Поиск по сайту:Про затвердження Порядку контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устатковання, обладнання та комплектуючих виробів до них, що ввозяться на територію спеціальної економічної зони "Миколаїв"

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2000 р. N 1905
                Київ
     Про затвердження Порядку контролю за цільовим
    використанням сировини, матеріалів, устатковання,
   обладнання та комплектуючих виробів до них, що ввозяться
    на територію спеціальної економічної зони "Миколаїв"
 
   Відповідно до частини четвертої статті 10 Закону України "Про
спеціальну  економічну  зону "Миколаїв" ( 1909-14 ) Кабінет
Міністрів України постановляє:
   Затвердити Порядок  контролю  за  цільовим  використанням
сировини, матеріалів, устатковання, обладнання та комплектуючих
виробів до них, що ввозяться на територію спеціальної економічної
зони "Миколаїв" (додається).
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України          Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 27
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1905
 
               ПОРЯДОК
      контролю за цільовим використанням сировини,
   матеріалів, устатковання, обладнання та комплектуючих
   виробів до них, що ввозяться на територію спеціальної
          економічної зони "Миколаїв"
 
   1. Цей  Порядок  визначає механізм контролю за цільовим
використанням сировини, матеріалів, устатковання, обладнання та
комплектуючих  виробів  до  них,  що ввозяться на територію
спеціальної економічної зони "Миколаїв".
   2. Суб'єкти спеціальної економічної зони "Миколаїв" (далі -
суб'єкти) звільняються від сплати ввізного мита на сировину,
матеріали, устатковання, обладнання та комплектуючі вироби до них
(крім підакцизних товарів) і податку на додану вартість на
устатковання, обладнання та комплектуючі вироби до них (крім
підакцизних товарів) у разі ввезення (пересилання) в Україну
суб'єктами для потреб власного  виробництва,  пов'язаного  з
реалізацією інвестиційних проектів.
   Зазначені пільги  встановлюються  на  період  реалізації
інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять  років,
починаючи з дати першого ввезення (оформлення ввізної вантажної
митної декларації).
   Підставою для застосування цих пільг є наявність у суб'єкта
свідоцтва про його реєстрацію органом господарського розвитку і
управління спеціальної економічної зони "Миколаїв" як суб'єкта
цієї зони, а також зовнішньоекономічного контракту та переліку
сировини, матеріалів, устатковання, обладнання та комплектуючих
виробів  до них, який є невід'ємною частиною інвестиційного
проекту.
   3. Суб'єкт зобов'язаний до 5 числа місяця, що настає за
звітним,  подавати  відповідній  митниці  звіт  про  цільове
використання сировини, матеріалів, устатковання, обладнання та
комплектуючих виробів до них, звільнених від обкладення ввізним
митом, а також устатковання, обладнання та комплектуючих виробів
до них, звільнених від обкладення податком на додану вартість
(далі - звіт), у трьох примірниках, складених за зразком згідно з
додатком.
   Один примірник звіту залишається в митниці, другий (з її
відміткою) подається цим суб'єктом до 20 числа місяця, що настає
за звітним, до органу державної податкової адміністрації за
місцезнаходженням суб'єкта, третій (з відміткою цього органу)
подається до 25 числа місяця, що настає за звітним, до органу
господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони
"Миколаїв".
   4. Контроль за цільовим використанням суб'єктами сировини,
матеріалів, устатковання, обладнання та комплектуючих виробів до
них  здійснюється  органами  державної  податкової служби та
відповідними митницями.
   5. У разі коли органи державної податкової служби виявлять
під  час  перевірки факти нецільового використання суб'єктом
устатковання, обладнання та комплектуючих виробів до них, вони
здійснюють нарахування та стягнення несплачених сум податку на
додану вартість виходячи з їх договірної (контрактної) вартості,
але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним
(обмінним) курсом, установленим Національним банком на  день
оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням
пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків
облікової ставки Національного банку, що діяла на день збільшення
податкового зобов'язання, за період від дати ввезення таких
товарів на митну територію України до дати збільшення податкового
зобов'язання, та інформують про це митницю, яка здійснила їх митне
оформлення,  та  орган  господарського розвитку і управління
спеціальної економічної зони "Миколаїв".
   Стягнення сум мита, не сплаченого внаслідок  нецільового
використання суб'єктом звільнених від обкладення ввізним митом
сировини, матеріалів, устатковання, обладнання та комплектуючих
виробів  до  них,  здійснюється  митницями  в  установленому
законодавством порядку.
 
