Поиск по сайту:Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги"

Головна сторінка


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 773/2000 від 07.06.2000 )
          Про Положення про Державний
         комітет України з питань науки
          та інтелектуальної власності
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України з
питань науки та інтелектуальної власності (додається).
   Установити, що Державний комітет України з питань науки та
інтелектуальної  власності  є  правонаступником  ліквідованих
Міністерства України у справах науки і технологій, Державного
патентного відомства України та Державного агентства України з
авторських  і  суміжних  прав щодо їх зобов'язань, прав та
обов'язків.
   2. Визнати  таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 23 листопада 1996 року N 1121 ( 1121/96 ) "Про
Положення про Міністерство України у справах науки і технологій".
   3. Кабінету Міністрів України в місячний строк привести свої
рішення у відповідність із цим Указом.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 13 серпня 1999 року
     N 987/99
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 13 серпня 1999 року N 987/99
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державний комітет України з питань науки
          та інтелектуальної власності
 
   1. Державний  комітет  України  з  питань  науки  та
інтелектуальної власності (Держкомнауки України) є центральним
органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету  Міністрів
України.
   Діяльність Держкомнауки України спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністерство освіти України.
   Держкомнауки України забезпечує проведення у життя державної
політики  в  сфері наукової, науково-технічної діяльності та
інтелектуальної власності.
   2. Держкомнауки України  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
   У межах своїх повноважень Держкомнауки України організовує
виконання актів законодавства України, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
   Держкомнауки України  узагальнює  практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції про вдосконалення законодавства та за погодженням з
Міністерством освіти України в установленому порядку подає їх на
розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України.
   3. Основними завданнями Держкомнауки України є:
   1) розроблення засад наукового та науково-технічного розвитку
України;
   2) забезпечення розвитку наукового та  науково-технічного
потенціалу України;
   3) участь у формуванні державної політики в сфері наукової,
науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності та її
проведення;
   4) забезпечення   діяльності   національної   системи
науково-технічної інформації;
   5) здійснення державного нагляду і контролю у сфері наукової,
науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності;
   6) забезпечення   функціонування   системи   наукової,
науково-технічної експертизи,  а  також  експертизи  об'єктів
промислової власності;
   7) забезпечення  інтеграції вітчизняної науки у світовий
науковий простір із збереженням і захистом національних інтересів.
   4. Держкомнауки України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) забезпечує  проведення  комплексного  аналізу  стану
вітчизняної та світової науки й техніки, прогнозування тенденцій
їх розвитку і взаємозв'язку з виробничою, економічною, соціальною
та оборонною сферами;
   2) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку науки й техніки в Україні;
   3) готує разом з Міністерством економіки України, іншими
центральними органами виконавчої влади  та  академіями  наук
пропозиції  щодо  визначення  обсягів бюджетного фінансування
наукової і науково-технічної діяльності під  час  формування
Державного бюджету України;
   4) щороку аналізує результати наукової та науково-технічної
діяльності, стан справ у сфері інтелектуальної власності, визначає
ефективність   використання   державних   фінансових   і
матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу,
готує з цих питань щорічну доповідь Кабінету Міністрів України;
   5) здійснює організаційно-методичне керівництво розробленням
і виконанням державних наукових та науково-технічних програм,
визначає згідно із законодавством органи з управління такими
програмами, координує діяльність органів виконавчої влади щодо
розроблення загальнодержавних наукових і науково-технічних програм
та контролює їх виконання;
   6) щорічно формує разом з Міністерством економіки України
державне  замовлення на науково-технічну продукцію на основі
переліку найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх
технологій та продукції;
   7) може виступати державним замовником державних наукових та
науково-технічних програм;
   8) здійснює управління Державним  фондом  фундаментальних
досліджень, разом з Національною академією наук України утворює
раду цього Фонду і контролює цільове використання його коштів;
   9) здійснює разом з Національною академією наук України
керівництво діяльністю регіональних наукових центрів;
   10) бере участь у роботі, пов'язаній з удосконаленням системи
обліку, звітності і державної статистики у сфері  наукової,
науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності;
   11) сприяє інтеграції освіти, науки і виробництва;
   12) проводить роботу з підготовки проектів законодавчих та
інших нормативно-правових актів щодо удосконалення організації
наукових досліджень, надання кредитних, податкових та митних пільг
суб'єктам  наукової,   науково-технічної   діяльності   та
інтелектуальної власності;
   13) організовує в установленому порядку проведення державної
наукової та науково-технічної експертизи проектів  державних,
міжнародних й регіональних програм і проектів, експертизи об'єктів
промислової власності;
   14) визначає порядок державної сертифікації діяльності у
сфері  наукової та науково-технічної експертизи і експертизи
об'єктів промислової власності;
   15) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних
напрямів розвитку науки й техніки;
   16) подає в установленому порядку пропозиції щодо створення
державних наукових, науково-технічних та інших центрів;
   17) надає письмові висновки щодо створення та реорганізації
державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються
з Державного бюджету України;
   18) бере участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів
організаційного, фінансового, економічного і правового характеру
щодо забезпечення  розвитку  підприємництва  та  конкуренції,
підтримки малого та середнього  бізнесу  в  сфері  наукової,
науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності;
   19) здійснює на основі угоди з власниками авторського права
та суміжних прав управління їхніми майновими правами в Україні та
за її межами;
   20) координує діяльність щодо трансферу (передачі) технологій
і прав на об'єкти інтелектуальної власності, створені повністю або
частково за рахунок коштів державного бюджету;
