Поиск по сайту:Щодо затвердження форм податкового звіту про результати виконання підприємством довгострокових договорів (контрактів) та порядку їх ведення і складання

Головна сторінка


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 275 від 31.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 серпня 1997 р.
 vd970731 vn275            за N 318/2122
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Державної податкової адміністрації
       N 265 ( z0454-03 ) від 02.06.2003 )
   Щодо затвердження форм податкового звіту про результати
   виконання  підприємством  довгострокових  договорів
     (контрактів) та порядку їх ведення і складання
 
   На виконання п.7.10 ст.7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  форми  податкового  звіту  про результати
виконання підприємством довгострокових договорів (контрактів) та
порядок їх ведення і складання:
   форма N 1-ддз "Звіт про результати діяльності виконавця
довгострокових договорів (контрактів)";
   форма N 2-ддз "Розрахунок суми доходу у зв'язку із виконанням
довгострокових договорів (контрактів)";
   форма N 3-ддз "Перерахунок сум податкових зобов'язань по
завершеному довгостроковому договору (контракту)";
   Порядок ведення і складання податкового звіту про результати
діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів), що
додається.
   2. Начальнику  Головного  управління  прямих  податків
А.П.Фурману у 5-денний термін від дати підписання цього наказу
подати вказані додатки до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію.
 
