Поиск по сайту:Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів до ринку авіаційних перевезень та робіт

Головна сторінка


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 487 від 07.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 листопада 1999 р.
 vd991007 vn487            за N 773/4066
 
       Про затвердження Положення про порядок
       видачі дозволів, що регулюють доступ
       експлуатантів до  ринку  авіаційних
            перевезень та робіт
 
   З метою впорядкування видачі дозволів, що регулюють доступ
експлуатантів до ринку авіаційних перевезень та робіт, та у
відповідності до вимог статті 57 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня
1998 року N 889 ( 889-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року
N 819" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок видачі дозволів, що
регулюють доступ експлуатантів до ринку авіаційних перевезень та
робіт (додається).
   2. Державній авіаційній адміністрації України (Семенов М.Ю.):
   2.1. Забезпечити  подання  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України цього наказу в установленому порядку.
   2.2. Довести зазначене Положення  до  відома  керівників
структурних підрозділів Укравіації, експлуатантів.
   3. Керівникам структурних підрозділів Укравіації вивчити та
взяти до керівництва зазначене Положення.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України Степового М.Л.
 
 Міністр                      Л.М.Костюченко
                        Затверджено
                        Наказ Міністерства
                        транспорту України
                        07.10.99 N 487
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 листопада 1999 р.
                   за N 773/4066
       Положення про порядок видачі дозволів,
       що регулюють доступ експлуатантів до
       ринку авіаційних перевезень та робіт
   1. Загальні положення
   1.1. Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють
доступ експлуатантів до ринку авіаційних перевезень та робіт
(далі - Положення) розроблене згідно з Повітряним кодексом України
( 3167-12 ), Указом Президента України від 11 червня 1997 р.
N 531/97 "Про заходи щодо впорядкування державного регулювання
діяльності цивільної авіації України" та постановою Кабінету
Міністрів України від 08.06.98 N 815 ( 815-98-п ) "Питання
Державної авіаційної адміністрації України",  поширюється  на
експлуатантів України та іноземних експлуатантів, які виконують
авіаційні перевезення  та  здійснюють  авіаційні  роботи  на
комерційній основі.
   До іноземних експлуатантів прирівнюються ті, що зареєстровані
в  Україні  і  здійснюють авіаційну діяльність в Україні з
використанням комерційних прав, якщо в них не забезпечується
ефективний контроль фізичними або юридичними особами України.
   1.2. Положення встановлює порядок видачі дозволів, пов'язаних
з  наданням  комерційних прав експлуатантам та суб'єктам їх
забезпечення, у тому числі іноземним (далі - дозвіл), незалежно
від їх юридичного статусу, відомчої підпорядкованості та форм
власності.
   1.3. Положення  використовується  посадовими  особами для
виконання офіційних дій, зазначених у постанові Кабінету Міністрів
України від 16.06.98 N 889 ( 889-98-п ) "Про внесення змін і
доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.93
N 819".
   1.4. Нормативні посилання
   При розробці  цього  Положення  використовувалися  такі
нормативно-правові акти:
   Повітряний кодекс України;
   Указ Президента України від 11 червня 1997 р. N 531/97 "Про
заходи  щодо  впорядкування державного регулювання діяльності
цивільної авіації України";
   постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 815
"Питання Державної авіаційної адміністрації";
   постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.96 N 1587
( 1587-96-п ) "Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні
заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації";
   Правила сертифікації  експлуатантів,  затверджені  наказом
Міністерства транспорту України від 29.05.98 N 204 ( z0552-98 ),
зареєстровані в  Міністерстві  юстиції  України  09.09.98  за
N 552/2992;
   Положення про  порядок  проведення  конкурсу  на  право
експлуатації міжнародної повітряної лінії, затверджене наказом
Міністерства транспорту України від 28.01.99 N 41 ( z0058-99 ),
зареєстроване в  Міністерстві  юстиції  України  02.02.99  за
N 58/3351;
   Положення про призначене авіапідприємство з боку України на
експлуатацію міжнародної повітряної лінії, затверджене наказом
Міністерства транспорту України від 23.06.99 N 327 ( z0440-99 ),
зареєстроване в  Міністерстві  юстиції  України  05.07.99  за
N 440/3733;
   "Наставление по штурманской службе в гражданской авиации СССР
(НШС ГА-86)".
