Поиск по сайту:Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування"

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 11 березня 1993 р. N 178
                Київ
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
     N 1414 ( 1414-96-п ) від 25.11.96 )
 
        Про Типове положення про українську
         частину двосторонньої міжурядової
               комісії
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
     N 764 ( 764-95-п ) від 27.09.95 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити  Типове  положення  про  українську  частину
двосторонньої міжурядової комісії з питань торгово-економічного і
науково-технічного співробітництва, що додається.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України        І. ЮХНОВСЬКИЙ
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А. ЛОБОВ
 
   Інд.40
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 11 березня 1993 р. N 178
 
            ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про українську частину двосторонньої міжурядової
       комісії з питань торгово-економічного і
        науково-технічного співробітництва
 
 
   1. Міжурядова комісія (надалі - Комісія) створюється на
підставі двосторонньої домовленості з зарубіжною  країною  і
складається із української частини і частини зарубіжної країни.
 
   2. Українська частина Комісії є постійно діючим органом, який
згідно з покладеними на нього функціями представляє Уряд України в
його відносинах з урядом іншої країни, забезпечує виконання
зобов'язань Уряду, що випливають з  відповідних  міжнародних
договорів.
 
   3. Основними функціями української частини Комісії є:
   а) розгляд питань і вжиття необхідних заходів, спрямованих на
розвиток зв'язків між країнами, що випливають з міжнародних
договорів (угод, протоколів, комюніке та інших домовленостей), а
також попереднє обговорення пропозицій, які можуть стати предметом
домовленостей;
   б) забезпечення поєднання стратегії  зовнішньоекономічної
діяльності України з структурною перебудовою  її  економіки,
комплексного підходу  при  розробці  напрямів  двостороннього
співробітництва з урахуванням інтересів і можливостей України;
   в) сприяння пошуку й розвиткові перспективних  напрямів
співробітництва, включаючи активне залучення іноземного капіталу
та технологій, створення підприємств з іноземними інвестиціями,
кооперованих виробництв;
   г) проведення роботи щодо збільшення зовнішньоторговельного
обороту, розширення асортименту та поліпшення якості товарів
(робіт, послуг), що експортуються;
   д) розробка пропозицій про  розширення  та  поглиблення
науково-технічного співробітництва з  питань,  що  становлять
взаємний інтерес, а також щодо  обміну  фахівцями  з  метою
ознайомлення  з  науково-технічними  досягненнями та сучасним
виробничим досвідом, надання технічної допомоги;
   е) координація діяльності міністерств, відомств, підприємств,
установ, організацій усіх форм власності у питаннях двостороннього
співробітництва, а також залучення їх до участі в робочих органах
Комісії (підкомісіях, робочих групах тощо);
   є) інформування і при необхідності надання консультацій
органам державної влади, а також діловим колам щодо підготовки та
реалізації міжнародних договорів, програм, проектів і заходів;
   ж) налагодження та розвиток робочих контактів із зарубіжною
частиною Комісії; сприяння оперативному опрацюванню пропозицій,
запитів і звернень державних органів, фірм і представників ділових
кіл  зарубіжної  країни  з  питань  торгово-економічного  та
науково-технічного співробітництва; опрацювання через зарубіжну
частину Комісії аналогічних звернень української сторони;
   з) участь у підготовці засідань Комісії, розробці проектів
рішень з обговорюваних питань і здійсненні заходів для  їх
виконання, а також організаційне, технічне, матеріальне, фінансове
та інше забезпечення засідань Комісії, що проводяться в Україні;
   и) контроль за ходом виконання відповідних  міжнародних
договорів, а також власних рішень.
 
   4. Українська частина Комісії має право:
   а) вносити в межах своєї компетенції пропозиції до Кабінету
Міністрів України;
   б) одержувати від міністерств, відомств, підприємств, установ
і організацій, а також в установленому порядку від зарубіжних
представництв України матеріали, необхідні для виконання завдань
двосторонніх відносин;
   в) скликати наради представників заінтересованих міністерств,
відомств і організацій з питань, що входять до компетенції
української частини Комісії;
   г) залучати представників українських ділових кіл, фахівців
міністерств, відомств і організацій до підготовки і участі в
засіданнях Комісії, а також інших заходах, що проводяться згідно з
планом роботи Комісії;
   д) створювати свої постійні або тимчасові робочі органи;
   е) звертатися у встановленому порядку або при сприянні
зарубіжної частини Комісії до державних і недержавних організацій
зарубіжної країни з питань двостороннього співробітництва.
 