 Виконуючий обов'язки Голови             Ф.О.Ярошенко
                        Затверджено
                   наказом Державної податкової
                   адміністрації України  від
                   31 липня 1997 р. N 275
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 серпня 1997 р.
                   за N 318/2122
               Порядок
    ведення і складання податкового звіту про результати
    діяльності  виконавця  довгострокових  договорів
              (контрактів)
           1. Загальні положення
   1.1. Відповідно до цього Порядку платник податку на прибуток
веде та складає, починаючи з доходів і витрат, отриманих і
проведених з 1 липня 1997 року:
   Звіт про  результати  діяльності виконавця довгострокових
договорів (контрактів) (надалі - Звіт) за формою N 1-ддз (додаток
N 1);
   розрахунок суми доходу у зв'язку із виконанням довгострокових
договорів (контрактів) за формою N 2-ддз (додаток N 2);
   перерахунок сум  податкових  зобов'язань  по  завершеному
довгостроковому  договору (контракту) за формою N 3-ддз (додаток
N 3).
   1.2. Зазначені  форми,  а  також Порядок їх ведення та
складання, розроблені і впроваджуються відповідно до п.7.10 ст.7
та п.16.15  ст.16 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
   1.3. Звіт складають платники податку на прибуток, які вибрали
особливий порядок  оподаткування  результатів  діяльності,  що
здійснюється за довгостроковим договором (контрактом).
   Рішення щодо вибору довгострокових договорів (контрактів), по
яких буде  застосовуватися  особливий  порядок  оподаткування,
затверджується розпорядчим документом керівника підприємства.
   1.4. До таких договорів (контрактів) може бути віднесено
будь-яких договір на виготовлення, будівництво, установку  або
монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних
фондів замовника або складових частин таких основних фондів, а
також на створення нематеріальних активів, пов'язаних з таким
виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу
"інженіринг", науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
та розробок) за умови, якщо такий контракт не планується завершити
раніше, ніж через 9 місяців від моменту здійснення перших витрат
або отримання авансу (передоплати).
   1.5. При  застосуванні  особливого  порядку оподаткування
результатів діяльності,  що  здійснюється  за  довгостроковим
договором (контрактом), виконавець самостійно визначає доходи і
витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв'язку
із виконанням цього договору (контракту), використовуючи оціночний
коефіцієнт виконання такого довгострокового контракту.
   1.6. Розрахунок  сум  доходу  і  перерахунок  податкових
зобов'язань, що включаються до звіту, проводиться за встановленими
формами N 2-ддз та N 3-ддз. Вказані розрахунки до податкового
органу не подаються, а зберігаються у платника податку разом із
звітом.
   1.7. Порядок розрахунку, передбачений  формою  N  2-ддз,
застосовується також для визначення доходів і витрат відповідних
звітних періодів від операцій з передплати періодичних видань,
оперативного лізингу  (оренди), оренди землі та оренди жилих
приміщень у разі попередньої оплати таких операцій на термін, що
перевищує звітний період.
   1.8. Звіт (ф.N 1-ддз) заповнюється в тисячах гривень з одним
десятковим знаком, а розрахунок сум доходу і перерахунок сум
податкових зобов'язань (ф.N 2-ддз і ф.N 3-ддз),- в одиницях
гривень з одним десятковим знаком.
   1.9. Звіт подається до державної податкової адміністрації за
місцезнаходженням платника  податку - виконавця довгострокових
договорів (контрактів)  разом  з  декларацією  про  прибуток
підприємства: квартальний - не пізніше 25 числа місяця, наступного
за звітним кварталом, а річний - не пізніше 25 січня, наступного
за звітним роком.
        2. Розрахунок сум доходу (ф.N 2-ддз)
   2.1. Доход і витрати, пов'язані з виконанням довгострокового
договору (контракту), визначаються  виконавцем  за  наслідками
звітного кварталу по кожному такому договору (контракту) окремо.
   2.2. Витрати виконавця у звітному кварталі визначаються на
рівні фактично  оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із
виконанням довгострокового договору (контракту) у такому звітному
періоді.
   2.3. Доход  виконавця  у  звітному кварталі визначається
рохрахунково за формою N 2-ддз.
   2.4. У заголовній частині цієї форми по кожному договору
вказується предмет договору: виготовлення, будівництво, установка
або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до  складу
основних фондів замовника або складових частин таких основних
фондів (із зазначенням їх  назви);  створення  нематеріальних
активів, пов'язаних  з  таким  виготовленням,  будівництвом,
установкою або   монтажем   (послуг   типу   "іженіринг",
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та розробок)
із зазначенням їх назви.
   2.5. Кількість  граф  n  форми  залежить  від кількості
довгострокових договорів  (контрактів),  по  яких  проводиться
розрахунок.
   2.6. У рядку 01 вказується: назва замовника довгострокового
договору (контракту),  ідентифікаційний  код  замовника, номер
договору, дата укладення та дата закінчення договору, фактична
дата завершення договору. Заповнення цього рядка здійснюється на
основі даних, визначених умовами відповідного  довгострокового
договору (контракту).
   2.7. У  рядку  02  вказується  загальнодоговірна  ціна
довгострокового договору (контракту). Вона визначається умовами
відповідного довгострокового договору (контракту).
   2.8. У  рядку  03 вказується сума загальних витрат, що
плануються виконавцем при виконанні  довгострокового  договору
(контракту). Ця сума визначається виконавцем як очікувана.
   2.9. У рядку 04 вказуються фактичні витрати, пов'язані із
виконанням довгострокового  договору  (контракту)  у  звітному
кварталі. Вони визначаються за даними аналітичного обліку витрат
по кожному такому договору (контракту) окремо.
   Сума цих витрат (рядок 04, графа n) відображається у Звіті
(рядок 02, графа 3 форми N 1-ддз).
   2.10. У рядку 05 вказується оціночний коефіцієнт виконання
кожного довгострокового  договору  (контракту),  визначений як
співвідношення суми фактичних витрат звітного кварталу (рядок 04)
до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконанні
довгострокового договору  (контракту)  (рядок  03)  з  трьома
десятковими знаками.
   2.11. У рядку 06 вказується доход виконавця у звітному
кварталі (розрахункова  сума),  який  визначається як добуток
загальної договірної ціни довгострокового договору (контракту)
(рядок 02) та оціночного коефіцієнта виконання довгострокового
договору (контракту) (рядок 05).
   Сума цього доходу (рядок 06, графа n) відображається у звіті
(рядок 03, графа 3 форми N 1-ддз).
   2.12. Для цілей оподаткування суми авансів або передоплат,
наданих виконавцю  довгострокового   договору   (контракту),
відносяться до складу валового доходу такого виконавця виключно у
межах сум, визначених згідно з пунктом 2.11 цього розрахунку по
кожному довгостроковому договору (контракту) окремо.
   2.13. У рядку 07 вказується сума авансів або передоплат,
наданих виконавцю довгострокового договору (контракту) у звітному
кварталі.
   2.14. У рядку 08 вказуються суми авансів або передоплат, які
не були віднесені до складу валового доходу у  попередньому
звітному періоді (рядок 09, графа n форми N 2-ддз попереднього
звітного періоду).
   У разі, коли звітним періодом є перший квартал податкового
року, то у рядку 08 вказується сума авансів або передоплат, не
включених до складу валового  доходу  попереднього  звітного
податкового року.
   2.15. У  рядку  09  по кожному довгостроковому договору
(контракту) вказуються суми авансів або  передоплат,  що  не
підлягають включенню до складу валового доходу звітного періоду.
Вони визначаються як різниця: (ряд.07 + ряд.08) - ряд.06.
   У разі, коли отриманий результат має знак "-", то відповідна