   1.5. Терміни та визначення
   У цьому Положенні терміни мають такі визначення:
   Авіаційні роботи - польоти повітряних суден (далі - ПС), під
час яких ПС використовуються для забезпечення спеціалізованих
видів робіт у  таких  галузях,  як  сільське  господарство,
фотографування,  топографічне  знімання,  будівництво, медична
допомога, нагляд та патрулювання, пошук та рятування, повітряна
реклама, гасіння лісових пожеж та інше.
   Бізнес-план -  документ,   що   відображає   докладне
техніко-економічне   обгрунтування   комерційної  діяльності
експлуатанта на повітряній лінії, яка планується на зазначений
період,  з обстеженням ринку, капіталовкладеннями, враховуючи
фінансові й економічні наслідки цих дій.
   Дозвіл - документ, оформлений у встановленому порядку, що
регулює доступ експлуатанта до конкретного ринку  авіаційних
перевезень  та  робіт  і пов'язаний з наданням йому певних
комерційних прав.
   Одержання дозволу  на міжнародні перевезення є однією з
ліцензійних умов ліцензії експлуатанта на міжнародні перевезення
пасажирів і вантажів повітряним транспортом.
   Доповнення до дозволу - документ, оформлений у встановленому
порядку, який встановлює додаткові умови у відповідному дозволі.
   Експлуатант - особа, організація  або  підприємство,  що
експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі
авіаційних перевезень і робіт.
   Ефективний контроль  -  відносини, що оформлені правами,
контрактами та іншими нормативно-правовими актами, які, взяті
разом чи окремо, з урахуванням положень відповідного закону, дають
змогу прямо чи посередньо чинити вплив на експлуатанта, наприклад,
за допомогою використання всіх або частини активів експлуатанта,
прав або контрактів, що впливають на діяльність експлуатанта.
   Квота на авіаційні перевезення - загальний граничний обсяг
перевезень пасажирів (вантажу) або ємність крісел (максимальне
комерційне навантаження) на окремо визначеному ринку авіаційних
перевезень (повітряній лінії, у сполученні між країнами або
регіонами та інші умови доступу до ринку авіаційних перевезень), у
межах якого можуть видаватись дозволи; визначається Укравіацією з
урахуванням завантаження лінії.
   Комерційне право - право здійснювати перевезення пасажирів,
вантажів та пошти за винагороду або за наймом.
   Комп'ютерна інформаційно-аналітична   система    (КІАС)
Укравіації -  локальна  комп'ютерна  мережа,  встановлена  в
підрозділах Укравіації, яка містить інформацію про експлуатантів,
повітряні судна, персонал, комерційні права експлуатантів та іншу
інформацію.
   Повітряна лінія - визначений та сертифікований встановленим
порядком маршрут польотів між погодженими пунктами для здійснення
повітряних перевезень.
   Регулярний рейс - рейс, що входить до серії  польотів,
пов'язаних із суспільними перевезеннями пасажирів, вантажу та
пошти, які доступні для загального платного користування та
виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між
одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від
комерційної  завантаженості.  До  регулярних  рейсів належать
затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються
цим самим експлуатантом.
   Режим квотування - режим, при якому на окремо визначеному
ринку авіаційних перевезень застосовується квота на авіаційні
перевезення.
   Сертифікат експлуатанта - юридичний документ, який видається
згідно з Правилами сертифікації експлуатантів та свідчить про те,
що експлуатант відповідає вимогам Повітряного кодексу України
( 3167-12 ), вимогам цих Правил та рекомендаціям Міжнародної
організації цивільної авіації.
