Поиск по сайту:Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну"

Головна сторінка


     МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І
             ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 787 від 14.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   3 листопада 1999 р.
 vd991014 vn787            за N 759/4052
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
        економіки та з питань європейської інтеграції 
    N 232 ( z0685-02 ) від 01.08.2002 )
    Про заходи МЗЕЗторгу України щодо виконання Закону
    України "Про застосування спеціальних заходів щодо
            імпорту в Україну"
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
     N 939 ( z0905-99 ) від 08.12.99 )
 
   На виконання Закону України "Про застосування спеціальних
заходів щодо імпорту в Україну" ( 332-14 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про ліцензування імпорту в Україну,
щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, Інструкцію про порядок
оформлення спеціальних ліцензій ( z0760-99 ), Інструкцію про
порядок  оформлення  заявки на спеціальну ліцензію та бланк
спеціальної ліцензії ( z0761-99 ) (додаються).
   2. Установити, що:
   2.1. Спеціальні ліцензії видаються на імпорт в Україну
товарів, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з
рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (далі -
Рішення Комісії);
   2.2. Річний обсяг спеціальної квоти не може перевищувати
обсягу, встановленого за відповідним Рішенням Комісії;
   2.3. Річний обсяг спеціальної квоти розподіляється на два
піврічні періоди. У кожний піврічний період не може бути видано
спеціальних ліцензій на імпорт більше ніж 60 % річного обсягу
спеціальної квоти. Особливості розподілу квоти можуть визначатися
у відповідному наказі Міністерства зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України;
   2.4. Перший річний період починається від дати набрання
чинності відповідним Рішенням Комісії. Останній річний період
закінчується, як правило, через чотири роки від дати офіційного
опублікування  Рішення  Комісії  про  порушення  відповідного
спеціального розслідування;
   2.5. Перенесення невикористаних залишків річної спеціальної
квоти допускається в межах 6% від річного обсягу спеціальної
квоти;
   2.6.  Заяви стосовно перенесення невикористаних залишків
річної спеціальної квоти можуть подаватися з 1 до 31 січня
відповідного річного періоду, а ввезення в Україну за спеціальними
ліцензіями, виданими з метою використання таких залишків, - з 1
січня до 31 березня такого річного періоду;
   2.7. Термін дії спеціальної ліцензії на митній території
України - 90 днів від дати її підписання, за винятком випадків,
коли закінчується відповідний річний період або інший термін,
зазначений у відповідному Рішенні Комісії.
   3. Покласти функції з видачі спеціальних ліцензій на імпорт в
Україну  на  управління  контрактного  обліку та нетарифного
регулювання.
   4. Управлінню контрактного обліку та нетарифного регулювання
щомісяця надавати управлінню проблем  торгових  обмежень  та
недобросовісної конкуренції інформацію щодо виданих спеціальних
ліцензій на імпорт в Україну товарів, зазначених у пункті 2.1
цього наказу.
   5. Управлінню   зовнішньоторговельної   статистики   та
економічного аналізу на підставі щоквартальної інформації, що
надається Державною митною службою України, стосовно проходження
через митний кордон товарів, зазначених у пункті 2.1 цього наказу,
та інформації щодо виданих спеціальних ліцензій на імпорт в
Україну таких товарів подавати (до 15 лютого, 15 травня, 15
серпня, 15 листопада кожного року) відповідний звіт управлінню
проблем торгових обмежень та недобросовісної конкуренції.
   6. Управлінню правового забезпечення забезпечити реєстрацію
цього  наказу в Міністерстві юстиції України в установлений
законодавством термін.
   7. Управлінню справами забезпечити публікацію цього наказу в
засобах масової інформації після його державної реєстрації у
Міністерстві юстиції України.
   8. Управлінню справами довести цей наказ до відома Державної
митної служби України та регіональних управлінь ЗЕЗ і Міністерства
економіки Автономної Республіки Крим у дводенний термін після його
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
   9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Олійника В.І.