Зразок
                   Додаток
          до Порядку контролю за цільовим використанням
          сировини, матеріалів, устатковання, обладнання
         та комплектуючих виробів до них, що ввозяться на
         територію спеціальної економічної зони "Миколаїв
------------------------------------------------------------------
         |До митниці|До органу державної податкової служби
------------------------------------------------------------------
Дата відправлення
 
Дата отримання
                ЗВІТ
         за ___________________ 200  р.
               (місяць)
     про цільове використання сировини, матеріалів,
    устатковання, обладнання та комплектуючих виробів
     до них, звільнених від обкладення ввізним митом,
    а також устатковання, обладнання та комплектуючих
    виробів до них, звільнених від обкладення податком
            на додану вартість
   Звіт подається  суб'єктами  спеціальної  економічної зони
"Миколаїв":
   до 5 числа місяця, що настає за звітним, - до митниці, яка
здійснює митне оформлення;
   до 20 числа місяця, що настає за звітним, - до органу
податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта (з відповідною
відміткою митниці);
   до 25 числа місяця, що настає за звітним, - до органу
господарського розвитку і управління спеціальної економічної зони
"Миколаїв" (з відповідною відміткою органу державної податкової
адміністрації за місцезнаходженням суб'єкта)
 
Митниця __________________________________________________________
             (місто, район)
 
Орган державної податкової служби ________________________________
                  (місто, район)
 
Суб'єкт спеціальної економічної зони "Миколаїв" __________________
                       (найменування)
 
Інвестиційний проект, рішення про його затвердження ______________
 
__________________________________________________________________
             (дата, номер)
 
Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта спеціальної економічної
 
зони "Миколаїв"___________________________________________________
             (дата, номер)
 
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ _____________________________
 
Реєстраційний номер платника податку _____________________________
 
Дата і номер договору (контракту)
__________________________________________________________________
 
Дата і реєстраційний номер договору з іноземним постачальником ___
 
__________________________________________________________________
 
Місцезнаходження _________________________________________________
 
Дата першого ввезення (оформлення ввізної митної декларації)
устатковання, обладнання та комплектуючих виробів до них
без обкладення ввізним митом і податком на додану вартість _______
 
Дата першого ввезення (оформлення ввізної митної декларації)
сировини, матеріалів без обкладення ввізним митом ________________
 
Дата отримання звіту підтверджується відповідними штампами митниці
та органу державної податкової служби.
                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------------------
  |      |     |  Умовно  |  Митна вартість   |
  |Дата і номер| Митна | нараховані | використаних товарів | Залишок
  | вантажної |вартість |мито і податок|-----------------------|
  |  митної  |ввезених | на додану  |для реалізації|на інші |
  |декларації *|товарів |  вартість  |інвестиційних | цілі |
  |      |     |       |проектів   |    |
---+------------+---------+--------------+--------------+--------+------------
 1 |   2   |  3  |    4   |    5   |  6  |   7
---+------------+---------+--------------+--------------+--------+------------
  |      |     |       |       |    |на 1 число
 А |      |     |       |       |    |звітного
  |      |     |       |       |    |місяця
  |      |     |       |       |    |----------
  |      |     |       |       |    |тис. гривень
  |      |     |       |       |    |
---+------------+---------+--------------+--------------+--------+------------
 1 |      |     |       |       |    |
---+------------+---------+--------------+--------------+--------+------------
 2 |      |     |       |       |    |
---+------------+---------+--------------+--------------+--------+------------
 Б | Усього   |     |       |       |    |
---+------------+---------+--------------+--------------+--------+------------
  |      |     |       |       |    |на 1 число
  |      |     |       |       |    |місяця, що
 В |      |     |       |       |    |настає за
  |      |     |       |       |    |звітним
  |      |     |       |       |    |----------
  |      |     |       |       |    |тис. гривень
------------------------------------------------------------------------------
* Додаються копії вантажних митних декларацій.
 
Примітки: 1. Рядок В графи 7 = рядку А графи 7 + рядок Б
       графи 5 - рядок Б графи 6.
     2. Сума, зазначена в рядку Б графи 6, підлягає
       обкладенню податком на додану вартість і
       внесенню до декларації про податок на додану
       вартість.
     3. Залишок товарів на 1 число місяця, що настає
       за звітним (рядок В графи 7), обов'язково
       розшифровується на окремому аркуші за групами
       ввезених товарів (сировина, матеріали,
       устатковання, обладнання та комплектуючі
       вироби до них).
 
Керівник      _____________   _________________________
          (підпис)      ( прізвище та ініціали)
 
Головний бухгалтер ___________    _________________________
          (підпис)      (прізвище та ініціали)
Головна сторінка