Поиск по сайту:Питання Міністерства економіки

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 6 березня 1993 р. N 166
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002 )
 
         Питання Міністерства економіки
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N  322 ( 322-94-п ) від 18.05.94 
     N  409 ( 409-94-п ) від 15.06.94          
     N  749 ( 749-94-п ) від 01.11.94 
     N 1348 ( 1348-96-п ) від 04.11.96
                    Розпорядженням КМ
     N 100-р ( 100-2001-р ) від 20.03.2001 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Підпорядкувати Міністерству економіки відділи у справах
роздержавлення власності і демополізації виробництва та державні
інспекції по контролю за цінами в Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
   Міністерству фінансів передбачити в  проекті  Державного
бюджету на 1993 рік кошти на утримання центрального апарату
Міністерства економіки, зазначених відділів і державних інспекцій
з контролю за цінами.
 
   2. Ліквідувати Державну інспекцію України по контролю за
цінами, передавши її функції, чисельність працівників, кошти на
утримання апарату Міністерства економіки.
 
   3. Установити, що Міністерство економіки є правонаступником
колишніх Міністерства у справах роздержавлення  власності  і
демонополізації виробництва та Державної інспекції України по
контролю за цінами щодо майнових прав і обов'язків.
 
   4. Затвердити Положення про Міністерство економіки,  що
додається.
 
   5. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства економіки у кількості 1050 одиниць.
 
   6. Дозволити Міністерству економіки мати вісім заступників
Міністра, у тому числі одного першого, а також колегію у кількості
20 чоловік. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1348 ( 1348-96-п ) від 04.11.96, Розпорядженням КМ N 100-р
( 100-2001-р ) від 20.03.2001 )
 
   7. Створити в Міністерстві економіки Державну інспекцію з
контролю за цінами.
   Установити, що Державна інспекція з контролю за цінами
Міністерства економіки та державні інспекції з контролю за цінами
в Республіці Крим, областях, мм.Києві та Севастополі виконують
завдання, функції та мають права, передбачені Положенням про
Державну інспекцію України по контролю за цінами,  затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1991 р. N 353.
 
   8. Установити чисельність працівників державних інспекцій з
контролю за цінами в Республіці Крим, областях, мм.Києві та
Севастополі у кількості 1450 одиниць.
 
   ( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 749
( 749-94-п ) від 01.11.94 )
 
   10. ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 409 (409-94-п ) від 15.06.94 в частині виплати надбавок за
персональні звання ) Зберегти за працівниками Державної інспекції
з контролю за цінами в Республіці Крим, областях, мм.Києві та
Севастополі надбавки за персональні звання, а також пільги в
порядку і розмірах, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 1991 р. N 353.
 
   11. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8
квітня 1992 р. N 182 ( 182-92-п ) "Про державні комітети та інші
підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої
влади" (ЗП України, 1992 р., N 4, ст.107) виключити слова
"Державна інспекція України по контролю за цінами".
 
   12. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Ради Міністрів Української РСР від 11 квітня 1991
р. N 84 ( 84-91-п ) "Про створення органів державного контролю за
цінами" (ЗП УРСР, 1991 р., N 4, ст.34);
 
   постанову Кабінету Міністрів УРСР від 16 серпня 1991 р. N 147
( 147-91-п ) "Питання Міністерства УРСР у справах роздержавлення
власності і демонополізації виробництва";
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 8 травня 1992 р.
N 235 ( 235-92-п ) "Питання Міністерства економіки України", крім
пункту 3.
 
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
   Інд.18
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНЕ
            постановою Кабінету Міністрів України
             від 6 березня 1993 р. N 166
 
 
               ПОЛОЖЕННЯ
        про Міністерство економіки України
 
   1. Міністерство економіки (Мінекономіки)  є  центральним
органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів
України.
   Міністерство здійснює розробку пропозицій щодо стратегії
соціально-економічного   розвитку   України   та   формує
організаційно-економічний механізм її здійснення.
 