   5. Українська частина Комісії здійснює свою діяльність під
керівництвом Кабінету Міністрів України.  Координацію  роботи
української частини Комісії здійснює МЗЕЗторг. ( Пункт 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 764 ( 764-95-п ) від
27.09.95 )
 
   6. Українська частина  Комісії  складається  з  голови,
заступника голови, членів,  включаючи  посла  або  торгового
представника (радника з торгово-економічних питань) посольства
України, та відповідального секретаря  з  числа  працівників
МЗЕЗторгу. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 764 ( 764-95-п ) від 27.09.95 )
 
   7. Голова української частини Комісії призначається Кабінетом
Міністрів    України,    інші   члени   затверджуються
віце-прем'єр-міністром України за поданням голови української
частини Комісії.
   Про персональний склад української частини Комісії голова
української частини інформує зарубіжну частину Комісії.
   Перед черговим засіданням Комісії голова української частини
Комісії погоджує в Уряді України директиви щодо питань, які
виносяться на її розгляд.
 
   8. Відповідальний секретар української  частини  Комісії
забезпечує організацію роботи  української  частини  Комісії,
координацію діяльності її робочих органів, підготовку матеріалів
до  засідань  Комісії,  а  також  виконує  інші  обов'язки
організаційного  характеру,  підтримує  постійний  зв'язок  з
відповідальним секретарем зарубіжної частини Комісії.
 
   9. Необхідну координацію роботи щодо виконання  завдань
Комісії і оперативний зв'язок української частини з зарубіжною
частиною  здійснюють  торгові  представники  (радники  з
торгово-економічних питань) посольства України.
 
   10. Голова української частини Комісії згідно з планом
заходів на календарний рік розробляє кошторис витрат у вільно
конвертованій валюті та валюті України з зазначенням джерел
фінансування, що підлягає  затвердженню  Кабінетом  Міністрів
України.
 
   11. Голова української частини Комісії щорічно (не пізніше
лютого) подає Уряду України звіт про діяльність української
частини Комісії в минулому році та інформацію з пропозиціями з
питань подальшого розвитку співробітництва.
 
   12. При підготовці тексту міжнародного договору в частині, що
стосується порядку діяльності міжурядових комісій, представники
української сторони повинні враховувати відповідні рекомендації
МЗЕЗ та МЗС.
 
           До "Типового положення про українську частину
           двосторонньої міжурядової комісії з питань
           торгово-економічного і науково-технічного
           співробітництва", затвердженого постановою
              Кабінету Міністрів України
              від 11 березня 1993 р. N 178
 
 
              РЕКОМЕНДАЦІЇ
     Міністерства зовнішніх економічних зв'язків та
    Міністерства закордонних справ України щодо змісту
    документа, який регламентує діяльність двосторонньої
    міжурядової комісії з питань торгово-економічного і
        науково-технічного співробітництва
 
 
   В разі погодження з урядом будь-якої держави питання про
створення  двосторонньої  міжурядової  комісії  з  питань
торгово-економічного і  науково-технічного  співробітництва  і
необхідності розробки  спільно  з  другою стороною офіційного
документа, що регламентує її діяльність, в цьому документі мають
бути відображені такі положення:
   а) у  своїй  діяльності  Міжурядова  комісія  керується
відповідною міжурядовою угодою про її створення  та  спільно
затвердженим документом (положенням);
   б) Міжурядова комісія приймає на своїх засіданнях рішення за
наявності згоди обох частин. Рішення заносяться до протоколу, що
підписується головами обох частин Комісії. Протоколи засідань
Комісії оформляються українською мовою та мовою зарубіжної країни,
причому обидва тексти мають однакову силу;
   в) рішення Міжурядової комісії мають рекомендаційний характер
для компетентних органів країн. Виняток становлять рішення, які за
заявою однієї з сторін підлягають подальшому затвердженню урядами
країн. Голови обох частин МІжурядової комісії інформують один
одного про прийняття рішень відповідним урядом.
   Рішення, прийняті на засіданні Міжурядової Комісії, набирають
чинності з дня підписання протоколу, якщо в них не обумовлено інші
строки;
   г) Міжурядова комісія протягом року проводить свої засідання
в Україні та зарубіжній країні в порядку черговості за узгодженням
між головами  обох частин Міжурядової комісії. Для скликання
позачергового засідання  досить  побажання  однієї  з  частин
Міжурядової комісії.
   Про строки скликання засідань і порядок денний голови частин
домовляються по можливості за 2 місяці до скликання засідання.
Раніше затверджений порядок  денний  за  згодою  голів  може
коригуватися.
   На засідання Міжурядової комісії будь-яка з частин може
запрошувати радників та експертів;
   д) у період Між засіданнями Міжурядової комісії голови обох
її частин за наявності взаємної згоди приймають в робочому порядку
рішення з невідкладних питань, які набирають чинності негайно й в
подальшому заносяться до протоколу;
   є) витрати, пов'язані з проведенням засідань Міжурядової
комісії, її постійних і тимчасових органів, крім проїзду до місця
засідання та назад, несе країна, на території якої проводиться
засідання (або за окремою домовленістю).
 
     Міністерство             Міністерство
   зовнішніх економічних         закордонних справ
    зв'язків України             України
Головна сторінка