Поиск по сайту:Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 16 липня 2008 р. N 640
                Київ
 
       Про внесення змін до Порядку реєстрації,
      перереєстрації та ведення обліку громадян,
        які шукають роботу, і безробітних
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення
обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 219
( 219-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 437),
зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 16 липня 2008 р. N 640
 
               ЗМIНИ,
        що вносяться до Порядку реєстрації,
      перереєстрації та ведення обліку громадян,
        які шукають роботу, і безробітних
             ( 219-2007-п )
 
 
   1. В абзаці першому пункту 2:
 
   у першому  реченні  слова  і цифри "(зокрема особи, що
доглядають за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18
років, а також за пенсіонером, який за висновком медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду, інваліди та пенсіонери)"
виключити;
 
   доповнити третє речення після слова "картки" словами "та
пам'ятки".
 
   2. Пункт 4 викласти в такій редакції:
 
   "4. Крім зазначених у пункті 3 цього Порядку документів під
час реєстрації пред'являються:
 
   випускниками вищих  навчальних закладів, що навчалися за
державним замовленням - направлення на роботу і скріплена печаткою
замовника довідка про відмову у працевлаштуванні або довідка про
надання можливості самостійно працевлаштовуватися, форми яких
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня
1996 р. N 992 ( 992-96-п ) "Про  Порядок  працевлаштування
випускників  вищих  навчальних  закладів,  підготовка  яких
здійснювалась за державним замовленням" (ЗП України, 1996 р.,
N 17, ст. 460);
 
   громадянами, які   втратили   роботу   в  колективних
сільськогосподарських підприємствах, - довідка про вихід із складу
сільськогосподарського   підприємства  (сільськогосподарського
кооперативу, сільськогосподарського  акціонерного  товариства),
видана підприємством (кооперативом, товариством);
 
   громадянами, які   отримують   пенсію  відповідно  до
законодавства, - пенсійне посвідчення.
 
   Громадяни, які бажають отримати додаткові гарантії  щодо
працевлаштування, передбачені законодавством, пред'являють такі
документи:
 
   інваліди - посвідчення інваліда, довідку до акта огляду
медико-соціальною експертною комісією та індивідуальну програму
реабілітації;
 
   громадяни, звільнені після відбуття покарання або примусового
лікування - довідку з установи, де особа відбувала покарання або
проходила  примусове  лікування  (не  пізніше  ніж  протягом
календарного року з дня звільнення);
 
   діти-сироти, які залишилися без піклування батьків, - довідку
з органу опіки та піклування;
 
   жінки, які мають дітей віком до 6 років, - копію свідоцтва
про народження дитини;
 
   одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або
дитину-інваліда, - довідку з органу соціального захисту про
підтвердження, що зазначена особа є одинокою матір'ю, копії
свідоцтва про народження та посвідчення дитини-інваліда.".
 
   3. Доповнити абзац перший пункту 5 після слів "або штату"
словами "чи за станом здоров'я", а після слів "у військовому
комісаріаті" - словами ", а особи, які не підлягають військовому
обліку, - протягом місяця з дня зняття з обліку".
 
   4. Доповнити перше речення абзацу другого пункту 7 після
слова "продовжується" словами "на строк дії поважної причини".
 
   5. У пункті 8:
 
   у другому і третьому реченнях слово "шести" замінити словом
"трьох"; доповнити друге речення після слів "надаватися лише"
словами "профорієнтаційні та".
 
   6. Доповнити пункт 10 після слів "центру зайнятості" словами
", надані у письмовій формі," та реченням такого змісту: "Примірна
форма рекомендацій державної служби зайнятості щодо сприяння
працевлаштуванню затверджується Мінпраці.".
 