графа по рядку 09 прокреслюється.
   Сума цих  авансів  або  передоплат (рядок 09, графа n)
відображається у Звіті (рядок 05, графа 4 форми N 1-ддз).
   2.16. У разі, коли у звітному кварталі відбулось завершення
одного або декількох довгострокових договорів (контрактів), то по
кожному із них виконавець здійснює перерахунок сум податкових
зобов'язань, нарахованих у попередніх звітних кварталах протягом
всього терміну  виконання  такого  довгострокового  договору
(контракту).
   3. Перерахунок сум податкових зобов'язань (ф.N 3-ддз)
   3.1. Перерахунок сум податкових  зобов'язань,  попередньо
визначених виконавцем за наслідками кожного податкового періоду
(кварталу) протягом терміну виконання довгострокового договору
(контракту), проводиться за формою N 3-ддз по кожному завершеному
договору окремо.
   3.2. Кількість граф n форми залежить від кількості звітних
періодів, за наслідками яких проводився розрахунок суми доходу по
довгостроковому договору (контракту).
   3.3. Кінцева договірна ціна об'єкта довгострокового договору
(контракту) визначається  умовами  довгострокового  договору
(контракту) з урахуванням додаткових угод, пов'язаних із зміною
договірної ціни, і вказується у графі n рядка 01.
   3.4. У рядку 02 вказуються фактичні витрати  попередніх
звітних періодів,  які визначалися виконавцем протягом усього
терміну виконання  довгострокового  договору  (контракту)  і
вказувалися у розрахунку за формою N 2-ддз (рядок 04) відповідних
попередніх звітних періодів.
   3.5. Сума фактичних загальних витрат, понесених (нарахованих)
виконавцем при виконанні довгострокового договору (контракту),
визначається на рівні фактично понесених (нарахованих) витрат,
пов'язаних із виконанням цього договору (контракту)  протягом
усього терміну його виконання і вказується у графі n рядка 03.
   3.6. У рядку 04 вказується фактичний коефіцієнт виконання
довгострокового договору (контракту) у кожному періоді, визначений
як співвідношення витрат відповідних попередніх звітних періодів
(рядок 02)  до  суми  фактичних  загальних витрат, понесених
(нарахованих) виконавцем при виконанні довгострокового договору
(контракту) (рядок 03, графа n) з трьома десятковими знаками.
   3.7. У рядку 05 вказується доход відповідних попередніх
звітних періодів (перерахункова сума), визначений як добуток
кінцевої  договірної  ціни  об'єкта  довгострокового договору
(контракту) (рядок 01) та фактичного  коефіцієнта  виконання
довгострокового договору (контракту) (рядок 04).
   3.8. У рядку 06 вказуються суми доходу попередніх звітних
періодів (розрахункові суми), які визначалися виконавцем протягом
усього терміну виконання довгострокового договору (контракту), і
вказувалися у розрахунку за формою N 2-ддз (рядок 06) відповідних
попередніх звітних періодів.
   3.9. У рядку 07 вказується різниця між сумою оподатковуваного
прибутку, попередньо визначеною за наслідками кожного податкового
періоду на підставі прогнозових показників (ряд.06 - ряд.02), і
уточненою його сумою (ряд.05 - ряд.03), визначеною на підставі
фактичних показників  завершеного  довгострокового  договору
(контракту). Ця різниця (рядок 06 - рядок 02) - (ряд.05 - ряд.03)
відображається із одержаним знаком "+" або "-".
   Додатна величина визначеної різниці вказує на те, що платник
податку завищив суму податкових зобов'язань, розрахованих  за
наслідками відповідного попереднього податкового періоду.
   Від'ємна величина різниці вказує на заниження зазначених
податкових зобов'язань.
   3.10. У рядку 08 вказується облікова ставка Національного
банку України, що діяла на момент проведення цього перерахунку.
   Вказана ставка є  базою  для  визначення  процента,  що
застосовується до суми визначеної у рядку 07 різниці.
   3.11. У рядку 09 вказується процент, що застосовується до
суми визначеної різниці, який дорівнює 120 відсоткам ставки
Національного банку України:
   Облікова ставка НБУ х 120
   ————————————————————————— (%).
        100
   3.12. У рядку 10 вказується термін дії переплати чи недоплати
податку, зумовлених  завищенням  або  заниженням  податкових
зобов'язань у відповідних звітних періодах (кварталах).
   Цей термін визначається для кожного звітного періоду.
   Одиниця виміру - день.
   Відлік днів починається з 21 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, у якому здійснено нарахування доходу за формою
N 2-ддз, а закінчується 20 числом місяця, наступного за звітним
кварталом, у якому закінчено виконання довгострокового договору
(контракту). При цьому повний рік приймається за 360 днів, а
повний місяць - за 30 днів.
   3.13. У рядку 11 вказується результат перерахунку податкових
зобов'язань з урахуванням процента, що застосовується до суми
визначеної різниці.
   Перерахунок проводиться з врахуванням знаку показника рядка
07 ("+" або "-") у кожному звітному періоді:
       ряд.07 х ряд.09
   ряд.07 + _______________ х ряд.10
         100 х 360
   3.14. Результат перерахунку (рядок 11, графа n) зі знаком "+"
або "-" відображається у звіті (рядок 04, графа 3 форми N 1-ддз)
за податковий період, у якому завершено виконання довгострокового
договору (контракту).
         4. Заповнення звіту (ф.N 1-ддз)
   4.1. Звіт про результати діяльності виконавця довгострокових
договорів (контрактів)  надається  податковому  органу  за
встановленою формою N 1-ддз, надрукованою за допомогою комп'ютера,
поліграфічним або іншим способом.
   4.2. У графі 3 Звіту відображаються дані за звітний квартал,
у графі 4 - за звітний податковий період наростаючим підсумком з
початку року.
   4.3. У рядку 01 вказується кількість довгострокових договорів
(контрактів), по яких проводився розрахунок показників: всього, в
тому числі - закінчених.
   4.4. У рядку 02 вказується сума фактичних витрат, пов'язаних
із виконанням довгострокових договорів (контрактів):
   по графі 3 - сума, визначена за наслідками звітного кварталу
(рядок 04, графа n форми N 2-ддз);
   по графі 4 - сума показників графи 3 цього рядка та графи 4
рядка 02 Звіту за попередній звітний період поточного податкового
року.
   4.5. У рядку 03 вказується сума доходу, нарахованого у
зв'язку із виконанням довгострокових договорів (контрактів):
   по графі 3 - сума, нарахована за звітний квартал (рядок 06,
графа n форми N 2-ддз);
   по графі 4 - сума показників графи 3 цього рядка та графи 4
рядка 03 Звіту за попередній звітний період поточного податкового
року.
   Сума доходу (рядок 03, графа 4) відображається у рядку 3
додатка "А" до декларації про прибуток підприємства ( z0313-97 ).
   4.6. У рядку 04 вказується сума, одержана за наслідками
перерахунку сум   податкових   зобов'язань  по  завершених
довгострокових договорах (контрактах) (із знаком "+" або "-"):
   по графі 3 - сума, нарахована за звітний квартал (рядок 11,
графа n форми N 3);
   по графі 4 - сума показників графи 3 цього рядка та графи 4
рядка 04 Звіту за попередній звітний період поточного податкового
року.
   Сума (ряд.04, графа 4) відображається в декларації  про
прибуток підприємства.
   У разі заниження податкових зобов'язань у попередніх періодах
(вказана сума має знак "-") платник податку збільшує валовий доход
на величину цієї суми шляхом відображення її у рядку 4 додатка "А"
до декларації про прибуток підприємства, а у разі завищення
(вказана сума має знак "+") - зменшує валовий доход шляхом
відображення вказаної суми у рядку 7 додатка "Е" до декларації.
   4.7. У рядку 05 вказується сума авансів або передоплат, не
віднесених для цілей оподаткування до складу валового доходу:
   по графі 4 - сума, визначена за наслідками звітного періоду
(рядок 09, графа n форми N 2-ддз);
   графа 3 прокреслюється.
                       Додаток N 1
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  31 липня 1997 р. N 275
               До державної податкової адміністрації
               в ___________________________________
               _____________________________________
 
