Поиск по сайту:Щодо окремих питань при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва

Головна сторінка


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 6357/6/17-0516 від 16.11.2000
   м.Київ
 
 vd20001116 vn6357/6/17-0516
 
   Щодо окремих питань при застосуванні спрощеної системи
    оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
             підприємництва
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо
окремих питань при застосуванні спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва і повідомляє.
   Указом Президента України від 28.06.99 р. N 746/99 ( 746/99 )
"Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998
року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку  та
звітності суб'єктів малого підприємництва" визначено, що фізична
особа - суб'єкт підприємницької діяльності може самостійно за
своїм бажанням обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від
здійснення підприємницької діяльності, за єдиним податком шляхом
придбання Свідоцтва про оплату єдиного податку при обов'язковому
додержанні умов, визначених у статті 1 Указу ( 746/99 ).
   Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва фізична особа - суб'єкт
підприємницької діяльності не пізніше ніж за 15 днів до початку
наступного звітного періоду (кварталу), з якого вона обирає спосіб
оподаткування  доходів  за єдиним податком, подає до органу
державної податкової служби за місцем  державної  реєстрації
письмову заяву за формою згідно з Додатком 1 до Порядку видачі
Свідоцтва про оплату єдиного податку,  затвердженим  наказом
Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 р. N 599
( z0752-99 ) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
02.11.99 р. за N 752/4045. Свідоцтво видається на квартал та може
продовжуватися  щокварталу  протягом  календарного  року  за
відсутності податкової заборгованості (з єдиного податку) та за
умови оплати єдиного податку у визначений термін, тобто щомісяця
не  пізніше  20  числа місяця, наступного за тим, в якому
здійснювалася попередня оплата єдиного податку. Підставою для
продовження  Свідоцтва  є  подання платником єдиного податку
вищезазначеної заяви та платіжних документів про сплату єдиного
податку за попередні періоди та наступний період, не менший, ніж
календарний місяць.
   Якщо протягом календарного року прийнято рішення про відмову
від  застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності, фізична особа - платник єдиного податку повинна подати
не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного
(податкового)  періоду  (кварталу)  заяву  про  відмову  від
застосування  спрощеної  системи  оподаткування  та повернути
Свідоцтво разом з усіма довідками до органу державної податкової
служби, який їх видав. Слід мати на увазі, що автоматично
втрачається можливість застосування протягом цього календарного
року  спрощеної  системи оподаткування, обліку та звітності,
оскільки статтею 4 Указу ( 746/99 ) зазначено, що рішення про
перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
може бути прийняте не більше одного разу за календарний рік.
   Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності сплачує
єдиний  податок  на  окремий  рахунок  відділень  Державного
казначейства України. Наступного дня після надходження коштів ці
відділення перераховують суми єдиного податку у встановлених
Указом  розмірах  по відповідних напрямках, одним з яких є
відрахування 15  відсотків  сплаченого  єдиного  податку  на
обов'язкове  соціальне  страхування для відшкодування витрат,
зокрема, у разі тимчасової втрати працездатності. Отже, щодо
оплати єдиного податку у разі припинення діяльності, зокрема,
через хворобу, слід враховувати положення постанови Кабінету
Міністрів України від 24.04.2000 р. N 698 ( 698-2000-п ), якою
затверджений Порядок визначення розміру допомоги у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, вагітністю та пологами суб'єктам
підприємницької діяльності - фізичним особам, які обрали спрощену
систему  оподаткування.  Розмір  допомоги  обчислюється  з
середньомісячного доходу, що визначається з середньомісячного
розміру єдиного податку (без урахування збільшення ставок єдиного
податку на кожного найманого працівника або члена сім'ї) і
відсотка суми  встановленого  розміру  єдиного  податку,  що
перераховується до Фонду соціального страхування, та ставки збору
на обов'язкове соціальне страхування.
   Враховуючи зазначене, у разі обрання фізичною особою  -
суб'єктом підприємницької діяльності способу оподаткування своїх
доходів, одержаних від здійснення підприємницької діяльності, за
єдиним податком шляхом придбання Свідоцтва про оплату єдиного
податку і яка не подала у встановлений Указом термін до державного
податкового органу заяву про відмову від застосування спрощеної
системи оподаткування, а тимчасово  припинила  підприємницьку
діяльність з будь-яких причин, то вона повинна продовжувати
дотримуватися всіх норм Указу незалежно від того, здійснює вона
підприємницьку діяльність чи ні, і, зокрема, сплачувати щомісяця
єдиний податок в установлені строки.
   Відповідно до  ст.5  Закону України "Про підприємства в
Україні" ( 887-12 ) підприємство створюється згідно з рішенням
власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу у
випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими законами
України. При цьому будь-яких обмежень щодо  прав  створення
фізичними особами - платниками єдиного податку підприємства цим
Законом не передбачено.
   Згідно з Законом України "Про  господарські  товариства"
( 1576-12 ) засновниками та учасниками товариства можуть бути
підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім
випадків, передбачених законодавчими актами України. Аналогічно,
будь-яких  обмежень щодо прав створення фізичними особами -
платниками єдиного податку господарських товариств цим Законом не
передбачено.
   Таким чином, згідно з чинним законодавством не передбачено
