Поиск по сайту:Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в галузі залізничного транспорту

Головна сторінка

               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан
    про співробітництво в галузі залізничного транспорту
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання: 22 лютого 1993 р.
   Набуття чинності: 22 лютого 1993 р.
 
   Уряд України  і  Уряд  Республіки Казахстан, які надалі
іменуються "Сторонами",
 
   керуючись принципами рівноправності і взаємної поваги,
 
   підтверджуючи невід'ємне право власності  на  залізничний
транспорт,
 
   вважаючи за доцільне збереження технологічної транспортної
мережі,
 
   визнаючи надзвичайну важливість перевезення вантажів, як по
взаємному постачанню, так і в треті країни,
 
   надаючи значення  координації  та  спільній  діяльності
залізничного транспорту обох держав,
 
   погодились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Функціональна діяльність залізничного транспорту обох держав,
а також виготовлення і утримання рухомого складу, технічних
засобів і збереження вантажів здійснюються по погоджених Сторонами
нормативах.
 
               Стаття 2
 
   Сторони визнали необхідним здійснювати скоординовану тарифну
політику. Тарифи в  міждержавному  сполученні  встановлюються
спеціальними міждержавними Угодами.
 
   Перевезення вантажів обох держав залізницями здійснюються на
підставі діючих міждержавних Угод.
 
   Організація перевезень вантажів залізничним транспортом із
території  України  на територію Республіки Казахстан та із
Республіки Казахстан транзитом на територію України, а також
транзитом із третіх країн в треті країни і порядок розрахунків
регулюються спеціальними  Угодами  Сторін.  Для  оперативного
вирішення питань транзитних перевезень Сторони можуть відкривати
на територіях один одного свої представництва.
 
               Стаття 3
 
   Сторони погодились додержуватись діючого на  залізничному
транспорті порядку виконання перевезень вантажів і пасажирів в
відповідності з міжнародними Угодами і Конвенціями в галузі
залізничного транспорту, учасниками яких вони є (якщо це не
суперечить законодавствам України та  Республіки  Казахстан).
Перелік таких Угод обумовлюється Сторонами окремою Угодою.
 
   Сторони лишають за собою право укладати Угоди в галузі
залізничного транспорту з  іншими  країнами,  не  торкаючись
основоположних інтересів другої Сторони.
 
               Стаття 4
 
   Сторони приймають зобов'язання:
 
   додержуватись взаємоузгоджень компетентними органами Сторін
зобов'язань по придбанню, утриманню та ремонту рухомого складу,
контейнерів,  обладнання  і  техніки, проводити переговори з
економічної оцінки та обліку інтересів в організації перевезення
пасажирів і вантажів між Сторонами.
 
               Стаття 5
 
   Державні підприємства    і    організації,    органи
матеріально-технічного  забезпечення  залізниць  України  та
Республіки  Казахстан забезпечать взаємне постачання техніки,
обладнання, запасних частин і матеріальних ресурсів для потреб
залізничного транспорту в договірних обсягах.
 
               Стаття 6
 
   Сторони будуть інформувати один одного в галузі вирішення
соціальних питань працівників залізничного транспорту.
 
               Стаття 7
 
   Сторони сприятимуть розвитку науково-технічного прогресу, на
залізничному транспорті і координації своїх дій на взаємовигідній
основі.
 
               Стаття 8
 
   Сторони співпрацьовуватимуть в галузі навчання інженерів,
техніків, а також кадрів масових професій і розробки необхідних
вимог до рівня їх підготовки.
 
   Видані про закінчення учбового закладу України та Республіки
Казахстан кваліфікаційні документи матимуть рівну юридичну силу на
територіях обох держав.
 
               Стаття 9
 
   Всі суперечні питання, які виникають внаслідок тлумачення і
застосування цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів і
консультацій. Зміни та доповнення до цієї Угоди оформлюються
протоколами, які, після затвердження чи узгодження Сторонами, є
невід'ємною частиною Угоди.
 
              Стаття 10
 
   Сторони заявляють, що ця Угода відкрита для підписання Урядом
будь-якої  незалежної  держави,  залізнична  мережа якої має
технологічний зв'язок з залізничною мережею  України  та  і
Республікою Казахстан, чи іншої країни, яка приєдналась до цієї
Угоди.
 
              Стаття 11
 
   Ця Угода набуває сили з дня її підписання і буде діяти надалі
до закінчення 90 днів з дня, коли одна із Сторін повідомить іншій
Стороні в письмовій формі про свій намір припинити дію Угоди.
 