   Стандартизований рівень забезпечення авіаційної безпеки - це
рівень, що визначається вимогами чинних в Україні норм з питань
авіаційної безпеки, які не суперечать стандартам Міжнародної
організації цивільної авіації (ІКАО).
   Фінансово-економічна спроможність виконання  експлуатантами
норм і правил з питань безпеки авіації - можливість забезпечення
надійних і адекватних послуг визначеної інтенсивності за умови
гарантії роботи експлуатанта на рентабельному економічному рівні
та найвищому рівні безпеки.
   Чартерні (нерегулярні) повітряні перевезення - перевезення,
що виконуються на  підставі  договору  чартеру  (фрахтування
повітряного  судна),  за  яким  одна  сторона  (фрахтівник)
зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальнику) за плату всю
місткість одного чи кількох повітряних суден на один або кілька
рейсів для повітряного перевезення пасажирів, багажу, вантажу й
пошти  або  для іншої мети, якщо це не суперечить чинному
законодавству України. Роздрібний продаж квитків на чартерні
перевезення не здійснюється.
   2. Загальні вимоги щодо надання дозволів
   2.1. Дозволи видаються Укравіацією.
   2.2. Дія Положення в частині видачі дозволів поширюється на
експлуатантів  -  суб'єктів  підприємницької  діяльності,  що
зареєстровані в Україні, а  також  на  іноземних  суб'єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють авіаційну діяльність в
Україні відповідно до чинного законодавства.
   2.3. Доступ українських експлуатантів до конкретного ринку
авіаційних перевезень та робіт, що здійснюються з комерційною
метою, регулюється шляхом видачі дозволів:
   на експлуатацію повітряних ліній:
   у межах України (в тому числі чартерні перевезення);
   міжнародних (за винятком чартерних перевезень);
   на виконання чартерних міжнародних перевезень пасажирів та
(або) вантажу з України або в Україну;
   на виконання польотів в інших державах;
   надання інших видів комерційних  прав  експлуатантам  та
суб'єктам їх забезпечення.
   2.4. Стосовно іноземних експлуатантів видача дозволів має на
меті  перевірку  їх  здатності виконувати безпечно авіаційні
перевезення й роботи та регулювання діяльності, що пов'язана з
використанням комерційних прав в Україні при:
   виконанні авіаційних перевезень та робіт на території України
іноземним експлуатантом;
   наданні інших видів комерційних  прав  експлуатантам  та
суб'єктам їх забезпечення.
   2.5. Обов'язковою  умовою  видачі  дозволу  є  наявність
сертифіката експлуатанта.
   Для іноземного експлуатанта потрібна наявність документа,
одержаного від авіаційного органу держави реєстрації, що засвічує
можливість безпечно виконувати польоти (сертифікат експлуатанта
або документ, що його замінює, програма авіаційної безпеки).
   2.6. Умови здійснення робіт, зазначені в дозволі (строк,
регіон, характер перевезень та інші умови), не повинні виходити за
обмеження, що наведені в сертифікаті експлуатанта.
   2.7. У разі припинення або закінчення строку дії сертифіката
експлуатанта дозвіл вважається призупиненим на час відсутності або
недійсності сертифіката.
   2.8. Видані дозволи не підлягають передачі та продажу іншому
експлуатанту.
   2.9. При реорганізації експлуатанта (суб'єкта підприємницької
діяльності) або втраті ним дозволу, закінченні строку дії дозволу
видача нового дозволу здійснюється відповідно до цього Положення.
   2.10. Дозволи на експлуатацію повітряних ліній (виконання
регулярних рейсів) експлуатантам України можуть надаватися на
конкурсних умовах відповідно до встановленого порядку.
   2.11. Дозволи надаються з урахуванням пріоритетів розвитку
системи  повітряних сполучень з метою запобігання виникненню
монополії на повітряному транспорті.
   2.12. За видачу дозволу стягується державний збір згідно з
чинним законодавством України.
