Поиск по сайту:Про затвердження Типового положення про управління (головне управління) промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку обласної державної адміністрації

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 2004 р. N 1784
                Київ
 
       Про затвердження Типового положення про
     управління (головне управління) промисловості,
      енергетики, транспорту та зв'язку обласної
           державної адміністрації
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Типове  положення  про  управління  (головне
управління)  промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку
обласної державної адміністрації, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1784
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про управління (головне управління)
       промисловості, енергетики, транспорту та
       зв'язку обласної державної адміністрації
 
 
   1. Управління (головне управління) промисловості, енергетики,
транспорту та зв'язку облдержадміністрації (далі - управління) є
структурним підрозділом облдержадміністрації,  що  утворюється
головою облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне голові
облдержадміністрації,  Мінпромполітики,   Мінпаливенерго   і
Мінтрансзв'язку.
 
   2. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету   Міністрів  України,  наказами  Мінпромполітики,
Мінпаливенерго  і  Мінтрансзв'язку,  розпорядженнями  голови
облдержадміністрації,  рішеннями відповідних органів місцевого
самоврядування, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями управління є:
 
   забезпечення реалізації державної політики у промисловості та
електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому
і нафтогазовому комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс),
галузях транспорту та зв'язку, здійснення організаційних заходів
щодо стабілізації роботи і нарощування  обсягів  виробництва
підприємствами  промисловості, паливно-енергетичного комплексу,
галузей транспорту та зв'язку, формування і виконання регіональних
замовлень на території області;
 
   участь у визначенні поточної та перспективної потреби у
продукції,  що  виробляється,  і  послугах,  що  надаються
підприємствами  промисловості, паливно-енергетичного комплексу,
галузей транспорту та зв'язку, на внутрішньому і зовнішньому
ринку, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск
імпортозамінної   продукції,   раціонального   використання
паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів;
 
   участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення
інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток
промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту
та зв'язку;
 
   участь у розробленні та виконанні державних і регіональних
програм розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу,
галузей транспорту та зв'язку;
 
   подання пропозицій   щодо   розвитку   промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку до
проекту програми економічного і соціального розвитку області.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) аналізує стан  і  тенденції  розвитку  промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку
області, бере участь у визначенні його пріоритетів, а також
формуванні  напрямів  інвестиційної політики та готує голові
облдержадміністрації,  Мінпромполітики,   Мінпаливенерго   і
Мінтрансзв'язку пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого
розвитку області та організацію виробництва продукції і надання
послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;
 
   2) готує  пропозиції  до проектів державного і місцевих
бюджетів, програми соціально-економічного розвитку області та
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
короткостроковий період;
 
   3) розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її
виконання та здійснює контроль за їх проведенням;
 
   4) готує спрямовані на виконання законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування
і розвитку промисловості, паливно-енергетичного комплексу, галузей
транспорту та зв'язку і вживає заходів для їх реалізації;
 
   5) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів з
питань, що належать до його компетенції;
 
   6) бере участь у роботі щодо залучення  інвестицій  та
кредитних   ресурсів   для   підвищення   промислового,
паливно-енергетичного, транспортного  потенціалу  та  розвитку
телекомунікаційної мережі області;
 
   7) бере   участь  у  підготовці  пропозицій  голові
облдержадміністрації щодо розміщення на території області нових, а
також реконструкції і ліквідації діючих підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації;
 
   8) готує пропозиції щодо укладення (розірвання) контрактів з
керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до
сфери управління Мінпромполітики, Мінпаливенерго, Мінтрансзв'язку
і облдержадміністрації;
 
   9) подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі
перевезення пасажирів та вантажів у межах області;
 
   10) організовує відповідно  до  законодавства  проведення
конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та
внутрішньообласних автобусних маршрутах;
 
   11) аналізує потреби області в електроенергії, перевезенні
залізничним, автомобільним, повітряним та водним транспортом, у
послугах  поштового  зв'язку,  телекомунікаціях  та  визначає
відповідність їх нормативним показникам;
 
   12) бере участь у:
 
   розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих
умов для надання послуг поштового зв'язку;
 
   організації робіт  з  оперативної  ліквідації  наслідків
надзвичайної   ситуації  на  підприємствах  промисловості,
паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту та зв'язку;
 
   програмному та  методичному  забезпеченні  функціонування
інформаційно-аналітичних  систем,  що  використовуються  для
дослідження стану економічного і соціального розвитку області;
 
   формуванні напрямів діяльності  облдержадміністрації  щодо
підвищення рівня безпеки експлуатації усіх видів транспорту та у
роботі комісії з питань безпеки руху;
 
   13) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових
технологій, підвищенню технічного рівня виробництва продукції і
надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності, створенню
технопарків та інноваційних структур інших типів;
 
   14) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що,  належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд
голові облдержадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;
 
   15) вносить  пропозиції до проектів програм приватизації
державного майна та бере участь у їх виконанні;
 
   16) вирішує  у  межах  своєї  компетенції   питання
енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних
та інших матеріальних ресурсів, природокористування,  охорони
навколишнього  природного  середовища,  використання вторинних
ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;
 
   17) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні
своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств, що
належать до сфери управління Мінпромполітики, Мінпаливенерго і
Мінтрансзв'язку;
 
   18) подає у межах своєї компетенції пропозиції щодо укладення
колективних угод на регіональному рівні та бере участь у примирних
процедурах  при  розв'язанні  колективних  трудових  спорів
(конфліктів);
 
   19) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
управлінні;
 
   20) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян,
підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян,
вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
 
   21) виконує інші функції згідно з покладеними на нього
завданнями.
 
   5. Управління має право:
 
   залучати спеціалістів   інших  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  підприємств,  установ,  організацій  та
об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду
питань, що належать до його компетенції;
 
   одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів   облдержадміністрації,   органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,
документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
 
   скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
 
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації,
органами місцевого самоврядування, міністерствами  та  іншими
центральними органами виконавчої влади, а також з підприємствами,
установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
 
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і  звільняється  з  посади  головою  облдержадміністрації за
погодженням з Мінпромполітики, Мінпаливенерго і Мінтрансзв'язку.
 
   Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління та за погодженням з відповідним
міністерством.
 
   8. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання
покладених на управління завдань;
 
   видає в  межах  своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
 
   затверджує структуру управління, розподіляє обов'язки між
заступниками  начальника  управління,  керівниками структурних
підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;
 
   подає на розгляд голови облдержадміністрації кошторис  і
штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду
оплати праці працівників;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи управління і
функціональні обов'язки його працівників;
 
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління;
 
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
управління.
 
   9. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать
до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника
управління (голова колегії), заступників начальника управління, а
також інших працівників управління.
 
   До складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів облдержадміністрації.
 
   Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
 
   10. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації
основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань
в управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.
 
   Склад наукових  рад  і  комісій  та  положення про них
затверджується начальником управління.
 
   11. Управління утримується за рахунок коштів  державного
бюджету.
 
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління в  межах  виділених  асигнувань  визначає  голова
облдержадміністрації.
 
   Кошторис і  штатний  розпис управління затверджує голова
облдержадміністрації після проведення їх експертизи  Головним
фінансовим управлінням облдержадміністрації.
 
   12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в  установах  Державного  казначейства,  печатку  із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Головна сторінка