Поиск по сайту:Щодо Положення про відділи Управління податкових розслідувань податкової поліції України

Головна сторінка


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 26-2111/10-1865 від 28.12.96
   м.Київ
 
 vd961228 vn26-2111/10-1865
                   Головам державних податкових
                   адміністрацій в Автономній
                   Республіці Крим, областях,
                   містах Києві та Севастополі
 
     Щодо Положення про відділи Управління податкових
       розслідувань податкової поліції України
 
   Направляється для  керівництва  і  використання в роботі
Положення про відділи Управління податкових розслідувань Головного
управління податкової поліції Державної податкової адміністрації
України.
   Необхідно розробити  відповідні  Положення про структурні
підрозділи податкових  розслідувань  та  посадові  інструкції
працівників цих підрозділів.
 
Додаток: 1. Положення про відділ організації податкових
      розслідувань.
     2. Положення про інформаційно-аналітичний відділ.
     3. Положення про відділ дослідчої перевірки.
     4. Положення про юридично - методологічний відділ.
 
 Перший заступник Голови                В.М.Король
                          Затверджую:
                       Заступник начальника
                       Головного управління
                       _________В.С.Груздов
                       "___"_______ 1996 р.
              Положення
     про відділ організації податкових розслідувань
     Управління податкових розслідувань Головного
         управління податкової поліції
           I. Загальні положення
   1.1. Відділ організації податкових розслідувань є структурним
підрозділом  Управління  податкових  розслідувань  Головного
управління податкової поліції Державної податкової адміністрації
України.
   1.2. Відділ організовує свою роботу відповідно з  даним
Положенням  та планами робіт Головного управління податкової
поліції.
   1.3. Очолює  відділ  заступник  начальника  управління -
начальник відділу, який призначається і звільнюється Головою
Державної податкової адміністрації України за поданням начальника
податкової поліції.
   1.4. Відділ  підпорядковується  безпосередньо  начальнику
Управління податкових розслідувань.
   1.5. На посади працівників відділу призначаються особи, які
відповідають  вимогам  кваліфікаційних  характеристик  посад
працівників та статусу державних службовців відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
         II. Завдання і функції відділу
   2.1. Створює системи відбору, обліку та ведення податкових
розслідувань.
   2.2. Організовує на місцях розгляд матеріалів для призначення
розслідування та підготовки матеріалів для прийняття рішень.
   2.3. Визначає галузі та сфери діяльності, залучені  або
причетні до тіньової економіки, оцінює обсяги тіньової діяльності.
   2.4. Виявляє найважливіші напрямки роботи у розрізі регіонів.
   2.5. Готує заходи щодо удосконалення діяльності підрозділів
податкових розслідувань при виконанні покладених на них функцій.
   2.6. Організовує  і  контролює  виконання  управліннями
податкових розслідувань завдань, що витікають з рішень Президента
та Уряду України і наказів Державної податкової адміністрації.
   2.7. Вивчає організацію  роботи  структурних  підрозділів
управлінь податкових розслідувань та надає методичну допомогу з
питань, що відносяться до компетенції відділу.
   2.8. Планує роботу управління і контролює виконання цих
планів. Готує відповідні звіти щодо обсягів виконаних робіт,
окремих завдань, доручень.
   2.9. Розробляє програми комплексних і тематичних перевірок
управлінь податкових розслідувань в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі і організовує ці перевірки.
   2.10. Збирає, аналізує та узагальнює звіти підпорядкованих
підрозділів податкових розслідувань, акти перевірок їх роботи та
іншу інформацію, готує підсумкові матеріали щодо стану роботи у
цілому з висвітленням досвіду роботи окремих підрозділів.
   2.11. Готує  інформацію, аналітичні записки, доповіді та
виступи.
   2.12. Готує необхідну інформацію та звіти щодо виконання
указів Президента України, рішень та постанов Уряду та інших
державних  структур  в частині доручень Державної податкової
адміністрації України.
   2.13. Готує  необхідні  матеріали  для  засобів  масової
інформації щодо висвітлення напрямків роботи управління.
   2.14. Готує  пропозиції  щодо  удосконалення  структури
Управління,  методів  роботи,  проведення  семінарів-нарад  з
начальниками управлінь податкових розслідувань стосовно питань
подальшого поліпшення ефективності організації праці.
   2.15. Формує і веде номенклатуру справ відділу з додержанням
інструкції з діловодства.
           III. Відповідальність
   3.1. Відповідальність за виконання завдань, поставлених перед
відділом і визначених цим Положенням, покладено на начальника
відділу.
   3.2. Відповідальність  працівників  відділу  визначається
посадовими інструкціями кожного співробітника.
            IV. Взаємовідносини
   4.1. Одержує від інших структурних підрозділів відомості та
інформацію необхідні для виконання покладених на відділ завдань, а
також окремих доручень.
   4.2. Надає керівництву Управління податкових розслідувань
необхідну інформацію, висновки, пропозиції відповідно до функцій
відділу.
 
