Поиск по сайту:Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія про співробітництво в галузі урядового зв'язку

Головна сторінка

               Угода
 між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Вірменія
     про співробітництво в галузі урядового зв'язку
 
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Вірменія, які
далі іменуються Сторонами,
   керуючись прагненням  до  подальшого  зміцнення  дружніх
відносин, що існують між обома державами,
   враховуючи зацікавленість Сторін у збереженні та розвитку
міждержавного урядового зв'язку,
   враховуючи договори та угоди, укладені в рамках Співдружності
Незалежних Держав, а також між Україною та Республікою Вірменія,
   виходячи з  актуальної  необхідності чіткої регламентації
відносин, основою яких є взаємна довіра і повага один до одного,
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   У цій Угоді зазначені нижче терміни означають:
   "Компетентні органи" - Служба безпеки України та Міністерство
національної безпеки Республіки Вірменія;
   "урядовий зв'язок" - шифрований телефонний та документальний
зв'язок;
   "міждержавний урядовий зв'язок" - система урядового зв'язку,
призначена для обміну інформацією між абонентами урядового зв'язку
України та Республіки Вірменія;
   "шифрувальні засоби"  -  ручні  шифри,  шифрувальна  і
засекречувальна апаратура, секретне запасне майно та приладдя до
них, нормативна й технічна документація, шифрключі й апаратура для
їх виготовлення.
 
               Стаття 2
 
   Сторони забезпечують  і  вдосконалюють  постійно  діючий
міждержавний урядовий зв'язок.
   Кожна із Сторін має рівні права при  вирішенні  питань
організації,  технічної  експлуатації та забезпечення безпеки
міждержавного урядового зв'язку, які зачіпають інтереси іншої
Сторони.
   Питання організації, технічної експлуатації,  забезпечення
безпеки та безперервного функціонування міждержавного урядового
зв'язку вирішуються Компетентними органами.
 
               Стаття 3
 
   Кожна із Сторін надає на території своєї держави урядовий
зв'язок для посадових осіб держави іншої Сторони згідно з діючим
на території її держави порядком, якщо  інше  непередбачено
міжнародними договорами, укладеними між Сторонами.
 
               Стаття 4
 
   Урядовий зв'язок для посадових осіб держави однієї Сторони
під час їх тимчасового перебування на території держави іншої
Сторони надається в об'ємі й порядку, встановленими Компетентними
органами. Організація каналів зв'язку та абонентських ліній, а
також монтаж засобів урядового зв'язку, як необхідних для цього,
здійснюється за рахунок заінтересованої Сторони.
 
               Стаття 5
 
   Витрати щодо  організації,  введення  в  дію,  технічної
експлуатації й подальшого вдосконалення міждержавного урядового
зв'язку в межах територій кожної із Сторін здійснюються за рахунок
цієї Сторони.
   Витрати на оренду каналів  зв'язку,  які  проходять  по
територіях третіх держав, діляться порівну.
 
               Стаття 6
 
   Сторони доручають  Компетентним органам на взаємовигідних
умовах:
   - проводити  науково-дослідні  та проектно-конструкторські
роботи у сфері розробки та виробництва нових систем і засобів
зв'язку для міждержавного урядового зв'язку, а також національних
мереж урядового зв'язку згідно з порядком, визначеним окремими
документами, погодженими Компетентними органами;
   - взаємодіяти у сфері виробництва засобів урядового зв'язку;
   - взаємодіяти щодо вирішення питань у сфері криптографічного
захисту та захисту інформації від витоку технічними каналами;
   - здійснювати  підготовку,  перепідготовку  та підвищення
кваліфікації кадрів Компетентних органів;
   - здійснювати взаємодію з питань використання виділеного ним
спектра частот на території своєї держави з метою забезпечення
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів урядового
зв'язку України і Республіки Вірменія.
   Співробітництво з  перерахованих напрямків здійснюється у
відповідності до порядку, визначеного  окремими  документами,
погодженими Компетентними органами.
 
               Стаття 7
 
   Взаємне постачання погоджених об'ємів шифрувальних засобів,
техніки і засобів зв'язку, комплектуючих виробів і запасних
частин, необхідних для організації й експлуатації міждержавної та
національних мереж урядового зв'язку, а також організація ремонту
зазначеного обладнання і надання послуг спеціального призначення
здійснюються на  підставі  укладених  договорів  (контрактів)
відповідно законодавств обох держав.
 
               Стаття 8
 
   Сторони доручають Компетентним органам, на взаємоузгоджених
умовах, здійснювати через свої військові представництва,  на
відповідних  підприємствах,  військовий  контроль  розробки,
виготовлення, постачання та експлуатації шифрувальних засобів,
техніки та засобів зв'язку, комплектуючих виробів і запасних
частин.
 
               Стаття 9
 
   Сторони визначають, що російська мова є робочою мовою під час
взаємодії  Компетентних  органів щодо реалізації питань, які
випливають із цієї Угоди.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода укладається строком на десять років і набуває
чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього
письмового   повідомлення   про   виконання   Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
   Дія Угоди автоматично продовжується на наступні десятирічні
періоди, якщо будь-яка із Сторін, не пізніше як за 6 місяців до
закінчення терміну дії Угоди, не заявить про своє  бажання
припинити її дію.
 
              Стаття 11
 
   Кожна із Сторін може припинити дію даної Угоди, письмово
повідомивши про це дипломатичними каналами іншу Сторону щодо своїх
намірів.
   У такому випадку дія Угоди припиняється через шість місяців
від дня отримання іншою Стороною такого повідомлення.
 
              Стаття 12
 
   За взаємною  домовленістю  Сторін  до цієї Угоди можуть
вноситися зміни та доповнення, які оформляються протоколами до
неї.
   Протоколи набувають сили у порядку набуття сили цієї Угоди.
 
              Стаття 13
 
   У разі виникнення суперечок щодо тлумачення або застосування
положень цієї Угоди, Компетентні органи Сторін будуть вирішувати
їх шляхом переговорів (консультацій).
 
   Вчинено в м. Єреван 5 жовтня 1999 року в двох примірниках,
кожний українською, вірменською та російською мовами, причому усі
тексти мають однакову силу.
 
 За Кабінет Міністрів              За Уряд Республіки
 України                    Вірменія

Головна сторінка