Поиск по сайту:Статут Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах

Головна сторінка


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
 
 від 27.11.97            Затверджено
                   Головою Державного комітету
                   України по земельних ресурсах
                   Л. Новаковським
 
               Статут
       Центру державного земельного кадастру
   при Державному комітеті України по земельних ресурсах
 
           1. Загальні положення
   1.1. Центр державного земельного кадастру при Державному
комітеті України по земельних ресурсах (надалі  -  "Центр")
створений на підставі наказу Голови Державного комітету України по
земельних ресурсах від 4 листопада 1997 року N 110 на базі
госпрозрахункового бюро   наукових,   проектно-вишукувальних,
проектно-технологічних  робіт  та  державної  землевпорядної
експертизи   шляхом  реорганізації  (перетворення)  і  є
правонаступником його майнових прав та зобов'язань.
   1.2. В своїй  діяльності "Центр" керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Держкомзему, а також цим Статутом.
   1.3. "Центр" є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках України, печатку,
штампи, фірмові бланки та інші необхідні реквізити, здійснює свою
виробничу, господарську та фінансову діяльність на принципах
господарського розрахунку і самофінансування.
   1.4. "Центр" здійснює організаційно-методичне та технічне
керівництво відособленими підрозділами, що створені при державних
органах земельних ресурсів на місцях.
   1.5. Пріоритетними для  "Центру"  є  реалізація  завдань
Держкомзему  України,  що  випливають з його компетенції та
направлені на виконання законів та постанов Верховної  Ради
України, указів, розпоряджень та доручень Президента України,
постанов, розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України,
наказів та розпоряджень Держкомзему України.
   1.6. Повна назва - Центр державного земельного кадастру.
   Скорочена назва Центр ДЗК.
   Назва англійською мовою: State Land Cadastral Center.
   1.7. Місцезнаходження "Центру":
   252001, Київ-001, вул.Хрещатик, 32-а.
          2. Мета і предмет діяльності
   2.1. "Центр" здійснює свою діяльність з метою створення та
функціонування  автоматизованої  системи  ведення  державного
земельного кадастру України та системи реєстрації земель.
   2.2. Для виконання цілей, зазначених в п. 2.1, "Центр"
здійснює такі види діяльності:
   - створення,    запровадження    та    експлуатація
програмно-інформаційних комплексів системного ведення державного
земельного кадастру;
   - розробки інтелектуальних систем управління системою;
   - проведення      спеціальних      землевпорядних,
картографо-геодезичних, картографічних, грунтових, геоботанічних,
радіологічних,     містобудівних,     лісотехнологічних,
водогосподарських,  земельно-оціночних  вишукувань  з  метою
підготовки  та створення бази даних земельного кадастру для
задоволення попиту в земельно-кадастровій інформації для органів
державного управління, податкової адміністрації, банків, юридичних
та фізичних осіб;
   - виконання землевпорядних робіт;
   - розробка нормативно-технічної документації для створення та
функціонування  автоматизованої  системи  ведення  державного
земельного кадастру та системи реєстрації земель;
   - виконання       окремих      науково-дослідних,
дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних і  спеціальних
робіт в галузі землеустрою, геоінформаційних систем та технологій
при створенні та експлуатації автоматизованої системи ведення
державного земельного кадастру;
   - системна координація впровадження в підрозділах "Центру",
Держкомзему України, державних органах земельних ресурсів на
місцях програмно-технічних засобів та ГІС-технологій  ведення
державного земельного кадастру;
   - організація підвищення кваліфікації спеціалістів "Центру" з
питань земельного кадастру, геоінформаційних систем та технологій;
   - проведення сертифікації розроблених  програмно-технічних
засобів ГІСтехнологій;
   - здійснення дилерських та дистриб'юторських послуг в сфері