 —————————————————————           Форма N 1-ддз
 |Відмітка державної |       Подають підприємства-виконавці
 |податкової адмініст|       довгострокових договорів
 |рації про одержання|       (контрактів) разом з
 |Звіту (дата, штамп)|       декларацією про прибуток
 —————————————————————       підприємства
                Звіт
       про результати діяльності виконавця
       довгострокових договорів (контрактів)
         за _____________________ 199_ р.
           (податковий період)
   Назва підприємства __________________________________________
   Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ _______________________________
   Одиниця виміру: в тис.грн. з одним десятковим знаком
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
      Назва показника       |Код|За звітний|За звітний
                    |ряд|квартал  |період (з
                    |ка |     |початку
                    |  |     |року)
 ———————————————————————————————————————+———+——————————+——————————
          1          | 2 |  3   |  4
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Кількість договорів, по яких проводився
 розрахунок показників:
 а) усього, у т.ч.
 б) закінчених              01
 Сума фактичних витрат, пов'язаних із
 виконанням довгострокових договорів
 (контрактів)              02
 Сума доходу, нарахованого у зв'язку із
 виконанням довгострокових договорів
 (контрактів)              03
 Сума від перерахунку податкових зо-
 бов'язань по завершених довгострокових
 договорах (контрактах) (із знаком "+"
 або "-"), що враховується у збільшенні
 або зменшенні валового доходу      04
 Сума авансів або передоплат, не відне-
 сених для цілей оподаткування до скла-
 ду валового доходу звітного періоду   05   х
 