   2.13. Строк  розгляду  заяви  на  регулярну експлуатацію
повітряної лінії становить 30 днів, за винятком вихідних та
святкових днів, з моменту сплати державного збору та при наявності
всіх документів, зазначених у пунктах 3.1 та 3.3 цього Положення.
   2.14. Строк  розгляду  заяви  на нерегулярні перевезення
становить 10 днів, за винятком вихідних та святкових днів, з
моменту сплати державного збору та при наявності всіх документів,
зазначених у пунктах 3.2, 3.4-3.7 цього Положення.
   2.15. Крім указаних у заяві обов'язкових відомостей, заявник
може дати в заяві іншу інформацію, яку він вважає важливою і яка
має  суттєве  значення  для розв'язання питання про надання
відповідного дозволу.
   2.16. Укравіація має право, при потребі, вимагати письмові
пояснення експлуатанта щодо наданих до заяви документів.
   2.17. Якщо після направлення заяви й до її розгляду відбулися
зміни у відомостях, які були наведені в заяві та доданих до неї
документах, то експлуатант повинен негайно повідомити про ці зміни
і привести подані документи у відповідність до цих змін.
   2.18. Документи для одержання дозволу, зазначені в пункті 3
цього Положення, подаються експлуатантом у повному обсязі при
першому  зверненні.  При подальших зверненнях можна подавати
відповідні додаткові або уточнені документи.
   2.19. Після  одержання  повідомлення  від Укравіації про
прийняття рішення стосовно видачі дозволу експлуатант повинен
сплатити державний збір у повному обсязі, після чого може одержати
дозвіл.
   2.20. Дозвіл має бути повернений до Укравіації в тижневий
строк після закінчення строку його дії.
   2.21. У  разі  анулювання  дозволу  сплачені  кошти  не
повертаються.
   3.  Документи, що надаються експлуатантом для отримання
дозволів
   3.1. Для отримання дозволів на експлуатацію повітряних ліній
у межах України:
   3.1.1. До Укравіації подається заява про видачу дозволу на
експлуатацію повітряної лінії (додаток 1).
   3.1.2. До заяви додаються:
   відомості про ефективний контроль;
   бізнес-план на експлуатацію повітряної лінії (додаток 3);
   штурманський розрахунок;
   відомості про  парк повітряних суден, які виконуватимуть
регулярні  рейси  на  повітряній  лінії  (тип,  кількість,
пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний
знаки);
   копія сертифіката експлуатанта;
   копії свідоцтв про придатність до польотів повітряних суден;
   копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності
експлуатанта перед пасажирами, багажем, вантажем  і  третіми
особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, що
виділяються для експлуатації  на  повітряній  лінії  (можуть
подаватися  після  прийняття позитивного рішення щодо видачі
дозволу, але до отримання експлуатантом офіційного документа).
   3.1.3. Якщо протягом 6 місяців з дати початку дії дозволу
експлуатант не розпочав регулярні перевезення на повітряній лінії
або припинив розпочаті авіаційні перевезення більш як на 6
місяців, то Укравіація має право анулювати дозвіл. Експлуатант
повинен інформувати Укравіацію про невиконання або припинення
регулярних перевезень відповідно до одержаного дозволу за 60 днів
до зазначеного терміну.
   3.2. Для отримання дозволів на чартерні перевезення у межах
України:
   3.2.1. До Укравіації подається заява на видачу дозволу на
експлуатацію повітряної лінії (додаток 2).
   3.2.2. Крім указаних у заяві обов'язкових відомостей, заявник
може дати в заяві іншу інформацію, яку він вважає важливою і яка
має суттєве значення  для  вирішення  питання  про  надання
відповідного дозволу.
   3.2.3. До заяви додаються:
   штурманський розрахунок;
   копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності
експлуатанта  перед  пасажирами, багажем, вантажем і третіми
особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, що
виділяються  для  експлуатації  на  повітряній лінії (можуть
подаватися після прийняття позитивного рішення  щодо  видачі
дозволу, але до отримання експлуатантом офіційного документа).
