Поиск по сайту:Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Головна сторінка

        ПРАВЛIННЯ ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            22.12.2006 N 21-3
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 січня 2007 р.
                   за N 47/13314
 
    { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                     Пенсійного фонду
     N 15-1 ( z0919-07 ) від 06.08.2007 }
 
        Про затвердження Порядку призначення
      і виплати щомісячного довічного грошового
       утримання суддям у відставці органами
           Пенсійного фонду України
 
 
   Відповідно до статті 104 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2007 рік" ( 489-16 ), пункту 12 Положення про Пенсійний
фонд України, затвердженого Указом  Президента  України  від
01.03.2001 N 121 ( 121/2001 ), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Порядок призначення і виплати  щомісячного
довічного  грошового  утримання  суддям у відставці органами
Пенсійного фонду України, що додається.
 
   2. Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного  фонду
України (В.Никитенко) подати Порядок для державної реєстрації до
Міністерства юстиції України.
 
 Голова правління                     Б.Зайчук
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління
                   Пенсійного фонду України
                   22.12.2006 N 21-3
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 січня 2007 р.
                   за N 47/13314
 
 
               ПОРЯДОК
      призначення і виплати щомісячного довічного
       грошового утримання суддям у відставці
        органами Пенсійного фонду України
 
 
   Цей Порядок визначає механізм  призначення,  перерахунку,
виплати та припинення виплати щомісячного довічного грошового
утримання суддям у відставці органами Пенсійного фонду України.
 
       Звернення за призначенням щомісячного
         довічного грошового утримання
 
   1. Заява про призначення щомісячного довічного грошового
утримання судді у відставці (далі - щомісячне довічне утримання)
подається до управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах,
районах у містах (далі - органи, що призначають щомісячне довічне
утримання)  за  місцем  проживання  (реєстрації) судді через
уповноважену особу суду за останнім місцем роботи (далі  -
уповноважена особа).
 
   2. Щомісячне  довічне  утримання  призначається  з  дня,
наступного після відрахування судді зі штату суду згідно з
наказом, виданим на підставі акта Верховної Ради України або
Президента України про звільнення у зв'язку з поданням заяви про
відставку, у тому числі у відставку за станом здоров'я, що
перешкоджає продовженню виконання обов'язків,  та  припинення
виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді, якщо
звернення за  призначенням  щомісячного  довічного  утримання
відбулося не пізніше трьох місяців з дня відрахування судді зі
штату  суду. У разі звернення пізніше трьох місяців з дня
відрахування судді зі штату суду щомісячне довічне утримання
призначається з дня звернення.
   Днем звернення  за  призначенням  щомісячного  довічного
утримання вважається день приймання  органом,  що  призначає
щомісячне довічне утримання, письмової заяви з усіма необхідними
для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання
заяви і документів поштою - дата, що зазначена на поштовому
штемпелі місця відправлення заяви.
   У разі, якщо до заяви про призначення щомісячного довічного
утримання додані не всі необхідні документи, орган, що призначає
щомісячне довічне утримання, письмово повідомляє про те, які
документи необхідно подати додатково. Якщо вони будуть подані не
пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання
додаткових документів, то днем звернення за щомісячним довічним
утриманням  уважається  день приймання заяви про призначення
щомісячного довічного утримання або дата, зазначена на поштовому
штемпелі місця відправлення заяви.
 
        Документи, необхідні для призначення
         щомісячного довічного утримання
 
   3. До заяви про призначення щомісячного довічного грошового
утримання судді у відставці (додаток 1) додаються такі документи:
   копія акта Верховної Ради України або Президента України про
звільнення судді у зв'язку з поданням заяви про відставку;
   наказ про відрахування судді зі штату суду та припинення
виплати щомісячного грошового утримання працюючому судді;
   документи про  місце  проживання  (реєстрації)  судді  у
відставці;
   документи про стаж, що визначені Порядком  підтвердження
наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  12.08.93 N 637
( 637-93-п ). За період роботи, починаючи з 01.01.2004, відділ
персоніфікованого  обліку органу, що призначає пенсію, додає
довідку з бази даних системи персоніфікованого обліку;
   довідка про  заробітну  плату для обчислення щомісячного
довічного грошового утримання судді у відставці (додаток 2);
   розрахунок стажу судді, який дає право на відставку та
отримання щомісячного довічного грошового утримання судді  у
відставці (додаток 3);
   довідка податкової   адміністрації   про   присвоєння
ідентифікаційного номера судді у відставці. За документ, що
засвідчує відсутність у заявника ідентифікаційного номера для
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це
відповідні  державні  органи  та мають відмітку в паспорті,
приймається копія сторінки паспорта з відміткою про те, що особа
має право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного
номера;
   копії посвідчень:  учасника війни; учасника бойових дій;
інваліда війни; особи, на яку поширюється чинність Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
( 3551-12 ) (для підвищення щомісячного довічного утримання згідно
із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту");
   документи, що підтверджують наявність особливих заслуг перед
Батьківщиною, передбачених статтею 11 Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ).
 