 Примітки: 1. Сума  нарахованого  доходу  (рядок 03, графа 4)
      відображається у рядку 3 додатка "А" до декларації про
      прибуток підприємства.
      2. Сума  від перерахунку податкових зобов'язань по
      завершених  довгострокових  договорах  (контрактах)
      (рядок 04, графа 4) відображається:
      а) у рядку 7 додатка "Е" до декларації, якщо ця сума
      має знак "+";
      б) у рядку 4 додатка "А" до декларації, якщо ця сума
      має знак "-".
 
 Керівник підприємства ___________________________________________
                 (підпис, прізвище)
 
 Головний бухгалтер ______________________________________________
                 (підпис, прізвище)
 
 Дата подання       М.П.
                       Додаток N 2
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  31 липня 1997 р. N 275
                     Форма N 2-ддз
               До державної податкової адміністрації
               не подається
              Розрахунок
    суми доходу у зв'язку із виконанням довгострокових
    договорів (контрактів) за ______ квартал 199_ року
   Назва підприємства __________________________________________
   Одиниця виміру: в один.грн. з одним десятковим знаком
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
      Назва показника      |Код|Предмет договору|Всього
                   |ряд+————————————————|
                   |ка |————+—————+—————|
                   |  |————————————————|
                   |  |Значення показни|
                   |  |ків       |
 —————————————————————————————————————+———+————————————————+——————
         1          | 2 | 3 | ... | ... | n
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Загальні дані
 Назва замовника                       х
 Ідентифікаційний код замовника                х
 Номер договору
 Дата укладення                        х
 Дата закінчення                       х
 Фактична дата завершення договору   01           х
 Загальнодоговірна ціна довгостроково-
 го договору              02           х
 Сума загальних витрат, що плануються
 при виконанні довгострокового догово-
 ру                  03           х
 