   3.3. Для отримання дозволів на експлуатацію  міжнародної
повітряної лінії:
   3.3.1. До Укравіації подається заява на видачу дозволу на
експлуатацію міжнародної повітряної лінії (додаток 1).
   3.3.2. Крім указаних у заяві обов'язкових відомостей, заявник
може дати в заяві іншу інформацію, яку він вважає важливою і яка
має суттєве значення  для  вирішення  питання  про  надання
відповідного дозволу.
   3.3.3. До заяви додаються:
   бізнес-план на  експлуатацію міжнародної повітряної лінії
(додаток 3);
   штурманський розрахунок;
   відомості про парк повітряних суден, які  виконуватимуть
регулярні рейси на міжнародній повітряній лінії (тип, кількість,
пасажиромісткість, право володіння, національний та реєстраційний
знаки);
   копія сертифіката експлуатанта;
   копії свідоцтв про придатність до польотів повітряних суден;
   копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності
експлуатанта  перед  пасажирами, багажем, вантажем і третіми
особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, що
виділяються для експлуатації на міжнародній повітряній лінії
(можуть подаватися після прийняття позитивного рішення щодо видачі
дозволу, але до отримання експлуатантом офіційного документа). У
полісах страхування повинні вказуватися географічні обмеження
польотів повітряних суден.
   3.4. Для  отримання  дозволів  на  виконання  чартерних
міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажу з України або в
Україну:
   3.4.1. До Укравіації подається заява про видачу дозволу на
виконання чартерних міжнародних перевезень пасажирів та (або)
вантажу з України або в Україну (додаток 2).
   3.4.2. До заяви додаються такі документи:
   копія договору,  угоди  між  експлуатантом  та суб'єктом
забезпечення авіаційної безпеки в аеропорту призначення  або
доповнення до них, які обумовлюють виконання стандартизованого
рівня авіаційної безпеки в аеропортах відправлення, посадок та
призначення для тих країн, з якими немає міжурядових двосторонніх
угод про повітряне сполучення;
   штурманський розрахунок маршрутів;
   копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності
експлуатанта  перед  пасажирами, багажем, вантажем і третіми
особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, що
виділяються  для  експлуатації на цій міжнародній повітряній
лінії (можуть подаватися після прийняття позитивного рішення щодо
видачі  дозволу,  але  до отримання експлуатантом офіційного
документа). У полісах страхування повинні вказуватися географічні
обмеження польотів повітряних суден.
   3.5. Для отримання дозволів на виконання польотів в інших
державах:
   3.5.1. До Укравіації подається заява про видачу дозволу на
виконання чартерних міжнародних перевезень пасажирів та (або)
вантажу в інших державах (додаток 2).
   3.5.2. До заяви додаються такі документи:
   копії угод із замовниками на виконання авіаційних перевезень
та робіт в інших державах (можуть подаватися після одержання
дозволу);
   копія договору, угоди або доповнення до них, які обумовлюють
виконання стандартизованого рівня авіаційної безпеки в аеропортах
відправлення, посадок та призначення для тих країн, з якими немає
міжурядових двосторонніх угод про повітряне сполучення;
   штурманський розрахунок маршрутів;
   копії полісів з обов'язкового страхування відповідальності
експлуатанта  перед  пасажирами, багажем, вантажем і третіми
особами, а також страхування екіпажів і повітряних суден, що
виділяються для експлуатації на цій міжнародній повітряній лінії
(можуть подаватися після прийняття позитивного рішення щодо видачі
дозволу, але до отримання експлуатантом офіційного документа). У
полісах страхування повинні вказуватися географічні обмеження
польотів повітряних суден;
   довідка про очікувану вартість послуг за виконання авіаційних
перевезень та робіт.