   21) забезпечує  державну  реєстрацію авторського права і
державну реєстрацію та ведення обліку  об'єктів  промислової
власності;
   22) видає в установленому порядку охоронні документи на
об'єкти інтелектуальної власності;
   23) проводить  реєстрацію  угод  про  передачу  прав на
використання об'єктів інтелектуальної власності, що охороняються
на території України;
   24) організовує розгляд заяв і скарг щодо видачі охоронних
документів на об'єкти промислової власності;
   25) укладає  в  межах  повноважень,  наданих   йому
правовласниками,  угоди  або  здійснює посередництво під час
укладання угод про передачу прав на використання в Україні та за
її межами творів власників авторського права та суміжних прав;
   26) забезпечує проведення відповідно до міжнародних норм і
стандартів сертифікацію та реєстрацію комп'ютерних програм;
   27) бере участь у формуванні та проведенні антимонопольної
політики  в  сфері наукової, науково-технічної діяльності та
інтелектуальної власності;
   28) координує роботу з інформаційного забезпечення наукової,
науково-технічної  діяльності та діяльності стосовно об'єктів
промислової власності, здійснює нормативно-методичне керівництво у
цій сфері;
   29) готує пропозиції щодо удосконалення системи державного
управління у сфері наукової, науково-технічної діяльності та
інтелектуальної власності;
   30) сприяє участі вчених і наукових працівників України в
розробленні й реалізації міжнародних науково-технічних програм і
проектів;
   31) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
участі  України  в роботі міжнародних організацій з охорони
інтелектуальної власності;
   32) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань
з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
   33) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Комітету, на підприємствах, що належать до
сфери його управління;
   34) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
   35) організовує  роботу  з  підготовки та перепідготовки
спеціалістів з питань промислової власності;
   36) організовує роботу, пов'язану з проведенням атестації
наукових установ України, та веде Державний реєстр наукових
установ, яким надається підтримка держави;
   37) вносить  Кабінету  Міністрів  України пропозиції про
віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне
надбання;
   38) сприяє розвитку прогресивних форм організації наукових
досліджень і розробок, визначає загальні принципи інституційних та
організаційних перетворень у сфері наукової, науково-технічної
діяльності та інтелектуальної власності, координує здійснення
заходів, пов'язаних   із   удосконаленням   інфраструктури
науково-технічної діяльності;
   39) забезпечує проведення державної реєстрації і ведення
обліку відкритих науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, захищених дисертацій;
   40) організовує  роботи з державного обліку засекречених
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і захищених
дисертацій;
   41) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
   5. Держкомнауки України має право:
   1) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
академій наук, підприємств інформацію і матеріали, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
   2) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
   3) залучати спеціалістів центральних і місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
   4) проводити в установленому порядку конференції, семінари,
наради з питань, що належать до його компетенції;
   5) створювати в установленому порядку в межах загальних
асигнувань, що виділяються з Державного бюджету України, резерв
коштів  для  фінансування  окремих найважливіших наукових та
науково-технічних програм, проектів, заходів;
   6) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі
групи для науково-організаційного супроводу виконання програм і
проектів, залучати на основі контрактів (договорів) вітчизняних і
зарубіжних учених та спеціалістів до роботи в цих комісіях
(групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу
стану  та  складання  прогнозів  розвитку  науково-технічного
потенціалу.
   6. Держкомнауки України у процесі виконання покладених на
нього  завдань  взаємодіє  з  Радою  з  питань  науки  та
науково-технічної політики при Президентові України, центральними
органами виконавчої влади, Національною академією наук України,
іншими академіями наук, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. Держкомнауки України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   Держкомнауки України в разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
   Нормативно-правові акти  Держкомнауки  України  підлягають
державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомнауки
України є обов'язковими для виконання усіма центральними  і
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  представницькими  органами,  підприємствами
незалежно від форм власності, громадянами.
   8. Держкомнауки України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України.
   Голова має  заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.  Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Голова Держкомнауки України.
   Голова Держкомнауки України здійснює керівництво Комітетом,
несе персональну відповідальність перед Президентом  України,
Кабінетом Міністрів України за стан справ у доручених йому сферах,
визначає ступінь відповідальності заступників Голови, а також
керівників структурних підрозділів Держкомнауки України.
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції Держкомнауки  України,  обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія в складі
Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, а також
керівників підрозділів Держкомнауки України. До складу колегії
можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, що належать до сфери управління Держкомнауки
України, а також вчені та висококваліфіковані спеціалісти.
   Членів колегії  затверджує  та  увільняє  від  виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомнауки
України.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
визначення  головних  напрямів  розвитку  у  сфері наукової,
науково-технічної  діяльності та інтелектуальної власності та
інших питань у Держкомнауки України можуть утворюватися дорадчі
та консультативні органи.
   Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держкомнауки України.
   11. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Держкомнауки України затверджує Кабінет Міністрів України.
   Структуру центрального  апарату  Держкомнауки   України
затверджує Віце-прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис центрального апарату Держкомнауки України,
кошторис доходів і видатків на його утримання затверджуються в
установленому законодавством порядку.
   12. Держкомнауки України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України             М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ
Головна сторінка