 
 Міністр                       А.І.Гончарук
                      Затверджено
                  Наказ Міністерства зовнішніх
                  економічних зв'язків і торгівлі
                  України
                  14.10.99 N 787
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 листопада 1999 р.
                   за N 759/4052
    Положення про ліцензування імпорту в Україну, щодо
    якого застосовуються спеціальні заходи згідно з
    рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення визначає порядок ліцензування імпорту в
Україну товарів, щодо якого застосовуються спеціальні заходи
згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної
торгівлі  незалежно від видів зовнішньоекономічних контрактів
(продаж,  виробничо-технічна  кооперація  та  науково-технічні
зв'язки, прикордонна та прибережна торгівля, компенсаційні і
консигнаційні угоди, а також бартерні (товарообмінні) операції
тощо).
   1.2. Дія  Положення  поширюється  на  всіх  суб'єктів
підприємницької діяльності України незалежно від форм власності та
місця їх реєстрації. Якщо міжнародним договором України, який
укладено  відповідно  до  Закону  України  "Про застосування
спеціальних заходів щодо імпорту в  Україну"  (  332-14  ),
встановлені додаткові правила, не передбачені цим Положенням, то
також застосовуються правила такого міжнародного договору.
   1.3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні:
   МЗЕЗторг - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України;
   спеціальна ліцензія - належним чином оформлене МЗЕЗторгом
право суб'єктів підприємницької діяльності України на імпорт в
Україну протягом установленого строку товарів, що є об'єктом
спеціальних заходів;
   дата видачі  спеціальної  ліцензії  -  дата  підписання
уповноваженою особою МЗЕЗторгу спеціальної ліцензії;
   заява - документи, зазначені в пункті 2.3 цього Положення та
подані з метою видачі МЗЕЗторгом спеціальної ліцензії (ліцензій);
   заявник - суб'єкт підприємницької діяльності України, що
подає до МЗЕЗторгу заяву;
   Рішення Комісії - будь-яке рішення Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі про застосування спеціальних заходів щодо
імпорту в Україну товарів іноземного походження;
   річний обсяг спеціальної квоти - обсяг товару, що може бути
ввезений з країни імпорту, щодо імпорту з якої застосовуються
спеціальні заходи;
   індивідуальний річний обсяг спеціальної квоти для відповідної
держави - обсяг товару, що може бути ввезений з окремої країни
імпорту за спеціальними ліцензіями;
   ТН ЗЕД  -  Товарна  номенклатура  зовнішньоекономічної
діяльності;
   УКТ ЗЕД   -   Українська   класифікація   товарів
зовнішньоекономічної діяльності.
     2. Порядок розгляду заяви про видачу спеціальної
            ліцензії (ліцензій)
   2.1. Право на подання заяви мають суб'єкти підприємницької
діяльності України.
   2.2. Приймання заяви здійснюється в установлений час та в
спеціально визначеному керівництвом МЗЕЗторгу приміщенні фахівцями
управління контрактного обліку та нетарифного регулювання.
   2.3. Для оформлення спеціальних ліцензій подаються такі
документи:
   2.3.1. Лист-звернення щодо оформлення спеціальної ліцензії, у
якому  заявник зобов'язується сплатити державний збір за її
оформлення;
   2.3.2. Заявка на спеціальну ліцензію, оформлена належним
чином (форма додається);
   2.3.3. Копія контракту з дотриманням вимог Рішення Комісії, а
також  усі  додатки  і  специфікації  до нього, завірені в
установленому  порядку  керівником  суб'єкта  підприємницької
діяльності;
   2.3.4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, завірена
керівником підприємства в установленому порядку;
   2.3.5.  Завірена  належним  чином копія сертифіката про
походження іноземного товару, виданого уповноваженими органами
іноземної країни походження; ( Пункт 2.3.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 939 ( z0905-99 ) від 08.12.99 )
   ( Пункт 2.3.6 виключено на підставі Наказу МЗЕЗторгу N 939
( z0905-99 ) від 08.12.99 ) 
   2.3.7. Акт експертизи товару, виданий Торгово-промисловою
палатою України або її регіональним відділенням, з визначенням
коду  товару за Державним класифікатором України "Українська
класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності" та Товарної
номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.