         Підготовка та подання документів
     для призначення щомісячного довічного утримання
 
   4. Уповноважена особа впродовж двох робочих днів  після
видання наказу про відрахування судді зі штату суду на підставі
акта Верховної Ради України або Президента України про звільнення
у зв'язку з поданням заяви про відставку, у тому числі у відставку
за станом здоров'я,  що  перешкоджає  продовженню  виконання
обов'язків, і припинення виплати щомісячного грошового утримання
працюючому судді, оформляє всі необхідні документи і подання про
встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у
відставці (додаток 4), ознайомлює з ними суддю у відставці і
направляє їх до органу, що призначає щомісячне довічне утримання.
   Якщо суддею у відставці заяву про призначення щомісячного
довічного утримання подано в більш пізній термін, зазначені
документи подаються до органу, що призначає пенсію, уповноваженою
особою протягом двох робочих днів після прийняття заяви.
   У разі, якщо підготовлені не всі необхідні для призначення
щомісячного довічного утримання документи, до органу, що призначає
щомісячне довічне утримання, подаються наявні  документи,  а
документи,  яких не вистачає, подаються додатково в строки,
визначені пунктом 2 цього Порядку. При цьому  подання  про
встановлення щомісячного довічного грошового утримання судді у
відставці, довідка про заробітну плату для обчислення щомісячного
довічного грошового утримання судді у відставці та розрахунок
стажу судді, який дає право на відставку та отримання щомісячного
довічного грошового утримання судді у відставці, подаються в
обов'язковому порядку разом із заявою.
 
   5. Уповноважена особа надає допомогу судді у відставці щодо
одержання  відсутніх  документів  для призначення щомісячного
довічного утримання.
 
    Оформлення документів для перерахунку щомісячного
            довічного утримання
 
   6. Перерахунок  розміру  щомісячного  довічного утримання
проводиться в разі підвищення розміру заробітної плати працюючого
судді за відповідною посадою.
 
   7. Перерахунок щомісячного довічного утримання проводиться на
підставі довідок про заробітну плату  працюючого  судді  за
відповідною  посадою,  які подаються уповноваженою особою до
органів, які призначають щомісячне довічне утримання.
 
   8. При  перерахунку  щомісячного  довічного  утримання
враховуються посадовий оклад, премії, доплати за кваліфікаційні
класи, надбавки за вислугу років та інші надбавки. При цьому
надбавки за почесне звання "Заслужений юрист України", доплати за
науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук ураховуються
за умови, якщо такі надбавки були встановлені судді до виходу у
відставку.
 
   9. Перерахунок щомісячного довічного утримання проводиться з
1 числа місяця, наступного після місяця, у якому відбулося
підвищення розміру заробітної плати судді, який  працює  за
відповідною посадою.
 
       Виплата щомісячного довічного утримання
             та її припинення
 
   10. Виплата щомісячного довічного утримання  здійснюється
органами, що призначають щомісячне довічне утримання, у порядку,
установленому для виплати пенсій.
 
   11. Виплата щомісячного довічного утримання припиняється у
разі:
   - припинення відставки судді;
   - визнання судді безвісно відсутнім або оголошення померлим;
   - подання заяви про припинення виплати щомісячного довічного
грошового утримання;
   - смерті судді;
   - призначення судді пенсії.
 
    Приймання, оформлення і розгляд документів органами,
      що призначають щомісячне довічне утримання
 
   12. При прийманні документів орган, що призначає щомісячне
довічне утримання:
   а) перевіряє правильність оформлення заяви й подання про
призначення  щомісячного  довічного  утримання,  відповідність
викладених у них відомостей про особу даним паспорта та документам
про стаж;
   б) здійснює попередню перевірку змісту і належного оформлення
представлених документів;
   в) перевіряє правильність копій  відповідних  документів,
фіксує й засвідчує виявлені розбіжності.
   Документи, необхідні для призначення щомісячного довічного
утримання, можуть бути подані як в оригіналах, так і копіях,
засвідчених уповноваженою особою чи  органом,  що  призначає
щомісячне утримання, або у нотаріальному порядку.
   Документи про стаж, вік та заробітну плату подаються тільки в
оригіналах. У разі, якщо підтвердженням стажу є трудова книжка,
подається копія з неї, засвідчена уповноваженою особою  або
органом, що призначає щомісячне утримання.
   Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, має право
вимагати від судів дооформлення прийнятих і подання додаткових
документів у строки, визначені пунктом 2 цього Порядку, а також
перевіряти, у необхідних випадках, обґрунтованість їх видачі.
 
