Поиск по сайту:Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації

Головна сторінка

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
        13.11.2007 N 31-34000-30-9/23729
 
 
   Міністерство фінансів  України  розглянуло лист Головного
контрольно-ревізійного  управління  України  від  12.10.2007
N 30-15/232 щодо надання роз'яснення з питань бухгалтерського
обліку та повідомляє.
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
28.02.2002  N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження Порядку
складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ" одержувачі бюджетних коштів - це
підприємства і госпрозрахункові організації, громадські та інші
організації, що не мають статусу бюджетної установи, які одержують
безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову
підтримку або уповноважені органами державної влади на виконання
державних цільових програм та надання послуг.
 
   Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) всі юридичні I особи,
створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності зобов'язані вести
бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.
 
   Державні підприємства  ведуть  бухгалтерський  облік  та
складають фінансову звітність на підставі національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського
обліку.
 
   Відображення господарських  операцій   на   відповідних
синтетичних  рахунках  і  субрахунках  бухгалтерського обліку
госпрозрахункових організацій здійснюється із застосуванням Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій ( z0892-99 )
та Iнструкції про його застосування ( z0893-99 ), затверджених
наказом  Міністерства  фінансів  України від 30.11.99 N 291
( z0892-99 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
21.12.99 за N 892/4185.
 
   До органів Державного казначейства України юридичні особи
складають та подають тільки фінансову звітність про використання
отриманих бюджетних коштів за формами, затвердженими відповідними
нормативними актами Державного казначейства України.
 
   Відповідно до зазначеної Iнструкції ( z0893-99 ) у виконавця
робіт (госпрозрахункової установи) для обліку та узагальнення
інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів
цільового призначення передбачено рахунок 48 "Цільове фінансування
і цільові надходження".
 
   За кредитом рахунка 48 "Цільове фінансування і  цільові
надходження  відображаються  кошти  цільового призначення для
фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за
певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення
невикористаних сум.
 
   На підставі  наявних  первинних  документів  витрати  на
незавершені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
відображаються за дебетом рахунка 23 "Виробництво".
 
   Відображення науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт у бухгалтерському обліку бюджетної організації, яка є
замовником,  здійснюється  за  аналогією  відображення  у
бухгалтерському обліку господарських операцій з отримання товарів,
робіт та послуг.
 
   Для обліку розрахунків з покупцями, замовниками,  іншими
дебіторами  призначений  рахунок  36  "Розрахунки  з різними
дебіторами" Плану рахунків бухгалтерського  обліку  бюджетних
установ, затвердженого наказом Головного управління Державного
казначейства України від 10.12.99 N 114 (  z0890-99  )  і
зареєстрованого  у  Міністерстві юстиції України 20.12.99 за
N 890/4183.
 
   Одним з видів розрахунків з дебіторами є розрахунки за
плановими платежами, тобто розрахунки, коли умовами договору
передбачена оплата товарів не за окремими операціями постачання, а
шляхом періодичного перерахування коштів в певні строки і в
установлених розмірах незалежно від отриманих товарів.
 
   Розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів
обліковуються на субрахунку 361 "Розрахунки в порядку планових
платежів".
 
   Розрахунки з підприємствами, установами, організаціями шляхом
попередньої оплати за товари, роботи та послуги, які отримає
установа в майбутньому (після перерахування плати) за умовами
договору,  якщо  це  передбачено  законодавством  України,
обліковуються на субрахунку 364 "Розрахунки з іншими дебіторами".
 
   За дебетом  субрахунку  364  відображається  перерахована
попередня оплата за товари, роботи та послуги, що будуть надані
установі в майбутньому, при цьому кредитуються субрахунки рахунка
32 "Рахунки в казначействі".
 
   За кредитом субрахунку 364 відображаються отримання товарів,
робіт та послуг, що були оплачені в минулому шляхом попередньої
оплати, при цьому дебетуються відповідні субрахунки класів 1
"Необоротні активи", 2 "Запаси" та рахунків 80 "Видатки із
загального фонду", 81 "Видатки спеціального фонду".
 
   Залишок за субрахунком 364 може бути як дебетовим, так і
кредитовим. У фінансовій звітності він відображається розгорнуто:
дебетове  сальдо - у складі оборотних активів, а кредитове - у
складі зобов'язань.
 
 Заступник міністра                   Т.Єфименко
Головна сторінка