 2. Розрахунок доходу
 Сума фактичних витрат звітного квар-
 талу                 04
 Оціночний коефіцієнт виконання дов-
 гострокового договору (ряд.04:ряд.03) 05           х
 Доход у звітному кварталі за наслід-
 ками виконання довгострокового до-
 говору (ряд.02хряд.05)        06
 
 3. Визначення сум авансів та передоплат
 Суми авансів або передоплат, надані
 виконавцю у звітному кварталі     07           х
 Суми авансів або передоплат, не від-
 несені до складу валового доходу у
 попередньому звітному періоді     08           х
 Суми авансів або передоплат, що не
 підлягають включенню до складу вало-
 вого доходу звітного періоду
 (ряд.07 + ряд.08 - ряд.06)      09
 
Примітки: 1. Сума  фактичних  витрат (рядок 04, графа n), сума
     доходу (рядок 06, графа n), сума авансів або передоплат
     (рядок 09, графа n) відображаються у Звіті (відповідно у
     рядках 02, 03, 05, графи 3 форми N 1-ддз).
     2. По кожному завершеному  довгостроковому  договору
     (контракту)  його виконавець здійснює перерахунок сум
     податкових зобов'язань за формою N 3-ддз).
 
 Керівник підприємства
 
 Головний бухгалтер
                       Додаток N 3
                  до наказу Державної податкової
                  адміністрації  України  від
                  31 липня 1997 р. N 275
                     Форма N 3-ддз
               До державної податкової адміністрації
               не подається
              Перерахунок
  сум податкових зобов'язань по завершеному довгостроковому
  договору (контракту) N ___________ від __________ 19__ р.
         за __________ квартал 199_ року
   Назва підприємста ___________________________________________
   Одиниця виміру: в один.грн. з одним десятковим знаком
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Назва показника    |Код|Попередні звітні періоди|Всього
               |ряд+————————————————————————|
               |ка |    |    |    |
 —————————————————————————————+———+———————+————————+———————+——————
       1        | 2 |  3  | ...  | ... | n
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 Кінцева договірна ціна об'єк-
 та довгострокового договору
 (контракту)          01   х    х    х
 Витрати відповідних поперед-
 ніх звітних періодів     02               х
 Сума фактичних загальних
 витрат, понесених (нарахова-
 них) при виконанні довгост-
 рокового договору (контрак-
 ту)              03
 Фактичний коефіцієнт виконан-
 ня довгострокового договору
 (контракту) (ряд.02 : ряд.03
 гр.n)             04               х
 Перерахункова сума доходу
 (ряд.01 х ряд.04)       05               х
 Розрахункова сума доходу   06               х
 Різниця за наслідками пере-
 рахунку (із знаком "+" або
 "-") (ряд.06 - ряд.02) -
 (ряд.05 - ряд.03)       07
 Облікова ставка Національно-
 го банку України на момент
 здійснення цього перерахунку
 "___" _________ 199_ р.    08
 120% від облікової ставки
 НБУ (ряд.08 х 120 : 100)   09               х
 Термін дії переплати чи не-
 доплати (днів)        10               х
 Сума, що враховується у збі-
 льшенні або зменшенні вало-
 вого доходу (із знаком "+"
 або "-")
 (ряд.7 + (ряд.07 х ряд.09 х
 х ряд10 : 360 : 100)     11
 
Примітки: 1. Сума доходу (рядок 11, графа n) зі знаком "+" або "-"
     відображається  у  Звіті  (рядок 04, графа 3 форми
     N 1-ддз).
     2. У разі, коли  у  звітному  періоді  перерахунки
     здійснюються по двох і більше завершених довгострокових
     договорах (контрактах), то сума доходу  визначається
     підсумовуванням  результатів  перерахунку (рядок 11,
     графа n) по кожному завершеному договору і зі знаком "+"
     або "-" відображається у Звіті  (рядок 04, графа 3
     форми N 1-ддз).
 
 Керівник підприємства
 
 Головний бухгалтер
 
Код нормативного акта: 2728/1997 
"Офіційний вісник України" 1997, N 34, стор. 169
 
Головна сторінка