геоінформаційних   систем   та   технологій,   засобів
топографо-геодезичних зйомок;
   - здійснення міжнародного співробітництва з метою запозичення
та впровадження новітніх технологій для поліпшення управління
земельними ресурсами, ведення земельної реєстрації;
   - участь у практичній реалізації вітчизняних та міжнародних
"пілот-проектів" щодо впровадження системи реєстрації землі та
іншої нерухомості і прав на них, реформування земельних відносин,
кадастрової реформи;
   - організація та участь в  проведенні  науково-технічних
конференцій  та  семінарів з проблем, що стосуються проблем
автоматизованого ведення державного земельного кадастру, земельних
відносин, землеустрою, моніторингу та охорони земель;
   - надання земельно-кадастрової інформації споживачам;
   - консультації з питань автоматизації державного земельного
кадастру, землеустрою, ГІС-технологій;
   - розповсюдження  власних  та  інших розробок в області
земельного кадастру та ГІС;
   - випуск довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та
рекламної продукції;
   - зовнішньоекономічна діяльність;
   - інші  види  діяльності,  що  не  протирічать  чинному
законодавству.
   Реалізація на виробництві заходів Програми автоматизованої
системи державного земельного кадастру, основними завданнями якої
є:
   - створення умов державної гарантії при власності на землю,
підтримки оподаткування та застави землі, охорони земель державної
власності, сприяння міському плануванню;
   - сприяння розвитку ринкових відносин, зокрема в аграрному
секторі економіки;
   - забезпечення  земельно-кадастровою  інформацією  органів
державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  громадян,
підприємств, установ, інших споживачів інформації;
   - сприяння забезпеченню достовірної інформації по платі за
землю;
   - удосконалення взаємодії міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади в сфері управління земельними ресурсами;
   - створення і управління банками даних про наявність і стан
земельних ресурсів;
   - інформаційне  забезпечення і підтримка широкомасштабних
робіт з землеустрою, моніторингу земель, державного контролю за
використанням  та  охороною  земель, регулювання оптимального
розвитку територій, включаючи встановлення меж  територій  з
особливим  правовим  режимом  (природоохоронний, рекреаційний,
заповідний).
            3. Права і обов'язки
   3.1. Центр державного земельного кадастру має право:
   - укладати з юридичними та фізичними особами угоди, в тому
числі купівлі-продажу, оренди, дарування, страхування  обміну,
комісії, доручення, схову, позики, лізингу, спільної діяльності,
здійснювати інші угоди, передбачені законодавством України;
   - здійснювати захист своїх прав і інтересів у відповідних
державних установах та  закладах,  а  також  у  міжнародних
організаціях;
   - створювати фонди і резерви;
   - самостійно  планувати  свою  діяльність,  визначати
перспективні напрямки для забезпечення наукового, виробничого та
соціального  розвитку "Центру" та його місцевих підрозділів,
підвищення добробуту його працівників;
   - виконувати роботу та надавати послуги згідно з укладеними з
замовниками договорами;
   - залучати,  при необхідності, для виконання робіт інші
підприємства, організації та окремих спеціалістів;
   - отримувати кредити;
   - надавати фінансову допомогу;
   - самостійно  володіти,  користуватися  та розпоряджатися
майном, що йому належить, нерухомістю, фінансовими ресурсами та
іншими цінностями, в т. ч. інтелектуальними, як в Україні, так і
за кордоном;
   - мати у власності, утримувати або орендувати приміщення (в
тому числі житлові), автотранспорт, обладнання;
   - проводити незалежні експертизи;
   - направляти працівників "Центру" та засновника за рахунок
власних і інших коштів на навчання, стажування, конференції,
відрядження, в т. ч. за кордон;
   - організовувати конференції, семінари, виставки тощо;
   - виконувати роботи та накопичувати матеріали, що містять
державну таємницю або з нею пов'язані;
   - інші права, в межах чинного законодавства.