   Здійснено в м. Алма-Аті 22 лютого 1993 р. в двох примірниках,
кожен на українській, казахській та російській мовах, причому всі
тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Республіки Казахстан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
              Соглашение
     между Правительством Украины и Правительством
     Республики Казахстан о сотрудничестве в области
          железнодорожного транспорта
 
 
   Правительство Украины и Правительство Республики Казахстан,
именуемые в дальнейшем "Сторонами",
   - основываясь на принципах равноправия и взаимоуважения;
   - подтверждая  неотъемлемое  право  собственности  на
железнодорожный транспорт;
   - считая целесообразным сохранить технологическое единство
железнодорожной транспортной сети;
   - признавая исключительную важность перевозок грузов как по
взаимным поставкам, так и в третьи страны;
   - придавая значение координации и совместной деятельности
железнодорожного транспорта обоих государств,
   согласились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Функциональная деятельность железнодорожного транспорта обоих
государств, а также изготовление и содержание подвижного состава,
технических средств и сохранности грузов  осуществляется  по
согласованным Сторонами нормативам.
 
               Статья 2
 
   Стороны признали необходимым осуществлять скоординированную
тарифную  политику.  Тарифы  в  межгосударственном  сообщении
устанавливаются специальными межгосударственными  соглашениями.
Перевозка  грузов  железными  дорогами  обоих  государств
осуществляется  на  основе  действующих  межгосударственных
Соглашений.  Организация  перевозок  грузов  железнодорожным
транспортом с территории  Украины  транзитом  по  территории
Республики Казахстан и из Республики Казахстан транзитом по
территории Украины, а также транзитом из третьих стран в третьи
страны и порядок расчетов регулируются дополнительным специальным
соглашением Сторон. Для оперативного решения вопросов транзитных
перевозок Стороны могут открывать на территориях друг друга свои
представительства.
 
               Статья 3
 
   Стороны согласились соблюдать действующий на железнодорожном
транспорте порядок осуществления перевозок грузов и пассажиров в
соответствии с международными Соглашениями и Конвенциями в области
железнодорожного транспорта, участниками которых они являются
(если это не противоречит законодательству Украины и Республики
Казахстан). Перечень таких Соглашений определяется  Сторонами
отдельным соглашением. Стороны оставляют за собой право заключать
соглашения в области железнодорожного транспорта  с  другими
странами, не затрагивая основополагающие интересы другой Стороны.
 
               Статья 4
 
   Стороны принимают обязательства:
   соблюдать взаимосогласованные компетентными органами Сторон
обязательства по приобретению, содержанию и ремонту подвижного
состава, контейнеров, оборудования и техники;
   проводить переговоры по экономической оценке и учету взаимных
интересов в организации перевозок пассажиров и грузов между
Сторонами.
 
               Статья 5
 
   Государственные предприятия   и   организации,   органы
материально-технического снабжения железных дорог  Украины  и
Республики  Казахстан  обеспечат  взаимную  поставку техники,
оборудования, запасных частей и материальных ресурсов для нужд
железнодорожного транспорта в договорных объемах.
 
               Статья 6
 
   Стороны будут информировать друг друга в области решения
социальных вопросов работников железнодорожного транспорта.
 
               Статья 7
 
   Стороны будут способствовать развитию  научно-технического
прогресса на железнодорожном транспорте и координировать свои
действия на взаимовыгодной основе.
 
               Статья 8
 
   Стороны будут сотрудничать в области обучения инженеров,
техников, а также кадров массовых  профессий  и  разработки
необходимых  требований к уровню их подготовки. Выданные об
окончании учебного заведения Украины и Республики  Казахстан
квалификационные документы будут иметь равную юридическую силу на
территориях обоих государств.
 
               Статья 9
 
   Все спорные вопросы, возникающие в результате толкования и
применения настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров
и консультаций. Изменение и дополнение к настоящему Соглашению
оформляются  протоколами,  которые,  после  утверждения  или
согласования Сторонами, являются неотъемлемой частью Соглашения.
 
              Статья 10
 
   Стороны заявляют,  что  данное  Соглашение  открыто  для
подписания  Правительством  любого  независимого  государства,
железнодорожная сеть которого имеет технологическую связь  с
железнодорожной  сетью  Украины  и Республики Казахстан, или
присоединившегося к данному Соглашению иного государства.
 
              Статья 11
 
   Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и
будет действовать впредь до истечения 90 дней со дня, когда одна
из Сторон сообщит другой Стороне в письменном виде о своем
намерении прекратить действие Соглашения.
 
   Совершено в городе Алматы 22 февраля 1993 года в двух
экземплярах, каждый на украинском, казахском и русском языках,
причем все тексты имеют одинаковую силу.
Головна сторінка