 Начальник відділу організації
 податкових розслідувань
                          Затверджую:
                       Заступник начальника
                       Головного управління
                       _________В.С.Груздов
                       "___"_______ 1996 р.
 
              Положення
       про інформаційно-аналітичний   відділ
       Управління  податкових  розслідувань
       Головного управління податкової поліції
       Державної  податкової  адміністрації
               України
           I. Загальні положення
   1.1. Інформаційно-аналітичний   відділ   є  структурним
підрозділом  Управління  податкових  розслідувань  Головного
управління податкової поліції Державної податкової адміністрації
України.
   1.2. Відділ  організовує свою роботу відповідно з даним
Положенням та планами робіт Головного управління  податкової
поліції.
   1.3. Очолює відділ начальник відділу, який призначається і
звільнюється Головою Державної податкової адміністрації України за
поданням начальника податкової поліції.
   1.4. Відділ  підпорядковується  безпосередньо  начальнику
Управління податкових розслідувань.
   1.5. На посади працівників відділу призначаються особи, які
відповідають  вимогам  кваліфікаційних  характеристик  посад
працівників та статусу державних службовців відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
         II. Завдання і функції відділу
   2.1. Організовує збір та первинну обробку інформації про
суб'єктів підприємницької діяльності.
   2.2. Організовує довідково-інформаційний фонд та накопичує
його на основі діючих АРМів.
   2.3. Створює бази даних щодо суб'єктів, які  займаються
"тіньовою" економікою, приховують доходи та ухиляються від сплати
податків.
   2.4. Аналізує та оцінює наявну інформацію щодо суб'єктів
підприємницької діяльності  і  видає  підрозділам  управління
податкових розслідувань інформацію, що потребує перевірки.
   2.5. Виконує заявки інших підрозділів управління податкових
розслідувань на одержання інформації, яка є у відділі.
   2.6. Визначає завдання на розробку програмного забезпечення
та виконує розробку програмного забезпечення для вирішення задач,
поставлених перед підрозділами управління податкових розслідувань.
   2.7. Готує рекомендації підрозділам управління податкових
розслідувань щодо актуальних напрямків боротьби з порушеннями
податкового законодавства.
   2.8. Координує роботу  і  надає   практичну   допомогу
інформаційно-аналітичним відділам    управлінь    податкових
розслідувань адміністрацій усіх рівнів.
   2.9. Здійснює перевірки, які пов'язані з виконанням завдань,
поставлених перед відділом у відповідності з цим Положенням.
   2.10. Готує  інформацію, аналітичні записки, доповіді та
виступи.
   2.11. Збирає, аналізує та узагальнює звіти підпорядкованих
підрозділів управлінь податкових розслідувань та іншу інформацію і
готує підсумкові матеріали про стан роботи у цілому.
   2.12. Узагальнює  вітчизняний  та  зарубіжний  досвід
інформаційно-аналітичної роботи  і  розробляє  рекомендації по
удосконаленню методів роботи.
   2.13. Проводить  семінари-наради з начальниками управлінь
податкових розслідувань і інформаційно-аналітичних відділів щодо
питань подальшого поліпшення ефективності організації праці.
   2.14. Систематично удосконалює  стиль  і  методи  роботи
спеціалістів  відділу,  зміцнює службову дисципліну, постійно
підвищує професійний рівень і кваліфікацію працівників.
   2.15. Забезпечує спільно з Головним обчислювальним центром
виконання заходів по захисту інформації, яка знаходиться на носіях
інформації відділу та управління.
   2.16. Формує і веде номенклатуру справ відділу з додержанням
інструкції з діловодства.
           III. Відповідальність
   3.1. Відповідальність за виконання завдань, поставлених перед
відділом і визначених цим Положенням, покладено на начальника
відділу.
   3.2. Відповідальність  працівників  відділу  визначається
посадовими інструкціями кожного спеціаліста.
            IV. Взаємовідносини
   4.1. Одержує від інших структурних підрозділів інформацію
необхідну для виконання покладених на відділ завдань, а також
окремих доручень.
   4.2. Надає керівництву Управління податкових розслідувань
необхідну інформацію, висновки, пропозиції відповідно до функцій
відділу.
 
