Поиск по сайту:Угода про співробітництво між Грецькою організацією з стандартизації та Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики у сфері стандартизації та оцінки відповідності

Головна сторінка

               Угода
     про співробітництво між Грецькою організацією з
     стандартизації та Державним комітетом України з
      питань технічного регулювання та споживчої
      політики у сфері стандартизації та оцінки
             відповідності
 
   Дата підписання:    20.12.2006
   Дата набуття чинності: 20.12.2006
 
   Грецька організація з стандартизації (ELOT) та Державний
комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
політики (ДССУ), далі - "Сторони",
 
   з метою усунення технічних бар'єрів в торгівлі та активізації
економічних відносин між Грецькою Республікою та Україною,
 
   висловлюючи прагнення розвивати співробітництво  у  сфері
стандартизації та оцінки відповідності,
 
   виходячи з  принципів  та правил, прийнятих міжнародними
організаціями з стандартизації,
 
   керуючись економічними інтересами обох Сторін,
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Співробітництво між Сторонами у сфері стандартизації  та
оцінки  відповідності здійснюватиметься згідно з національним
законодавством держав кожної із Сторін.
 
               Стаття 2
 
   Сторони здійснюватимуть   співробітництво   у   сфері
стандартизації та оцінки відповідності на основі додаткових угод,
протоколів та програм, які будуть ґрунтуватись на наступному:
 
   - забезпечення  гармонізації  національних  стандартів  з
міжнародними  та  європейськими стандартами з метою сприяння
технічному та науковому співробітництву та усуненню технічних
бар'єрів в торгівлі;
 
   - співробітництво  у  сферах  стандартизації,  оцінки
відповідності та випробувань;
 
   - здійснення діяльності, спрямованої на взаємне визнання
результатів випробувань та оцінки відповідності продукції, яка
відноситься до експорту/імпорту.
 
               Стаття 3
 
   Сторони погодились на обмін:
 
   - доступом до каталогів національних стандартів, окремих
національних стандартів за запитом;
 
   - інформацією і іншими періодичними виданнями, опублікованими
ними;
 
   - загальною  інформацією  і  публікаціями  з  оцінки
відповідності, діяльності випробувальних лабораторій та переліком
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації;
 
   - інформацією і матеріалами щодо навчальних програм  та
підвищення кваліфікації фахівців у сфері стандартизації, оцінки
відповідності та випробувань.
 
               Стаття 4
 
   Сторони дійшли згоди щодо обміну фахівцями і викладачами для
вивчення досвіду, проведення консультацій та навчання фахівців у
сфері стандартизації, оцінки відповідності та випробувань, за
окремими  програмами,  які  будуть  обговорюватися  Сторонами
додатково.
 
               Стаття 5
 
   Сторони забезпечують  конфіденційність  документації  та
інформації, отриманої в результаті виконання робіт в рамках цієї
Угоди. Документація та інформація може бути передана третій
Стороні виключно за письмовою згодою Сторони, яка їх надала.
 
               Стаття 6
 
   Сторони погодились тісно співпрацювати в рамках участі в
європейських  та  міжнародних  організаціях  і  форумах  з
стандартизації  та  спорідненої  діяльності з метою сприяння
об'єднанню їх позицій та підвищенню ролі обох Сторін в міжнародній
діяльності.
 
               Стаття 7
 
   Розбіжності, пов'язані з тлумаченням та реалізацією цієї
Угоди, будуть вирішуватись шляхом спільних  консультацій  та
переговорів.
 
               Стаття 8
 
   Фінансування співробітництва  здійснюється за домовленістю
Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною
згодою Сторін та оформляються протоколами, які становитимуть її
невід'ємну частину.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода укладається терміном на 5 років і набуває чинності з
дати її підписання.
 
   Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди письмово
повідомивши іншу Сторону про свої наміри.
 
   Дія цієї Угоди припиняється через 6 місяців від дня одержання
іншою Стороною такого повідомлення.
 
   Вчинено у м. Афінах 20 грудня 2006 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти
є автентичними.
 
 За Грецьку організацію       За Державний комітет України з
 з стандартизації (ELOT)      питань технічного регулювання
                  та споживчої політики (ДССУ)
 
 ( підпис )            ( підпис )
 
 Ніколаос Симферіс         Iван Саєвич
Головна сторінка