуватись при нормативній чисельності  |
|               |працівників, з урахуванням обсягів додатково|
|               |виконуваних робіт              |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За виконання обов'язків   |До 100 процентів тарифної ставки (окладу)  |
|тимчасово відсутнього    |відсутнього працівника, з урахуванням    |
|працівника          |обсягів додатково виконуваних робіт     |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За роботу в важких і     |За роботу в важких і шкідливих умовах праці |
|шкідливих, особливо важких, |- до 12 процентів, за роботу в особливо   |
|особливо шкідливих умовах  |важких і особливо шкідливих умовах праці - |
|праці            |до 24 процентів тарифної ставки (посадового |
|               |окладу)                   |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За інтенсивність праці    |До 12 процентів тарифної ставки       |
|робітників          |                      |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За роботу в нічний час (з 22 |В цукровій промисловості          |
|до 6 год.)          |для робітників, інженерно-технічних     |
|               |працівників цукрових заводів (комбінатів), |
|               |цукрорафінадних підприємств: основних цехів,|
|               |дільниць і бурякопунктів у період переробки |
|               |цукрових буряків (цукру сирцю) - 75, в   |
|               |міжсезонний період - 50, допоміжним     |
|               |робітникам - 50 процентів годинної тарифної |
|               |ставки (посадового окладу) за кожну годину |
|               |роботи в нічний час             |
|               |--------------------------------------------|
|               |у хлібопекарській промисловості:      |
|               |для робітників, спеціалістів, службовців,  |
|               |зайнятих на виробництві хліба і       |
|               |хлібобулочних виробів - 75, а макаронних  |
|               |виробів - 50 процентів годинної тарифної  |
|               |ставки (посадового окладу) за кожну годину |
|               |роботи в нічний час             |
|               |--------------------------------------------|
|               |в дріжджовій промисловості:         |
|               |для працівників підприємств дріжджової   |
|               |промисловості, які працюють по трьохзмінному|
|               |графіку або по графіку безперервного    |
|               |виробництва, в розмірі 75 процентів годинної|
|               |тарифної ставки (посадового окладу) за кожну|
|               |годину роботи в нічний час         |
|               |--------------------------------------------|
|               |у всіх інших галузях:            |
|               |40 процентів годинної тарифної ставки    |
|               |(посадового окладу) за кожну годину роботи в|
|               |нічний час                 |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За роботу в вечірню зміну при|20 процентів годинної тарифної ставки    |
|багатозмінному режимі роботи |(посадового окладу) за кожну годину роботи в|
|(зміна до 22 год.)      |вечірню зміну                |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За керівництво бригадою   |3 чисельністю робітників: до 10 чол. - до 15|
|(бригадиру, не звільненому  |процентів, 11 - 25 чол. - до 25 процентів, |
|від основної роботи)     |понад 25 чол. - до 40 процентів тарифної  |
|               |ставки                   |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За ненормований робочий день |25 процентів місячної тарифної ставки    |
|для водіїв легкових     |(окладу)                  |
|автомобілів         |                      |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|               |         Надбавки         |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За високу професійну     |Диференційовані надбавки до тарифних ставок:|
|майстерність         |для робітників III розряду - 12 процентів; |
|               |для робітників IV розряду - 16 процентів;  |
|               |для робітників V розряду - 20 процентів;  |
|               |для робітників VI і більш високих розрядів -|
|               |до 24 процентів               |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За класність водіям     |II класу - 10 процентів тарифної ставки за |
|               |відпрацьований в якості водія час      |
|               |I класу - 25 процентів тарифної ставки за  |
|               |відпрацьований в якості водія час      |
|-----------------------------+--------------------------------------------|
|За високі досягнення в праці |до 50 процентів посадового окладу      |
|або за виконання особливо  |                      |
|важливої роботи (на строк її |                      |
|виконання)          |                      |
----------------------------------------------------------------------------
Примітки:
   1. Всі  інші  види  надбавок  і  доплат та їх розміри
встановлюються підприємствами самостійно на умовах, передбачених
колективними договорами, і виплачуються за рахунок прибутку, що
залишається у їх розпорядженні.
   2. Зазначений  перелік  не  поширюється  на організації,
працівники яких оплачуються згідно з умовами, що діють в органах
державної виконавчої влади.