 Начальник інформаційно-аналітичного відділу      В.К.Грицаєв
                          Затверджую:
                       Заступник начальника
                       Головного управління
                       _________В.С.Груздов
                       "___"_______ 1996 р.
              Положення
      про відділ дослідчої перевірки Управління
      податкових розслідувань Головного управління
            податкової поліції
           I. Загальні положення
   1.1. Відділ дослідчої перевірки є структурним підрозділом
Управління податкових розслідувань Головного управління податкової
поліції Державної податкової адміністрації України.
   1.2. Відділ  організовує свою роботу відповідно з даним
Положенням та планами робіт Головного управління  податкової
поліції.
   1.3. Очолює відділ  заступник  начальника  управління  -
начальник відділу, який призначається і звільнюється з посади
Головою Державної податкової адміністрації України за поданням
начальника податкової поліції.
   1.4. Відділ  підпорядковується  безпосередньо  начальнику
Управління податкових розслідувань.
   1.5. На посади працівників відділу призначаються особи, які
відповідають  вимогам  кваліфікаційних  характеристик  посад
працівників та статусу державних службовців відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
         II. Завдання і функції відділу
   2.1. Організовує відбір суб'єктів господарювання, діяльність
яких потребує проведення дослідчої перевірки  у  зв'язку  з
виявленими фактами порушень податкового законодавства з ознаками
злочину.
   2.2. Проводить дослідчу перевірку суб'єктів господарювання, в
діяльності яких виявлені факти порушень податкового законодавства
з ознаками злочину.
   2.3. Здійснює перевірки заяв і повідомлень, а також іншої
інформації щодо навмисного приховування доходів, ухилення від
сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету.
   2.4. Організовує задоволення письмових запитів правоохоронних
органів з  питань  перевірки  дотримання  вимог  податкового
законодавства суб'єктами господарювання, якщо в їх діях мають
місце порушення, за які передбачена кримінальна відповідальність.
   2.5. Взаємодіє  з іншими правоохоронними і контролюючими
органами з питань викриття порушень у сфері дотримання податкового
законодавства, за які передбачена кримінальна відповідальність.
   2.6. Готує і передає оперативному  управлінню  матеріали
перевірок  суб'єктів  господарювання щодо порушення останніми
податкового законодавства з ознаками злочину.
   2.7. В  процесі  практичної  діяльності  у  межах своєї
компетенції фіксує  неправомірні  дії  підприємств,  установ,
організацій  і  громадян,  які можуть свідчити про злочинну
діяльність, або створення умов для такої діяльності, і передають
таку інформацію відповідним органам.
   2.8. Разом з інформаційно-аналітичним відділом  проводить
аналіз виявлених порушень податкового законодавства, відбирає і
здійснює перевірки інформації, що містить ознаки злочину.
   2.9. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний досвід
роботи з викриття та припинення порушень податкового законодавства
і використовує його в практичній діяльності.
   2.10. Надає практичну допомогу відділам дослідчої перевірки
податкової поліції державних податкових адміністрацій усіх рівнів.
   2.11. Розглядає листи, повідомлення та скарги щодо діяльності
працівників відділів дослідчої перевірки управлінь податкових
розслідувань податкової поліції Автономної  Республіки  Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
   2.12. Формує і веде номенклатури справ відділу відповідно
інструкції з діловодства.
           III. Відповідальність
   3.1. Відповідальність за виконання завдань, поставлених перед
відділом і визначених цим Положенням, покладено на начальника
відділу.
   3.2. Відповідальність  працівників  відділу  визначається
посадовими інструкціями кожного співробітника.
 
