Поиск по сайту:Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб"єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення

Головна сторінка


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 554 від 12.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 жовтня 1999 р.
 vd991012 vn554            за N 713/4006
 
    Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і
    витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної
          особи та Порядку її ведення
 
   У зв'язку з виданням Указу Президента України від 28 червня
1999 року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України
від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування,
обліку та  звітності  суб'єктів   малого   підприємництва"
Н А К А З У Ю:
   1. Внести зміни до форми Книги обліку доходів і витрат
суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та Порядку її
ведення, затверджених наказом Державної податкової адміністрації
України від  13  жовтня  1998 року N 477 ( z0689-98 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 1998 року
за N 689/3129, виклавши їх у новій редакції, що додається.
   2. Начальнику Зведеного управління методології впровадження
нормативно-правових актів з питань оподаткування Фліссак Н.П.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про внесення змін до форми Книги обліку доходів і
витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та Порядку
її ведення".
   3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу "Про
внесення змін до форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта
малого підприємництва - юридичної особи та Порядку її ведення"
забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.
   4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації наказу "Про внесення змін до
форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва
- юридичної особи та Порядку її ведення" забезпечити тиражування
його  та  надсилання  державним  податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Шитрю О.І.
 
 Голова                         М.Я.Азаров
                       Затверджено
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   13.10.98 N 477 ( z0689-98 )
                   (в редакції наказу Державної
                   податкової адміністрації
                   України від 12.10.99 N 554)
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 жовтня 1999 р.
                   за N 713/4006
               Порядок
   ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого
     підприємництва - юридичної особи, яка застосовує
    спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
   1. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
(надалі - суб'єкти малого підприємництва), зобов'язані вести Книгу
обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної
особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності, в якій у хронологічній послідовності на підставі
первинних документів здійснюються записи  про  операції,  що
відбулися у звітному (податковому) періоді.
   2. У графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних
доходів" відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий
(поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від
продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи
основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й
реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні
доходи та виручка від іншої реалізації.
   3. У графі 3 "Сума виручки від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)" відображається сума доходів,  отриманих  від
виробництва та продажу продукції (товарів, робіт, послуг).
   4. У графі 4 "Сума виручки від реалізації основних фондів"
відображається різниця між сумою, отриманою від реалізації цих
основних фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.
   5. У графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої
реалізації" відображаються суми, фактично отримані  суб'єктом
підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та
в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних
паперів,  малоцінних  швидкозношуваних  предметів, матеріалів,
палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді
безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість,
щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо
вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-вр ).
   6. У графах 3, 4, 5, 6 не включаються до складу виручки
(доходу) суми акцизного збору.
   7. У графі 7 "Загальна сума витрат, здійснених у зв'язку з
веденням господарської діяльності" відображається фактична сума
витрат, проведених з розрахункового (поточного) рахунку та каси
підприємства, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт,
послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої
діяльності.
   8. Суб'єкт малого підприємництва щомісячно підбиває підсумки
з 3 до 7 граф наростаючим підсумком з початку року.
   9. За  результатами  господарської діяльності за звітний
(податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва -
юридичні особи подають до органу державної податкової служби до
20-го числа місяця, наступного за звітним (податковим) періодом,
розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі
обрання ними єдиного податку за ставкою 6 відсотків, розрахунок
про сплату податку на додану вартість, а також платіжні доручення
про сплату єдиного податку за звітний період з відміткою банку про
зарахування коштів.
   Розрахунок про сплату податку на додану вартість здійснюється
за формою і в порядку, визначеними для податкової декларації з
податку на додану вартість, затвердженої  наказом  Державної
податкової адміністрації України від 30.05.97 N 166 ( z0250-97 ),
зареєстрованим у Міністерстві  юстиції  України  09.07.97  за
N 250/2054, з урахуванням змін і доповнень до нього.
   10. При поданні звітності до органу державної податкової
служби  суб'єкт малого підприємництва повинен мати при собі
Свідоцтво про право сплати єдиного податку.
   11. Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована
та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується
кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється
підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та
печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований
суб'єкт малого підприємництва.
   Якщо сторінки в Книзі обліку доходів і витрат закінчилися, то
суб'єкт малого підприємництва повинен завести нову Книгу обліку
доходів і витрат, при цьому дата першого запису в новій Книзі
повинна припадати на день, наступний за останнім днем запису,
зробленим у Книзі, яка велась раніше.
                       Затверджено
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   13.10.98 N 477 ( z0689-98 )
                   (в редакції наказу Державної
                   податкової адміністрації
                   України від 12.10.99 N 554)
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 жовтня 1999 р.
                   за N 713/4006
               Книга
   обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва
    - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему
        оподаткування, обліку та звітності
            на 199__/200__ рік
  Державна податкова адміністрація
  (інспекція)______________________
  Суб'єкт малого          Ідентифікаційний
  підприємництва - юридична особа  код за ЄДРПОУ
  _________________________________ ------------------------------
        (назва)        ------------------------------
  _________________________________
      (адреса, телефон)
 
   Номери розрахункових (поточних) та інших рахунків, відкритих
в установах банків _______________________________________________
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Дата та |  Сума  |  Сума  |Позареалізаційні| Загальна сума |Загальна сума|
|з/п|  номер  | виручки | виручки |  доходи та  |  виручки та  |  витрат,  |
|  |банківського|  від  |  від  |  виручка від |позареалізаційних| здійснених у|
|  |або касового|реалізації|реалізації|   іншої   |   доходів,  | зв'язку з |
|  | документа | продукції| основних |  реалізації, |грн. (гр. 3 + 4 +|  веденням |
|  |      | (товарів,| фондів, |   грн.   |    5)    |господарської|
|  |      | робіт, |  грн.  |        |         | діяльності, |
|  |      | послуг) |     |        |         |  грн.   |
|  |      |  грн.  |     |        |         |       |
|---+------------+----------+----------+----------------+-----------------+-------------|
| 1 |   2   |  3   |  4   |    5    |    6    |   7   |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Головна сторінка