   13. Не пізніше 10 днів після надходження заяви з потрібними
для призначення щомісячного довічного утримання документами орган,
що  призначає  щомісячне довічне утримання, розглядає подані
документи та приймає рішення  щодо  призначення  щомісячного
довічного утримання або відмову в його призначенні.
   Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом
трьох місяців не подані, щомісячне довічне утримання, за згодою
судді у відставці, призначається за наявними документами. Надалі,
при надходженні додаткових документів, щомісячне довічне утримання
перераховується зі строків, передбачених у статті 45 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ).
 
   14. Право особи на одержання щомісячного довічного утримання
установлюється на підставі всебічного, повного й об'єктивного
розгляду всіх поданих документів органом, що призначає щомісячне
довічне утримання.
   Орган, що призначає щомісячне довічне утримання, не пізніше
10 днів після винесення рішення, видає або направляє особі
повідомлення про призначення, відмову в призначенні щомісячного
довічного утримання із зазначенням причин відмови та порядку його
оскарження.
 
   15. Заява про призначення щомісячного довічного утримання з
усіма поданими документами та рішенням про призначення щомісячного
довічного утримання зберігаються в  окремій  справі  кожного
одержувача.
   Справи зберігаються в органах, що призначають  щомісячне
довічне утримання, за фактичним місцем проживання (реєстрації)
осіб.
   При переїзді судді у відставці на постійне або тимчасове
проживання в іншу місцевість орган, що призначає щомісячне довічне
утримання, протягом 5 днів з дня одержання заяви надсилає запит
про витребування справи одержувача щомісячного довічного утримання
до органу Пенсійного фонду попереднього місця проживання судді у
відставці. Справа одержувача щомісячного довічного  утримання
протягом 10 днів з дня одержання запиту пересилається органу, що
призначає щомісячне довічне утримання, за новим місцем проживання
(реєстрації).
 
 Директор департаменту
 пенсійного забезпечення                В.Никитенко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 3 Порядку
                   призначення і виплати
                   щомісячного довічного
                   грошового утримання суддям
                   у відставці органами
                   Пенсійного фонду України
 
                   Начальнику Управління
                   Пенсійного фонду України
                   в ___________________ районі
                   м. _______________
 
 
               ЗАЯВА
       про призначення щомісячного довічного
       грошового утримання судді у відставці
 
 
 Гр. _____________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Дата народження ___________________ тел._________________________
 
 Місце проживання:
------------------------------------------------------------------
¦Зареєстрований(а) за паспортом¦                 ¦
¦------------------------------+---------------------------------¦
¦Фактично проживає       ¦                 ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Паспорт:
------------------------------------------------------------------
¦серія     ¦номер     ¦ким виданий  ¦дата видачі   ¦
¦---------------+---------------+---------------+----------------¦
¦        ¦        ¦        ¦        ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Iдентифікаційний номер __________________________________________
 
 Прошу призначити мені щомісячне довічне грошове утримання судді у
 відставці
 
 Повідомляю, що пенсію одержую (не одержую)
           -----------------------
           (необхідне підкреслити)
 
 "___"_____________ 200__ року    Підпис _____________________
 
Паспортні дані, ідентифікаційний номер і подані документи звірені.
 
 М.П.   Уповноважена особа ____________________________________
               (ініціали, прізвище, займана посада)
 
 Директор департаменту
 пенсійного забезпечення                В.Никитенко
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3 Порядку
                   призначення і виплати
                   щомісячного довічного
                   грошового утримання суддям
                   у відставці органами
                   Пенсійного фонду України
 
 
 Штамп суду, 
 що видав довідку
 
 
               ДОВIДКА
     про заробітну плату для обчислення щомісячного
     довічного грошового утримання судді у відставці
 
 
                   Видана _____________________
                   ____________________________
                   про те, що його (її)
                   заробітна плата,
                   яка враховується
                   при призначенні
                   (перерахунку) щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям
                   у відставці, склала ________
                   ____________________________
                   у тому числі:
 
 
 1. Оклад _______________________________________________________.
 