   3.2. "Центр" в установленому порядку здійснює бухгалтерський
облік результатів своєї діяльності, складає статистичну звітність,
забезпечує достовірність даних звітів та балансів.
   3.3. Держкомзем України здійснює контроль за  діяльністю
"Центру" в межах, визначених законодавством та цим Статутом.
           4. Управління "Центром"
   4.1. "Центр" очолює Генеральний директор, який призначається
Головою Держкомзему України шляхом укладання з ним трудового
договору (контракту).
   Генеральний директор має заступників, які призначаються його
наказом.  Розподіл  обов'язків  між  заступниками  проводить
Генеральний директор.
   4.2. Генеральний директор організовує роботу "Центру" і несе
відповідальність за його  виробничу,  наукову  та  фінансову
діяльність.
   4.3. Положення про філії "Центру" затверджуються Генеральним
директором за погодженням з Держкомземом України.
      5. Трудовий колектив та його самоврядування
   5.1. Структура "Центру" затверджується Держкомземом України.
Штатний розпис затверджує Генеральний директор "Центру".
   5.2. Трудовий колектив "Центру" складають всі громадяни, що
працюють в "Центрі" на підставі трудових договорів (контрактів,
угод), які укладає Генеральний директор від імені підприємства.
   5.3. Рішенням трудового колективу в "Центрі" утворюється
профспілкова  організація, яка від імені трудового колективу
щорічно укладає колективний договір з "Центром" та  захищає
інтереси працівників.
   5.4. Питання прийому та звільнення, умов та порядку оплати і
охорони  праці,  розпорядку  праці і відпочинку здійснюються
"Центром" відповідно до чинного законодавства та колективного
договору.
   5.5. Трудові спори  вирішуються  відповідно  до  чинного
законодавства України.
   5.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними
зборами (конференцією) та їх виборним органом.
   6. Майно і фінансова діяльність
   6.1. Майно "Центру" становлять основні фонди та оборотні
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в його
самостійному балансі.
   6.2. Майно "Центру" належить йому на праві власності.
   6.3. Джерелом формування майна "Центру" є:
   - прибутки, одержані внаслідок реалізації виконаних робіт і
наданих послуг, а також прибутки, отримані від інших видів
господарської діяльності;
   - відрахування від діяльності філіалів "Центру", створених
при державних органах земельних ресурсів на місцях;
   - кредити банків та інших кредиторів;
   - доходи від цінних паперів;
   - безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних і
фізичних осіб;
   - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
   - майно, отримане внаслідок здійснення міжнародних проектів;
   - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
   6.4. Головним  узагальнюючим  показником  господарської
діяльності  "Центру"  є прибуток. З прибутку "Центр" робить
обов'язкові відрахування, сплачує податки та платежі в бюджет,
обов'язкові  внески  на  соціальне  страхування  та пенсійне
забезпечення своїх працівників, інші обов'язкові платежі  до
державних цільових фондів.
   6.5. Частина чистого прибутку, що залишається після сплати
податків  та  інших  обов'язкових  платежів,  знаходиться  у
розпорядженні трудового колективу "Центру". Порядок розподілу і
використання  цієї  частини  прибутку  визначається  зборами
(конференцією) трудового колективу.
   6.6. Порядок  використання  чистого  прибутку, розміри і
порядок, поповнення та використання фондів визначається "Центром"
самостійно.
        7. Зовнішньоекономічна діяльність
   7.1. "Центр"   має   право   самостійно   здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з законодавством
України.
   7.2. Валютні кошти після здійснення обов'язкових платежів
використовуються "Центром" самостійно.
       8. Порядок ліквідації та реорганізації
   8.1. "Центр" може бути ліквідований:
   - за рішенням Держкомзему України;
   - на інших підставах, передбачених чинним законодавством
України.
   8.2. Реорганізація  "Центру"  здійснюється  за  рішенням
Держкомзему України у відповідності з чинним законодавством.
Головна сторінка