   7. Пункт 12 викласти в такій редакції:
 
   "12. Для одержання статусу безробітного громадянин особисто
подає у день, що настає після закінчення встановленого строку
пошуку  підходящої  роботи,  до  центру зайнятості заяву із
зазначенням у ній інформації про те, що він не є найманим
працівником, не уклав договір цивільно-правового характеру, не
отримує пенсію на пільгових умовах і не зареєстрований як фізична
особа-підприємець, а також копію довідки про його ідентифікаційний
номер.
 
   Особа, що за своїми релігійними переконаннями відмовилася від
отримання  довідки  про  ідентифікаційний номер, подає копію
паспортної сторінки з відповідною відміткою.".
 
   8. Доповнити перше речення пункту 13 після слів "працівників
державної  служби  зайнятості"  словами  "сприяти  своєму
працевлаштуванню,", а після слів "погоджений з ними час," -
словами "з пред'явленням при кожному відвідуванні паспорта, а
особи, зазначені в абзаці другому пункту 3 цього Порядку, -
довідки   про   реєстрацію   місця  проживання,  виданої
житлово-експлуатаційною організацією або органом внутрішніх справ,
свідоцтва про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
і трудової книжки,".
 
   9. Пункт 14 доповнити:
 
   реченням такого змісту: "Цього самого дня  громадянинові
надається на підставі його заяви статус безробітного.";
 
   абзацом такого змісту:
 
   "У разі коли такий день є святковим, вихідним або неробочим,
громадянин повинен звернутися до центру зайнятості у найближчий
робочий  день.  При  цьому статус безробітного громадянинові
надається згідно з його заявою з дня, що настає після видужання чи
закінчення дії обставин, зумовлених іншою поважною причиною.".
 
   10. У пункті 16:
 
   в абзаці першому слова "у строк, зазначений у договорі про
направлення на навчання" замінити словами "робочого дня, що настає
після закінчення навчання (у разі навчання особи не за місцем
проживання - з урахуванням часу перебування в  дорозі,  що
підтверджується проїзними документами)";
 
   в абзаці другому слова "у день" замінити словами "робочого
дня";
 
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   "Безробітні, які не звернулися до центру зайнятості після
припинення навчання у зазначений строк через хворобу або з інших
поважних причин, що підтверджені відповідними документами, повинні
звернутися до державної служби зайнятості у робочий день, що
настає після видужання чи закінчення дії обставин, зумовлених
іншою поважною причиною.".
 
   11. Доповнити пункт 17 після слова "працевлаштування" словами
", наданих їм працівниками центру зайнятості".
 
   12. У пункті 20:
 
   1) у підпункті 1:
 
   у першому реченні абзацу другого слова "початку виконання
робіт (надання послуг) за договором цивільно-правового характеру"
замінити словами "укладення договору цивільно-правового характеру,
предметом якого є діяльність, спрямована на виконання власними
силами робіт, надання послуг тощо";
 
   доповнити абзац одинадцятий після слів "(район,  місто)"
словами "або закінчення строку реєстрації місця проживання";
 
   в абзаці  чотирнадцятому  слова  "одержання  допомоги по
безробіттю" замінити словами "перебування особи на обліку як
безробітної";
 
   доповнити підпункт абзацом такого змісту:
 
   "видачі довідки до акта огляду медико-соціальною експертною
комісією з висновками щодо визнання інваліда  непрацездатною
особою;";
 
   2) в абзаці третьому підпункту 2 слово "шести" замінити
словом "трьох", а після слів "місяців лише" доповнити словами
"профорієнтаційні та".
 
   13. У першому реченні пункту 24 слова "виконанням робіт
(послуг) за договорами" замінити словами "укладенням договору".
 
   14. У пункті 25 слова "шість місяців" замінити словами "три
місяці".
 
   15. Доповнити перше речення пункту 26 після слів "(поновлення
статусу безробітного)" словами "із зазначенням у ній інформації
про те, що вони не є найманими працівниками, не уклали договір
цивільно-правового характеру, не одержують пенсію на пільгових
умовах та не зареєстровані як фізичні особи-підприємці".
Головна сторінка