   2. Мінекономіки у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної  Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своїх повноважень Міністерство організує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його повноважень, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення цього законодавства та вносить їх на  розгляд
Кабінету Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Мінекономіки є:
   розробка пропозицій про формування державної економічної
політики;
   визначення  пріоритетних  напрямів  соціально-економічного
розвитку України, структурної перебудови економіки,  розробка
проектів короткотермінових, середньотермінових і довготермінових
прогнозів та індикативних планів;
   підготовка  проектів  комплексних  державних  програм  з
економічних проблем, координація діяльності органів державної
виконавчої влади, пов'язаної з виконанням цих програм;
   створення організаційно-економічного механізму поглиблення
економічної реформи, опрацювання пропозицій  щодо  державного
регулювання економіки;
   опрацювання пропозицій щодо формування регіональної політики,
розвитку  мінерально-сировинної  бази,  участь  у  створенні
економічного механізму природокористування, охорони навколишнього
природного середовища;
   формування та  здійснення  державної  цінової  політики,
впровадження різних методів цінового  регулювання,  здійснення
державного контролю за цінами.
 
   4.Мінекономіки відповідно до покладених на нього завдань:
   1)  розробляє  напрями  структурної,  інвестиційної  та
інноваційної політики;
   2)  розробляє   прогнози   та   індикативні   плани
соціально-економічного розвитку України;
   3) складає баланси національної економіки;
   4) готує пропозиції щодо формування державної інвестиційної
політики, здійснює контроль за реалізацією інвестиційних програм,
які виходять із визначених напрямів  структурної  перебудови
економіки;
   5) аналізує та узагальнює стан  і  тенденції  розвитку
економіки, її ресурсно-виробничого потенціалу, цілі та пріоритети
соціально-економічного розвитку України, окремих її регіонів,
розробляє методи регулювання розвитку економіки, її галузевої та
територіальної структури,  здійснює  координацію  міжгалузевих
зв'язків;
   6) аналізує та опрацьовує пропозиції з питань методології
ринкових відносин, розробляє та здійснює заходи, спрямовані на
поглиблення економічної реформи та перехід до ринкових відносин,
забезпечує  узгодженість  дій  в  реалізації  економічної та
науково-технічної політики; ( Підпункт 6 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 322 ( 322-94-п ) від 18.05.94 )
   7) бере участь у розробці заходів, пов'язаних з формуванням
товарного, фінансового ринку, податкової політики, регулюванням
грошового та кредитного обігу;
   8) здійснює контроль за дотриманням державної дисципліни цін,
вивчає та узагальнює практику встановлення цін і тарифів у
галузях народного господарства, проводить роботу, пов'язану з
удосконаленням механізму ціноутворення;
   9) визначає державні потреби і здійснює методичне керівництво
і координацію робіт щодо формування державних контрактів  і
державного замовлення;
   10) бере участь в розробці пропозицій у питаннях, пов'язаних
з демонополізацією економіки та зміною форм власності;
   11) організує розробку  загальних  принципів  (порядку),
методичних матеріалів, пов'язаних з управлінням державним сектором
економіки, здійснює аналіз ефективності функціонування державних
підприємств;
   12) бере участь у формуванні  й  реалізації  стратегії
зовнішньоекономічної  діяльності,  регулюванні  міждержавних
економічних  зв'язків,  визначенні  пріоритетів  іноземного
кредитування та інвестицій, бере участь у підготовці та укладанні
міжнародних договорів  України  з  питань  загальнодержавної
власності, у розробці пропозицій про режим  ліцензування  і
квотування експорту та імпорту товарів, технологій, робіт і
послуг;
   13) забезпечує вирішення економічних питань оборони, безпеки,
мобілізаційної роботи, техногенно-екологічної безпеки;
   14) здійснює  координацію,  планування, методологічне та
методичне забезпечення мобілізаційної підготовки  в  народному
господарстві; ( Підпункт 14 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 322
( 322-94-п ) від 18.05.94 )
   15) розробляє заходи в удосконаленні організаційних форм і
розвитку інфраструктури ринку, пропозиції щодо державної підтримки
підприємництва, в тому числі забезпечення розвитку малих та
середніх підприємств;
   16) розробляє з відповідними міністерствами і відомствами
пропозиції, спрямовані на  забезпечення  соціального  захисту
населення, збалансованості його грошових доходів і витрат, а також
щодо соціально-демографічних змін;
   17) складає перспективний баланс трудових ресурсів, здійснює
заходи щодо вдосконалення його структури, бере участь у розробці
програм зайнятості населення;
   18) розробляє заходи щодо забезпечення збалансованості обсягу
матеріальних ресурсів, товарів і послуг з фінансовими ресурсами та
грошовою масою на внутрішньому ринку;
   19) організує проведення перевірок дотримання підприємствами
й організаціями державної дисципліни цін;
   20) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній
власності, організацій, установ, підприємств, що входять до сфери
управління Міністерства:
   приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
організацій, установ, підприємств, заснованих на загальнодержавній
власності, затверджує їхні статути (положення), контролює їх
дотримання та приймає рішення у зв'язку з порушенням статутів
(положень);
   укладає і розриває контракти з керівниками організацій, уста-
нов, підприємств;
   здійснює контроль за ефективністю використання і зберігання
закріпленого  за  організаціями,  установами,  підприємствами
державного майна;
   здійснює інші функції по управлінню майном, передбачені
законодавством;
   21) видає разом з Мінфіном і Академією наук журнал "Економіка
України".
 