    Мінімальні розміри посадових окладів і міжгрупових
    співвідношень керівників, спеціалістів і службовців
  об'єднань, господарств і підприємств сільського господарства
 
-------------------------------------------------------------------------------
|     Назва посади     |Група господарств та міжгрупові співвідношення|
|               |----------------------------------------------|
|               | I  | II  | III | IV  |  V  | VI |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|       1        | 2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Керівник господарства     | 195 | 0,949 | 0,897 | 0,846 | 0,795 | 0,744|
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Головні: агроном, зоотехнік, | 145 | 0,931 | 0,862 | 0,793 | 0,759 | 0,724|
|ветлікар, інженер, економіст; |   |    |    |    |    |   |
|начальники відділів:     |   |    |    |    |    |   |
|виробничого,         |   |    |    |    |    |   |
|планово-економічного     |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Головний енергетик      | 140 | 0,929 | 0,857 | 0,786 | 0,714 |  - |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Провідні: агроном, зоотехнік, | 95  | 1,0 | 1,0 |  -  |  -  |   |
|ветлікар, інженери всіх    |   |    |    |    |    |   |
|спеціальностей, економіст,  |   |    |    |    |    |   |
|бухгалтер, агролісомеліоратор,|   |    |    |    |    |   |
|диспетчер           |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Завідуючий ремонтно-механічною|   |    |    |    |    |   |
|майстернею:          |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|I група            | 110 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|II група           | 100 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|III група           | 90  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Завідуючий машинним двором:  |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|I група            | 105 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|II група           | 95  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|III група           | 85  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Заступник директора по    | 120 | 0,958 | 0,917 | 0,875 |  -  |  - |
|господарській частині, побуту |   |    |    |    |    |   |
|і культурі          |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Заступник директора по    | 90  | 0,944 | 0,889 | 0,833 |  -  |  - |
|господарській частині     |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Начальник відділу кадрів   | 100 | 0,950 |  -  |  -  |  -  |  - |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Начальник штабу цивільної   | 85  | 0,941 |  -  |  -  |  -  |  - |
|оборони            |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Агроном, зоотехнік, ветлікар, |   |    |    |    |    |   |
|інженери всіх спеціальностей, |   |    |    |    |    |   |
|економіст, бухгалтер,     |   |    |    |    |    |   |
|юрисконсульт,         |   |    |    |    |    |   |
|агролісомеліоратор, диспетчер |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|I категорії          | 90  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|II категорії         | 80  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Агроном, зоотехнік, ветлікар, | 70 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|інженери всіх спеціальностей, |   |    |    |    |    |   |
|економіст, бухгалтер,     |   |    |    |    |    |   |
|юрисконсульт,         |   |    |    |    |    |   |
|агролісомеліоратор, диспетчер |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Техніки всіх спеціальностей, |   |    |    |    |    |   |
|ветфельдшер:         |   |    |    |    |    |   |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|I категорії          | 65  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|II категорії         | 60  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|------------------------------+------+-------+-------+-------+--------+------|
|Техніки всіх спеціальностей, | 55  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0  | 1,0 |
|ветфельдшер          |   |    |    |    |    |   |
-------------------------------------------------------------------------------
Примітки:
   1. Посадові  оклади  заступників  керівників  і головних
бухгалтерів встановлюються на 10 - 30 процентів нижче посадового
окладу керівника.
   2. Згідно з Положенням про службу охорони праці в системі
Міністерства сільського господарства і продовольства України (пп.
2.2, 2.3), затвердженим наказом Мінсільгосппроду України від 15
березня 1994 року N 74 за погодженням з Державним комітетом
України по нагляду за охороною праці 9 березня 1994 року, служба
охорони  праці  підпорядковується  безпосередньо  керівникові
підприємства. За своїм посадовим становищем та умовами оплати
праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників
основних виробничо-технічних служб підприємства. Такий принцип
зберігається при визначенні посадового становища та окладів і для
інших працівників служби охорони праці.
 
  Мінімальні розміри посадових окладів керівників, спеціалістів
  і службовців відділків, ферм, сільськогосподарських дільниць,
      цехів підприємств сільського господарства
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва посади     |  Група господарств та міжгрупові  |
|             |      співвідношення      |
|             |-------------------------------------|
|             | I  | II  | III  | IV  | V |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Керуючий, начальник    | 125  | 0,96 | 0,92 | 0,88 |0,84 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Провідні: агроном,    | 95  | 1,0  | -  | -  | - |
|зоотехнік, ветлікар,   |    |    |    |    |   |
|інженери всіх       |    |    |    |    |   |
|спеціальностей, бухгалтер |    |    |    |    |   |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Агроном, зоотехнік,    |    |    |    |    |   |
|ветлікар, інженери    |    |    |    |    |   |
|всіх спеціальностей,   |    |    |    |    |   |
|бухгалтер:        |    |    |    |    |   |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|I категорії        | 90  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|II категорії       | 80  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Агроном, зоотехнік,    | 70  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|ветлікар, інженери    |    |    |    |    |   |
|всіх спеціальностей,   |    |    |    |    |   |
|бухгалтер         |    |    |    |    |   |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Техніки всіх       |    |    |    |    |   |
|спеціальностей,      |    |    |    |    |   |
|ветфельдшер        |    |    |    |    |   |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|I категорії        | 65  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|II категорії       | 60  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|--------------------------+-------+-------+-------+-------+-----|
|Техніки всіх       | 55  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0 |
|спеціальностей,      |    |    |    |    |   |
|ветфельдшер        |    |    |    |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
 "Колос", N 2-3, 26 лютого 1997 р.
Головна сторінка