   2.4. У разі невідповідності поданої заявки умовам контракту
та (або) подання заявки не в установленій формі та (або) неподання
повного комплекту документів, зазначених у пункті 2.3 цього
Положення, заява повертається заявнику.
   2.5. Днем подання заяви вважається день її реєстрації у
МЗЕЗторзі,  що підтверджується відповідним записом у журналі
реєстрації.
   2.6. Розгляд  заяви здійснюється управлінням контрактного
обліку  та  нетарифного  регулювання  за  участю  управління
зовнішньоторговельної  статистики  та  економічного  аналізу,
управління  правового  забезпечення,  головного  управління
експортного контролю та валютного регулювання, а також управління
політики регулювання імпорту та проблем захисту внутрішнього ринку
(за контрактами на операції з давальницькою сировиною).
   2.7. Управління, перелічені в пункті 2.6 цього Положення, у
межах  своєї  компетенції  здійснюють розгляд заяви, зокрема
контрактів, з таких питань:
   управління зовнішньоторговельної статистики та економічного
аналізу - щодо належного використання річного обсягу спеціальної
квоти (та здійснює контроль за використанням індивідуальних річних
обсягів спеціальної квоти для відповідних держав);
   управління правового забезпечення - щодо відповідності умов
контракту чинному законодавству України та міжнародним правовим
нормам;
   головне управління  експортного  контролю  та  валютного
регулювання - щодо застосування до суб'єктів підприємницької
діяльності України та іноземних суб'єктів спеціальних санкцій
згідно  зі  ст.37  Закону  України  "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), а також щодо відповідності платіжних умов
контракту чинному законодавству України;
   управління політики регулювання імпорту та проблем захисту
внутрішнього ринку - щодо відповідності чинному законодавству
України з питань регулювання правовідносин, що виникають при
здійсненні   операцій   з   давальницькою   сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах;
   управління контрактного обліку та нетарифного регулювання -
щодо приймання документів на оформлення спеціальних ліцензій,
узагальнення висновків фахівців відповідних управлінь, оформлення
та видачі спеціальних ліцензій або підготовки мотивованої відмови
у видачі.
   2.8. Якщо на момент надходження заяви відомо, що вичерпано
річний  обсяг спеціальної квоти (індивідуальний річний обсяг
спеціальної квоти для відповідної держави), то приймання та
реєстрація заяв не здійснюються. Про факт вичерпання річного
обсягу  спеціальної  квоти  (індивідуального  річного  обсягу
спеціальної  квоти  для  відповідної держави) в усній формі
повідомляється заявнику. На письмове прохання заявника його в
письмовій формі поінформують про те, що вичерпано річний обсяг
спеціальної квоти (індивідуальний річний обсяг спеціальної квоти
для відповідної держави).
   2.9. Листи про відмову в  розгляді  заяви  підписуються
посадовими особами, зазначеними в пункті 3.5 цього Положення.
    3. Порядок видачі спеціальної ліцензії (ліцензій)
   3.1. Спеціальна ліцензія оформлюється та видається в порядку,
передбаченому статтями 16, 18 Закону України "Про застосування
спеціальних заходів  щодо  імпорту  в  Україну" ( 332-14 ),
відповідним Рішенням Комісії, цим Положенням та  відповідним
наказом МЗЕЗторгу, що визначає особливості застосування такого
Рішення Комісії.
   3.2. Рішення про видачу спеціальної ліцензії приймається не
раніше 15 робочих днів з дати реєстрації МЗЕЗторгом заяви та не
пізніше 22 робочих днів з дати такої реєстрації.