обмежень щодо прав створення фізичними особами - платниками
єдиного податку підприємств або господарських товариств.
   Відповідно до п.1.26 ст.1 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) пов'язана особа - це особа, що
відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
   юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку
або контролюється таким платником податку, або перебуває під
спільним контролем з таким платником податку;
   фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють
контроль над платником податку. Членами сім'ї фізичної особи
вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки)
як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік
або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її
чоловіка (дружини);
   посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від
імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення,
зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.
   Під здійсненням   контролю  слід  розуміти  володіння
безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи
юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного
фонду платника податку або управління найбільшою кількістю голосів
у керівному органі такого платника податку, або володіння часткою
(паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків від статутного фонду
платника податку.
   Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного
фонду платника податку (голосів у керівному органі) визначається
як загальна сума корпоративних прав, що належить такій фізичній
особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які
контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.
   Таким чином, платник єдиного податку - фізична особа, який
володіє не менше 20 відсотків статутного фонду іншого платника
податку або є директором цього платника податку, є пов'язаною
особою з таким платником, і фінансові операції між таким платником
єдиного  податку  та  платником податку, що знаходиться під
контролем, повинні  оподатковуватися  з  урахуванням  правил,
встановлених п.7.4 ст.7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), тобто із застосуванням звичайних цін.
   Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92
р. N 13-92 ( 13-92 ) "Про прибутковий податок з громадян" із
відповідними змінами та доповненнями, яким регулюється порядок
оподаткування доходів громадян, в тому числі одержаних  від
здійснення підприємницької діяльності (статті 12, 14 та 19),
встановлено, що підприємства, організації, установи, фізичні особи
-  суб'єкти  підприємницької діяльності при виплаті протягом
календарного року доходів громадянам не за місцем їх основної
роботи, в тому числі суб'єктам підприємницької діяльності -
фізичним особам без створення юридичної особи (незалежно від
обраного ними способу оподаткування своїх доходів, одержаних від
здійснення підприємницької діяльності), повинні не пізніше як
через 30 днів після виплати таких доходів (незалежно від форми
розрахунку: за готівку чи на розрахункові та інші рахунки,
відкриті  у  банку та інших кредитних установах) повідомити
податкові органи за місцем проживання громадян про виплачені суми
доходів і суми утриманого з них податку за встановленою формою
(N 2). За неподання таких відомостей службові особи підприємств,
установ, організацій та фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності несуть адміністративну відповідальність згідно з чинним
законодавством.
   Згідно з Інструкцією про прибутковий податок з громадян,
розробленою на підставі статті 23 Декрету ( 13-92 ), затвердженою
наказом  Головної державної податкової інспекції України від
21.04.93 р. N 12 ( z0064-93 ) і зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 09.06.93 р. за N 64 (із змінами та доповненнями,
зокрема, внесеними наказом Державної податкової адміністрації
України від 28.04.2000 р. N 222 ( z0317-00 ) (пункти 12, 14), з
метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем виплати
доходів не утримується прибутковий податок з громадян, які є
суб'єктами підприємницької діяльності і підтвердили це оригіналом
Свідоцтва  про  державну  реєстрацію суб'єкта підприємницької
діяльності та які підтвердили платіжним повідомленням податкового
органу (патентом, Свідоцтвом про оплату єдиного податку) оплату
авансових платежів прибуткового податку (фіксованого  розміру
прибуткового податку, єдиного податку), про що у формі N 2
робиться відповідний запис.
   Для платника єдиного податку такі відомості використовуються
для контролю за додержанням ним вимог статті 1 Указу, зокрема,
неперевищення  протягом календарного року обсягу виручки від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 500 тис. грн.
   Відповідно до Закону України "Про Державний реєстр фізичних
осіб - платників податків  та  інших обов'язкових платежів"
( 320/94-ВР ) (стаття 9), постанови Кабінету Міністрів України від
06.11.97 р. N 1232 ( 1232-97-п ) "Про заходи щодо запровадження
ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів", юридичні особи всіх форм власності і
фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані
щокварталу подавати податковим органам за своїм місцезнаходженням
(до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом) довідки за
формою 8-ДР ( z0026-98 ) про суми виплачених фізичній особі (в
тому числі фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності)
доходів і утриманих з них податків в порядку, затвердженому
наказом Державної податкової адміністрації України від 30.12.97 р.
N 473 ( z0026-98 ) (у редакції наказу ДПА України від 06.01.99 р.
N 10 ( z0163-99 ) із змінами та доповненнями), зареєстрованому в
Міністерстві юстиції України 19.01.98 р. за N  26/2466  та
розробленому на підставі згаданого Закону від 06.11.97 р. N 1232
( 1232-97-п ).
 
 Заступник Голови                   Г.Бондаренко
 
 "Галицькі контракти", N 49, грудень, 2000 р.
Головна сторінка