   5. Мінекономіки має право:
   1) координувати здійснення органами державної виконавчої
влади заходів, спрямованих на реалізацію економічної політики
України;
   2) заслуховувати доповіді керівників центральних органів
державної виконавчої влади з питань розвитку економіки;
   3) залучати (за домовленістю) для вирішення питань, що
належать  до  компетенції  Міністерства,  Академію  наук,
науково-дослідні установи, вищі навчальні  заклади  та  інші
установи, а  також  окремих  учених  і  висококваліфікованих
фахівців-практиків;
   4) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних
економічних організаціях, координувати розподіл іноземних кредитів
та іноземної технічної допомоги у здійсненні економічних та
структурних реформ, що надаються в рамках міжнародних договорів;
   5) здійснювати  перевірки  дотримання  підприємствами  й
оранізаціями державної дисципліни цін та застосовувати економічні
санкції згідно з чинним законодавством;
   6) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів державної виконавчої влади України інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство
завдань;
   7) одержувати безоплатно від Мінстату необхідні статистичні
матеріали;
   8) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
 
   6. Мінекономіки при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями,  органами   місцевого   і   регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
 
   7. Мінекономіки у межах своїх повноважень видає на основі й
на виконання чинного законодавства накази, організує і контролює
їх виконання.
   Міністерство у разі необхідності видає разом з  іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти.
   Рішення Мінекономіки  з  питань  реалізації  економічної
політики, видані в межах його повноважень, є обов'язковими для
виконання центральними і місцевими органами державної виконавчої
влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також
підприємствами і організаціями незалежно від форм власності.
 
   8. Мінекономіки очолює Міністр, який призначається відповідно
до Конституції України ( 888-09 ).
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України, розподіляє між заступниками та визначає
повноваження структурних підрозділів Міністерства.
   Міністр економіки України несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним
своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності заступників
Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
 
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції Мінекономіки, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія в складі Міністра
(голова колегії), заступників Міністра за посадою, а також інших
керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
 
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних  напрямів  діяльності  Мінекономіки,  обговорення
найважливіших програм та вирішення інших питань у Міністерстві
створюються відповідні центри, ради і комісії з включенням до їх
складу  представників  органів  державної  виконавчої  влади,
господарських структур, провідних учених і висококваліфікованих
фахівців-практиків.
   Склад центрів, рад і комісій  та  положення  про  них
затверджуються Міністром економіки України.
 
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату  Мінекономіки  затверджуються  Кабінетом
Міністрів України.
   Структура, штатний розпис центрального апарату Міністерства і
положення  про  його  структурні  підрозділи  затверджуються
Віце-прем'єр-міністром України, Міністром економіки України.
 
   12. Мінекономіки є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
Головна сторінка