            IV. Взаємовідносини
   4.1. Одержує від інших структурних підрозділів відомості та
інформацію необхідні для виконання покладених на відділ завдань, а
також окремих доручень.
   4.2. Подає керівництву Управління податкових розслідувань
необхідну інформацію, висновки, пропозиції відповідно до функцій
відділу.
 
 Заступник начальника управління -
 начальник відділу                  В.Г.Коваленко
                          Затверджую:
                       Заступник начальника
                       Головного управління
                       _________В.С.Груздов
                       "___"_______ 1996 р.
 
              Положення
       про  юридично-методологічний  відділ
       Управління  податкових  розслідувань
       Головного управління податкової поліції
           I. Загальні положення
   1.1. Юридично-методологічний відділ є структурним підрозділом
Управління податкових розслідувань Головного управління податкової
поліції Державної податкової адміністрації України.
   1.2. Відділ  організовує свою роботу відповідно з даним
Положенням та планами робіт Головного управління  податкової
поліції.
   1.3. Очолює відділ  заступник  начальника  управління  -
начальник відділу, який призначається і звільнюється Головою
державної податкової адміністрації України за поданням начальника
податкової поліції.
   1.4. Відділ  підпорядковується  безпосередньо  начальнику
Управління податкових розслідувань.
   1.5. На посади працівників відділу призначаються особи, які
відповідають  вимогам  кваліфікаційних  характеристик  посад
працівників та статусу державних службовців відповідно до Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 ).
         II. Завдання і функції відділу
   2.1. Формує  інформаційно-законодавчу  базу  з  питань
оподаткування.
   2.2. Вивчає нормативні та законодавчі акти, які регулюють
питання ведення господарської діяльності,  оподаткування,  та
правові питання.
   2.3. Надає методичну допомогу співробітникам відділів, які
займаються  розслідуваннями,  забезпечує  їх  законодавчими і
нормативними документами.
   2.4. Розглядає матеріали перевірок щодо відповідності їх
діючому законодавству та готує висновки за результатами розгляду.
   2.5. З'ясовує  схеми  приховування отриманих доходів від
оподаткування та готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень
до діючого законодавства і організовує роботи по контролю за
діяльністю підприємницьких структур.
   2.6. Формує і веде номенклатуру справ відділу з додержанням
інструкції з діловодства.
           III. Відповідальність
   3.1. Відповідальність за виконання завдань, поставлених перед
відділом і визначених цим Положенням, покладена на начальника
відділу.
   3.2. Відповідальність  працівників  відділу  визначається
посадовими інструкціями кожного спеціаліста.
            IV. Взаємовідносини
   4.1. Одержує від інших структурних підрозділів відомості та
інформацію необхідні для виконання покладених на відділ завдань, а
також окремих доручень.
   4.2. Надає керівництву Управління податкових розслідувань
необхідну інформацію, висновки, пропозиції відповідно до функцій
відділу.
 
 Начальник юридично-методологічного відділу
Головна сторінка