 2. Доплата за кваліфікаційний клас ______________________________
 
 3. Надбавки ____________________________________________________.
 ________________________________________________________________.
 ________________________________________________________________.
 
 4. Премія ______________________________________________________.
 
 5. Iнші виплати, які враховуються при обчисленні щомісячного
 довічного грошового утримання ___________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Довідка видана на підставі особового рахунку за ________________.
 
 М.П.    Голова суду ____________________ ____________________
                (підпис)      (прізвище)
 
       Головний бухгалтер ________________ _________________
                  (підпис)     (прізвище)
 
 Директор департаменту
 пенсійного забезпечення                В.Никитенко
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3 Порядку
                   призначення 
                   і виплати щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям у відставці
                   органами Пенсійного фонду
                   України
 
 
 Штамп суду, 
 що видав довідку
 
 
              РОЗРАХУНОК
       стажу судді, який дає право на відставку
        та отримання щомісячного довічного
       грошового утримання судді у відставці
 
 
 _______________________________________________________________
        (прізвище, ім'я, по батькові судді)
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Місце роботи і ¦  Дата  ¦ Дата  ¦ Тривалість стажу ¦
¦з/п¦   посада   ¦зарахування¦звільнення¦   роботи   ¦
¦  ¦         ¦      ¦     ¦------------------¦
¦  ¦         ¦      ¦     ¦ рік ¦місяць¦день¦
¦---+------------------+-----------+----------+------+------+----¦
¦  ¦         ¦      ¦     ¦   ¦   ¦  ¦
¦---+------------------+-----------+----------+------+------+----¦
¦  ¦         ¦      ¦     ¦   ¦   ¦  ¦
¦---+------------------+-----------+----------+------+------+----¦
¦  ¦         ¦      ¦     ¦   ¦   ¦  ¦
¦---+------------------+-----------+----------+------+------+----¦
¦  ¦         ¦      ¦     ¦   ¦   ¦  ¦
¦---------------------------------------------+------+------+----¦
¦Усього стаж роботи за станом на ____________ ¦   ¦   ¦  ¦
¦становить                  ¦   ¦   ¦  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 М.П.     Голова суду __________________ ____________________
                 (підпис)     (прізвище)
 
        Начальник відділу кадрів ___________ ______________
                     (підпис)  (прізвище)
 
        Виконавець _______________________________________
              (ініціали, прізвище, робочий телефон)
 
   Примітка. Розрахунок стажу роботи судді складається на день
видання наказу про відрахування судді зі штату суду у зв'язку з
виходом у відставку.
 
 Директор департаменту
 пенсійного забезпечення                В.Никитенко
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 4 Порядку
                   призначення 
                   і виплати щомісячного
                   довічного грошового
                   утримання суддям у відставці
                   органами Пенсійного фонду
                   України
 
 
               ПОДАННЯ
       про встановлення щомісячного довічного
       грошового утримання судді у відставці
 
 
 від "___"____________ 200__ року          N ___________
 
 ________________________________________________________________,
              (назва суду)
 
 місцезнаходження ________________________________________________
 
 телефони: голови суду __________________
 
      бухгалтерії __________________
 
      в/кадрів _____________________
 
 представляє для встановлення щомісячного довічного  грошового
 утримання судді у відставці
 _________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 _____________ року народження, який проживає (зареєстрована(ний)
 
 за адресою: _____________________________________________________
 
   Стаж роботи судді, який дає право на відставку та отримання
 щомісячного довічного грошового утримання, становить ____________
 
   Заробітна  плата  для  обчислення  щомісячного довічного
 грошового утримання становить ___________________________________
 
   Список документів для встановлення щомісячного довічного
 грошового утримання судді у відставці, що додаються:
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п ¦Назва документа ¦Кількість сторінок ¦ Дата оформлення  ¦
¦   ¦        ¦          ¦  (завірення)   ¦
¦------+----------------+-------------------+--------------------¦
¦   ¦        ¦          ¦          ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Додаток: на ______ аркушах.
 
 М.П. Голова суду ______________________ ________________________
             (підпис)        (прізвище)
 
    Начальник відділу кадрів _______________ __________________
                  (підпис)    (прізвище)
 
    З поданням ознайомлений __________________________ ________
                (підпис судді у відставці) (дата)
 
 Директор департаменту
 пенсійного забезпечення                В.Никитенко
Головна сторінка