Поиск по сайту:Договір між Україною та Грузією про запобігання виникненню випадків подвійного громадянства та усунення вже існуючого подвійного громадянства

Головна сторінка

               Угода
        між Урядом України і Урядом Грузії
     про взаємодію в галузі геодезії, картографії,
      кадастру та дистанційного зондування Землі
 
 
   Уряд України та Уряд Грузії, які надалі іменуються "Сторони",
   прагнучи поглибити доброзичливі відносини на основі принципів
рівноправності, взаємоповаги і взаємовигідності,
   бажаючи створити  сприятливі умови для співробітництва в
галузі геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування
Землі,
   домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони вживатимуть усіх заходів і створюватимуть всі умови
для  розвитку  двосторонніх  зв'язків,  а  також  усіх форм
взаємовигідного співробітництва в галузі геодезії, картографії,
кадастру та дистанційного зондування Землі.
 
               Стаття 2
 
   Сторони покладають  координацію спільних робіт, а також,
відповідальність і контроль за виконанням умов цієї Угоди на свої
компетентні  органи  -  державні  геодезичні служби: Головне
управління геодезії, картографії та  кадастру  при  Кабінеті
Міністрів України та Державний департамент геодезії і картографії
Грузії.
 
               Стаття 3
 
   Державні геодезичні служби Сторін, вказані у Статті 2 цієї
Угоди, будуть підтримувати і розвивати на договірній основі
взаємозв'язки, які традиційно склались у сфері виконання основних
видів топографо-геодезичних і картографічних робіт, здійснювати
розробку і виконання міждержавних програм і проектів, взаємний
обмін науково-технічною інформацією і картографічною продукцією,
проводити  навчання  та  стажування  спеціалістів,  а  також
повідомлятимуть одна одній про адміністративно-територіальні зміни
і зміни основних географічних назв на територіях своїх країн.
   Ця Угода має загальний характер. Конкретні цілі, завдання та
умови співробітництва в рамках цієї Угоди будуть визначатися
організаціями-виконавцями державних геодезичних служб Сторін.
 
               Стаття 4
 
   З метою координації спільної діяльності щодо реалізації цієї
Угоди,  а  також  розробки  і  узгодження  конкретних  умов
співробітництва Сторони призначають експертів з повноваженнями
офіційних представників Сторін.
 
               Стаття 5
 
   Для реалізації програм співробітництва обидві Сторони  у
відповідності з чинними законодавствами своїх держав вживатимуть
усіх заходів щодо сприяння у взаємній діяльності, в тому числі у
постачанні та переміщенні необхідного обладнання, спорядження,
інструментів, готової продукції і матеріалів у відповідності з
договорами, укладеними в рамках цієї Угоди.
 
               Стаття 6
 
   Співробітництво в рамках цієї Угоди не виключає інших форм
спеціалізованих контактів між Сторонами в  галузі  геодезії,
картографії,  кадастру та дистанційного зондування Землі, що
здійснюються за взаємною згодою Сторін, в  тому  числі  на
компенсаційній і комерційній основі.
 
               Стаття 7
 
   Здійснюючи співробітництво в галузях, визначених цією Угодою,
Сторони взаємно враховують інтереси безпеки одна одної, виходячи
із законодавств своїх держав, двосторонніх і багатосторонніх
договорів з цих питань.
 
               Стаття 8
 
   Сторони передбачають,  що  науково-технічна  інформація,
картографічні матеріали та інша документація, якою вони будуть
обмінюватися у відповідності до цієї Угоди, матиме відкритий
характер.
   В разі необхідності обміну інформацією з обмеженим доступом
Сторони забезпечують захист цієї інформації у відповідності з
чинними  законодавствами  своїх  держав,  двосторонніх  та
багатосторонніх угод з цих питань.
 
               Стаття 9
 
   Результати співробітництва в галузі геодезії, картографії,
кадастру та дистанційного зондування землі, отримані суб'єктами
договірних Сторін не можуть бути опубліковані чи передані третій
стороні без попередньої письмової  згоди  на  це  офіційних
представників Сторін.
 
              Стаття 10
 
   З метою нагляду за ходом виконання цієї Угоди Сторони через
свої державні геодезичні служби, організовуватимуть  зустрічі
почергово в кожній країні для проведення переговорів, узгодження
планів робіт, підписання протоколів про співробітництво та інших
робочих документів.
   В ході переговорів Сторони за взаємною згодою можуть вносити
зміни і доповнення до цієї Угоди при умові, що вони принципово не
змінять її змісту.
 
              Стаття 11
 
   В разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення і застосування
положень цієї Угоди, а також для узгодження інших аспектів
співробітництва, Сторони зобов'язуються вирішувати їх  шляхом
додаткових  переговорів і консультацій через своїх офіційних
представників.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода укладається строком на  п'ять  років  і  може
автоматично продовжуватися на кожні наступні два роки, якщо
будь-яка із Сторін не повідомить у письмовій формі не менш ніж за
шість місяців до закінчення передбаченого строку дії Угоди про
свій намір припинити її дію.
   Угода набуває  чинності  з  дати  взаємного повідомлення
Сторонами про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набуття чинності цієї Угоди відповідно до законодавств кожної
із Сторін.
 
   Вчинено у м. Тбілісі 28 жовтня 1997 року в двох примірниках,
кожний українською, грузинською та російською мовами, причому всі
тексти є автентичними.
   У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення окремих
положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту російською
мовою.
 
 За Уряд України                  За Уряд Грузії

Головна сторінка