Поиск по сайту:Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань Міністерства транспорту та зв'язку

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 14 листопада 2007 р. N 1325
                Київ
 
         Про внесення змін до постанов
        Кабінету Міністрів України з питань
        Міністерства транспорту та зв'язку
 
   { Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
                      суду міста Києва
    N 2/167 ( v_167805-08 ) від 26.03.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  постанов Кабінету Міністрів України з питань
Міністерства транспорту та зв'язку зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 40
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 14 листопада 2007 р. N 1325
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
      з питань Міністерства транспорту та зв'язку
 
 
   1. У  Положенні  про Державну адміністрацію залізничного
транспорту України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 29 лютого 1996 р. N 262 ( 262-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 8, ст. 237; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39,
ст. 1941; 2006 р., N 33, ст. 2382; 2007 р., N 52, ст. 2098):
 
   1) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента
України  і  постановами  Верховної  Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінтрансзв'язку та цим
Положенням.";
 
   2) у пункті 9 слова "Міністром транспорту" замінити словами
"Міністром транспорту та зв'язку";
 
   3) у тексті Положення ( 262-96-п ) слово "Мінтранс" у всіх
відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку", а слова "місцеві
органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках - словами
"місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку.
 
   2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
25 грудня  1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про  встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3452;
2006 р., N 20, ст. 1472; 2007 р., N 48, ст. 1974):
 
   1) доповнити підпункт "б" пункту 2 абзацами такого змісту:
 
   "ставки плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування
повітряних суден у повітряному просторі України;
 
   аеропортові збори за обслуговування повітряних  суден  і
пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна,
обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка
повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки);";
 
   2) пункт 22 виключити.
 
   3. У  Положенні  про  Регістр  судноплавства  України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня
1998 р.  N 814 ( 814-98-п )  "Про  вдосконалення технічного,
класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому
транспорті" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 829):
 
   1) доповнити пункт 6 абзацом такого змісту:
 
   "технічний нагляд  за  станом судноплавних гідротехнічних
споруд та гідротехнічних споруд  портів,  водних  шляхів  і
судноремонтних заводів.";
 
   2) у пункті 8:
 
   в абзаці першому слова "з судновласниками" виключити;
 
   доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
 
   "технічний нагляд за станом  судноплавних  гідротехнічних
споруд  та  гідротехнічних  споруд  портів, водних шляхів і
судноремонтних заводів;".
 
   У зв'язку  з  цим абзаци четвертий - одинадцятий вважати
відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим;
 
   3) у пункті 9:
 
   підпункт 12 виключити;
 
   в абзаці другому підпункту 13 літеру і цифри "А.799(18)"
замінити літерою і цифрами "А.739(18)";
 
   4) у тексті Положення ( 814-98-п ) слово "Мінтранс" у всіх
відмінках замінити словом "Мінтрансзв'язку".
 
   4. Абзац  другий  пункту 4 переліку центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Кабінетом  Міністрів  України  через  відповідних  міністрів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого
2006 р. N 207 ( 207-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 8, ст. 458), виключити.
 
   5. У Положенні про Міністерство транспорту  та  зв'язку
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
6 червня 2006 р. N 789 ( 789-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 23, ст. 1716):
 
   1) у пункті 4:
 
   підпункт 15 виключити;
 
   доповнити підпункт 26 пункту 4 абзацом такого змісту:
 
   "погоджує тарифи  Укрзалізниці  на перевезення транзитних
вантажів залізничним транспортом через територію України;";
 
   2) пункт 8 викласти у такій редакції:
 
   "8. Мінтрансзв'язку очолює Міністр, який призначається на
посаду та звільняється з посади в установленому порядку Верховною
Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
   Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.
 
   Подання щодо  кандидатур заступників Міністра вносить на
розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністр України за
пропозицією Міністра.
 
   Міністр:
 
   1) забезпечує  виконання  Програми  діяльності  Кабінету
Міністрів України, формування та реалізацію державної політики у
галузі транспорту та зв'язку;
 
   2) здійснює керівництво Міністерством та на виконання вимог
законодавства в межах наданих йому повноважень визначає політичні
пріоритети,  стратегічні напрями роботи Міністерства і шляхи
досягнення поставленої мети, в межах компетенції спрямовує та
координує діяльність інших центральних органів виконавчої влади;
 
   3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень
із  спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади;
 
   4) погоджує проекти законів України, актів Президента України
і Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких він спрямовує і координує;
 
   5) подає  в  установленому  порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів  Президента
України  і  Кабінету  Міністрів України, розробником яких є
Мінтрансзв'язку та центральні органи виконавчої влади, діяльність
яких він спрямовує і координує;
 
   6) затверджує  програми  і плани роботи Мінтрансзв'язку,
розглядає та затверджує звіти про їх виконання;
 
   7) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Мінтрансзв'язку;
 
   8) підписує накази та інші документи Мінтрансзв'язку;
 
   9) видає обов'язкові для виконання накази з питань, що
належать до компетенції Міністерства та центральних  органів
виконавчої влади, діяльність яких він спрямовує і координує;
 
   10) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо:
 
   утворення, реорганізації та ліквідації центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Міністром;
 
   призначення на посаду та звільнення з посади керівників,
перших заступників і заступників керівників центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується
Міністром;
 
   11) розподіляє за  погодженням  з  Віце-прем'єр-міністром
України обов'язки між своїми заступниками;
 
   12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності заступників Міністра у разі
неналежного виконання ними своїх обов'язків;
 
   13) утворює,  реорганізує та ліквідує служби, інспекції,
агентства у складі Міністерства у межах коштів, передбачених у
державному бюджеті для утримання Міністерства;
 
   14) призначає на посаду та звільняє з посади керівників
служб, інспекцій, агентств та затверджує положення про ці органи,
в яких визначаються їх завдання, функції, звітність та інші
питання діяльності;
 
   15) призначає на посаду та звільняє з посади працівників
центрального апарату Міністерства, у тому числі керівників його
самостійних  структурних  підрозділів  за  погодженням  з
Віце-прем'єр-міністром України;
 
   16) укладає та розриває контракти з керівниками підприємств,
установ та організацій, що  належать  до  сфери  управління
Міністерства, за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України,
якщо інше не передбачено актами Кабінету Міністрів України;
 
   17) призначає перевірки фінансово-господарської діяльності
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;
 
   18) вносить у встановленому порядку подання про відзначення
державними нагородами України працівників галузі транспорту та
зв'язку;
 
   19) організовує  та  контролює  здійснення  заходів  з
мобілізаційної підготовки і мобілізації національної транспортної
системи та системи зв'язку;
 
   20) організовує  відповідно  до  закону  функціонування
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в галузі
транспорту та зв'язку, здійснює контроль за її діяльністю;
 
   21) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.";
 
   3) у пункті 9:
 
   в абзаці другому слова "перший заступник і" та "керівники
урядових  органів  державного управління, що діють у складі
Мінтрансзв'язку," виключити;
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.";
 
   4) абзац другий пункту 11 викласти у такій редакції:
 
   "Структуру центрального апарату Мінтрансзв'язку затверджує
Міністр за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України. Положення
про структурні підрозділи центрального  апарату  Міністерства
затверджує Міністр.".
Головна сторінка