   3.3. У зв'язку з квотуванням імпорту в Україну товару, що є
об'єктом спеціальних заходів, заяви розглядаються МЗЕЗторгом у
порядку їх надходження, який визначається згідно з датами їх
реєстрації.
   3.4. Якщо протягом підготовки до видачі спеціальної ліцензії
встановлюється, наприклад, що вичерпано річний обсяг спеціальної
квоти  (індивідуальний  річний  обсяг  спеціальної квоти для
відповідної держави) тощо, то  заявнику  повертається  заява
відповідно до пункту 3.13 цього Положення.
   3.5. Спеціальна ліцензія підписується:
   3.5.1.   Заступником  міністра,  якому  безпосередньо
підпорядковане  управління контрактного обліку та нетарифного
регулювання,  якщо  облікова  вартість товару, зазначеного в
спеціальній ліцензії, перевищує один мільйон доларів США (у разі
його  відсутності  спеціальні  ліцензії  підписуються  іншим
заступником  міністра  відповідно  до  розподілу  обов'язків,
установленого міністром);
   3.5.2.  Начальником  управління  контрактного  обліку та
нетарифного  регулювання,  якщо  облікова  вартість  товару,
зазначеного в спеціальній ліцензії, не перевищує одного мільйона
доларів США.
   3.6. Спеціальна ліцензія засвідчується відповідною печаткою.
   3.7.  Видача  заявнику спеціальної ліцензії здійснюється
управлінням  контрактного  обліку та нетарифного регулювання.
( Пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 939
( z0905-99 ) від 08.12.99 )
   3.8. Видача спеціальної ліцензії здійснюється тільки за
наявності документа, що підтверджує оплату державного збору за
видачу ліцензії у розмірі, установленому постановою Кабінету
Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 893 ( 893-96-п ) "Про
розмір  державного  збору  за видачу імпортних ліцензій", з
оригінальною  печаткою  банку  та належним чином оформленого
доручення на її отримання. ( Пункт 3.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 939 ( z0905-99 ) від 08.12.99 )
   3.9. Спеціальна ліцензія видається в одному примірнику.
   3.10. Спеціальна ліцензія є дійсною для митного оформлення
товарів протягом 90 днів від дати її підписання, якщо інше не
передбачено чинним законодавством України, відповідним Рішенням
Комісії та наказом МЗЕЗторгу на виконання цього Рішення Комісії.
   3.11. Спеціальна ліцензія  не  підлягає  передачі  іншим
юридичним особам.
   3.12. Оригінал спеціальної ліцензії, який одержав заявник, та
оригінал сертифіката про походження додаються до вантажної митної
декларації та є підставою для пропуску через митницю товару, що є
об'єктом застосування спеціальних заходів.
   3.13. Рішення про відмову у видачі спеціальної ліцензії
приймається не раніше 15 днів з дати реєстрації заяви МЗЕЗторгом
та не пізніше 22 днів від дати такої реєстрації. Рішення про
відмову у видачі спеціальної ліцензії має бути мотивованим і
надсилатися заявнику в письмовій формі. Рішення про відмову у
видачі спеціальної ліцензії приймається в разі:
   3.13.1.  Невідповідності  поданих  документів  чинному
законодавству України;
   3.13.2.  Установлення, що обсяг спеціальної квоти, який
розподіляється на перший (другий) піврічний період, вичерпано;
   3.13.3. Установлення, що річний обсяг спеціальної квоти
(індивідуальний річний обсяг спеціальної квоти) вичерпано;
   3.13.4. Застосування до суб'єкта підприємницької діяльності
України або до його іноземного партнера спеціальних санкцій
відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ).
   3.14.  Листи про відмову у видачі спеціальної ліцензії
підписуються посадовими особами, зазначеними в пункті 3.5 цього
Положення.
   3.15. Рішення МЗЕЗторгу про відмову у видачі спеціальної
ліцензії може бути оскаржено заявником у судовому порядку на
загальних підставах.
