Поиск по сайту:Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан, Національним банком України і Центральним банком Республіки Узбекистан про організацію розрахунків і платежів

Головна сторінка

               Угода
    між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан,
     Національним банком України і Центральним банком
       Республіки Узбекистан про організацію
           розрахунків і платежів
 
 
   Дата підписання: 20 лютого 1993 р.
   Набуття чинності: 20 лютого 1993 р.
 
   Національний банк України та Центральний банк Республіки
Узбекистан, що діють на умовах Статутів ( 1605-12 ), домовилися
про таке:
 
               Стаття 1
 
   Розрахунки і платежі за товари та послуги між юридичними і
фізичними особами України і Республіки Узбекистан щодо договорів
(контрактів) здійснюються в грошових одиницях, які є законним
засобом платежу на території країн відповідно до законів, які
діють на території кожної держави.
 
   Зазначені розрахунки і платежі здійснюються:
 
   а) через кореспондентські рахунки Національного банку України
в Центральному банку Республіки Узбекистан і Центрального банку
Республіки Узбекистан в Національному банку України;
 
   б) через кореспондентські рахунки комерційних банків України
і Республіки Узбекистан, що відкриваються один в одному відповідно
до законодавства цих країн.
 
   Для проведення  розрахунків Національний банк України та
Центральний банк Республіки  Узбекистан  взаємно  відкривають
кореспондентські рахунки, облік коштів яких ведеться у грошових
одиницях, які використовуються як законний засіб платежу на
території відповідної держави.
 
   За бажанням  банку-власника  кореспондентського  рахунку
відкриваються кореспондентські субрахунки регіональним управлінням
Національного банку України та Центрального банку Республіки
Узбекистан.
 
               Стаття 2
 
   Кошти в грошових одиницях, які є законними засобами платежу
України та Республіки Узбекистан, отримані підприємствами однієї
країни від їхніх контрагентів на  території  іншої  країни,
зараховуються на кореспондентські рахунки Національного банку
України та Центрального банку Республіки Узбекистан починаючи з
моменту підписання цієї Угоди.
 
               Стаття 3
 
   Щодо розрахунків  за  кореспондентськими  рахунками,  що
відкриваються в національних чи уповноважених банках, Національний
банк України та Центральний банк Республіки Узбекистан домовилися
про таке:
 
   - платежі (операції) здійснюються лише за наявності коштів на
кореспондентському рахунку (субрахунок);
 
   - відсотки  за  кошти  на кореспондентських рахунках не
виплачуються;
 
   - розрахунки   здійснюються   платіжними   дорученнями,
вимогами-дорученнями, а також акредитивами з бронюваннями коштів у
банку за місцем відкриття рахунку постачальника;
 
   - документи  з  міжбанківських  розрахунків  оформлюються
російською чи англійською мовами;
 
   - кореспонденція надсилається поштою, телексом, електронною
поштою, фельд'єгерським зв'язком.
 
               Стаття 4
 
   Операції через кореспондентські рахунки Національного банку
України та Центрального банку Республіки Узбекистан здійснюються
не пізніше наступного робочого дня після дня надходження належно
оформлених банківських документів.
 
   Зарахування коштів на кореспондентський рахунок здійснюється
на підставі доручення розрахунково-касових центрів з обов'язковим
додаванням  примірників  первинних  документів, що підлягають
передачі одержувачам коштів, та опису цих документів.
 
   Списання коштів з кореспондентського рахунку проводиться лише
на підставі доручень банку-власника рахунку, оформлених печатками
та підписами двох посадових осіб, зразками яких власники рахунків
обмінюються протягом тижня з моменту відкриття рахунків. До
доручень банку-власника рахунку додається опис документів, які є
підставою для списання коштів з кореспондентського рахунку, і по
одному примірнику цих документів.
 
   Виписки з кореспондентських рахунків Національного  банку
України і Центрального банку Республіки Узбекистан надсилаються
банками один одному, як правило, не пізніше наступного робочого
дня після проведення платежу. До виписок додаються копії доручень
банків та первинні документи при описах.
 
   Контрольні списки проведених за  місяць  операцій  через
кореспондентські  рахунки  Національного  банку  України  та
Центрального банку Республіки Узбекистан надсилаються банками не
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
 
               Стаття 5
 
   Узбецькі уповноважені  банки  мають  право  відкривати
кореспондентські рахунки в українських комерційних банках за
наявності  дозволу  Центрального банку Республіки Узбекистан.
Українські  комерційні  банки  мають  право   відкривати
кореспондентські  рахунки в узбецьких банках без додаткового
дозволу Національного банку України.
 
   Відкриття в банках Республіки  Узбекистан  рахунків  для
юридичних  осіб  України  допускається  за наявності дозволу
Національного банку України.
 
   Відкриття в банках України рахунків для юридичних  осіб
Узбекистану допускається за наявності дозволу Центрального банку
Республіки Узбекистан.
 
               Стаття 6
 
   Уряд України та Уряд Республіки Узбекистан дають згоду на
надання  Національним  банком  України та Центральним банком
Республіки Узбекистан взаємного технічного кредиту в розмірі до 20
млрд. рублів.
 
               Стаття 7
 
   Керуючись умовами  проведення  міждержавного  заліку  між
підприємствами України та Узбекистану, Уряд і Центральний банк
Республіки  Узбекистан  вживуть  заходів  щодо  забезпечення
обов'язкової сплати до 10 березня 1993 року всіма державними
підприємствами  і  організаціями  Узбекистану  заборгованості
українським партнерам, яка утворилася на 16 листопада 1992 року,
за фактично отриману продукцію та надані послуги.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання та діє до
31 грудня 1993 року. Строк дії цієї Угоди вважається автоматично
продовженим на 1 рік, якщо жоден з банків до 20 грудня поточного
року не направить пропозицію про її припинення.
 
   Ця Угода підписана в м. Ташкенті 20 лютого 1993 року в двох
примірниках кожен українською, узбецькою та російською мовами,
причому всі тексти мають однакову юридичну силу.
 
 За Уряд України           За Уряд Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Національний банк        За Центральний банк
 України               Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
Головна сторінка