 
                      Затверджено
                  Наказ Міністерства зовнішніх
                  економічних зв'язків і торгівлі
                  України
                  14.10.99 N 787
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 листопада 1999 р.
                   за N 759/4052
           Спеціальна ліцензія N ______
         Дійсна до _____року (включно)
   Заява N              від    р.
 
--------------------------------------------------------------------------------
|1. Заявник, місцезнаходження                 Код ЄДРПОУ    |
|                                       |
|Телефон (  )         Факс (  )                  |
|Р/р                                      |
|В/р                                      |
|2. Вхідний номер        Дата реєстрації _______ р.          |
|------------------------------------------------------------------------------|
|3. Споживач товару, місцезнаходження     |4. Продавець,          |
|                       |місцезнаходження        |
|---------------------------------------------+--------------------------------|
|5. Код   |6.    |7.    |8. Вартість|9. Вартість  |10. Додаткове  |
|УКТ ЗЕД або |Одиниці |Кількість |(тис.ам.  |(вал.     |найменування   |
|ТН ЗЕД   |     |     |дол.)   |контр.)    |         |
|------------+---------+----------+-----------+--------------+-----------------|
|---------------------------------------------+--------------------------------|
|11. Країна призначення            |14. Базисні умови поставки   |
|12. Країна експорту             |15. Валюта контракту      |
|13. Країна походження            |16. Валюта платежу       |
|---------------------------------------------+--------------------------------|
|17. Митниця                 |18. Характер угоди       |
|------------------------------------------------------------------------------|
|19. Підстава для запиту спеціальної ліцензії                 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|20. П.І.Б. керівника заявника        |21. Міністерство,        |
|                       |  що видало      МЗЕЗторг|
|                       |  ліцензію       України|
|Посада                    | П.І.Б.             |
|                       |                |
|Підпис та печатка існують    Дата ____ р.| Посада             |
|                       | Підпис             |
|                       | М.П.      Дата _____ р.  |
|------------------------------------------------------------------------------|
|22. Особливі умови                              |
--------------------------------------------------------------------------------
                       Додаток
                  до пункту 2.3.2 Положення про
                  ліцензування імпорту в Україну,
                  щодо  якого  застосовуються
                  спеціальні  заходи  згідно з
                  рішеннями Міжвідомчої комісії з
                  міжнародної торгівлі
     Заявка на спеціальну ліцензію N _______________
 
-----------------------------------------------------------------------------
|1. Заявник, місцезнаходження           Код ЄДРПОУ        |
|Телефон            Факс                     |
|Розрахунковий рахунок                           |
|Розрахунковий рахунок в іноземній валюті                  |
|2. Вхідний номер                 Дата реєстрації      |
|---------------------------------------------------------------------------|
|3. Споживач товару,        |4. Продавець, місцезнаходження     |
|місцезнаходження          |                    |
|-----------------------------------+---------------------------------------|
|5. Код УКТ |6. Одиниці |7.     |8. Вартість |9. Вартість |10. Додаткове|
|ЗЕД або ТН |виміру   |Кількість |(тис. ам.  |(вал.    |найменування |
|ЗЕД    |      |      |дол.)    |контр.)   |       |
|-----------+-----------+-----------+------------+------------+-------------|
|-----------------------------------+---------------------------------------|
|11. Країна призначення код ______ |14. Базисні умови поставки       |
|12. Країна експорту   код ______ |15. Валюта контракту     код _____|
|13. Країна походження  код ______ |16. Валюта платежу      код _____|
|                  |                    |
|-----------------------------------+---------------------------------------|
|17. Митниця            |18. Характер угоди           |
|            код ______ |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
|19. Підстава для запиту спеціальної ліцензії                |
|---------------------------------------------------------------------------|
|20. П.І.Б. керівника заявника                       |
|Посада                                   |
|        М.п.          Підпис          Дата   |
|---------------------------------------------------------------------------|
|21. Особливі умови                             |
-----------------------------------------------------------------------------
 
Головна сторінка