   3.6. Для  отримання  дозволів  на  виконання  авіаційних
перевезень та робіт на території України іноземним експлуатантом:
   3.6.1. Для одержання дозволу іноземний експлуатант подає до
Укравіації заяву з повною характеристикою авіаційних перевезень та
робіт.
   Крім обов'язкових відомостей, заявник може дати в заяві й
іншу інформацію, яку він вважає важливою і яка має суттєве
значення для вирішення питання про надання дозволу.
   3.6.2. До заяви додаються такі документи:
   документ, що свідчить про державну належність експлуатанта;
   документ, що свідчить про засновників  та  співвласників
авіакомпанії;
   копію сертифіката експлуатанта або документ, що його замінює;
   копії реєстраційних посвідчень на повітряні судна;
   копії угод з замовниками на виконання авіаційних перевезень
та робіт;
   копії сертифікатів льотної придатності повітряних суден;
   копії угод  та  полісів  з  обов'язкового  страхування
(перестрахування) відповідальності перед  пасажирами,  третіми
особами та вантажовласниками;
   програму авіаційної  безпеки  й  організаційно-розпорядчі
документи з питань авіаційної безпеки, узгоджені з Укравіацією.
   3.6.3. У видачі дозволу може бути відмовлено, якщо заявлені
перевезення можуть здійснюватися українським експлуатантом.
   3.7. Для отримання інших видів дозволів,  пов'язаних  з
наданням  комерційних  прав  експлуатантам  та  суб'єктам їх
забезпечення, у тому числі іноземним:
   3.7.1. До діяльності, пов'язаної з використанням комерційних
прав, належать чартерні перевезення іноземними експлуатантами
пасажирів та вантажу з/в Україну до/з третіх країн, відповідно.
   3.7.2. Для одержання дозволу експлуатант повинен дати до
Укравіації заяву, в якій вказано:
   у разі виконання авіаційних перевезень та робіт -  усю
потрібну інформацію, що характеризує строки, обсяг, вартість
наданих послуг (при потребі) від виконання льотної експлуатації
авіаційної техніки;
   у разі виконання інших видів авіаційних перевезень та робіт -
опис комерційних прав, на які експлуатант бажає одержати дозвіл з
зазначенням строків, обсягів їх використання.
   3.7.3. До заяви додаються такі документи:
   копія сертифіката експлуатанта;
   копія сертифіката льотної придатності повітряного судна, що
буде використовуватись;
   копія страхового  поліса  відповідальності  перед третіми
особами та пасажирами;
   копія угоди, укладеної із замовником із визначенням у ній
вартості перевезень (при потребі).
   3.7.4. У видачі дозволу іноземному експлуатанту може бути
відмовлено, якщо заявлені  перевезення  можуть  здійснюватися
українським експлуатантом.
   4.  Порядок розгляду документів на одержання дозволу в
Укравіації
   4.1. Розгляд документів та прийняття рішення про видачу
дозволів в Укравіації здійснюється Комісією з ліцензування видів
авіаційної  діяльності  та  регулювання  комерційних  прав
експлуатантів (далі - Комісія) відповідно  до  встановленого
порядку.
   4.2. Заяви подаються до Укравіації й розглядаються такими
підрозділами  Укравіації:  управлінням  зовнішніх  зв'язків і
авіаційних перевезень,  управлінням  економічного  регулювання
діяльності цивільної авіації, відділом юридичного забезпечення,
управлінням  сертифікації  суб'єктів  авіаційної  діяльності,
управлінням сертифікації авіатехніки (для чартерних перевезень),
Головною інспекцією з безпеки польотів, управлінням авіаційної
безпеки, управлінням фінансової діяльності та іншими підрозділами
згідно з наказами Укравіації відповідно до своїх функціональних
повноважень.
   4.3. Усі заяви про видачу дозволів  повинні  подаватись
одночасно  на  паперових та магнітних носіях. Підготовка та
подавання даних на магнітних носіях проводиться у вигляді файлів,
які підготовлені за комп'ютерною системою, схваленою Укравіацією.
   4.4. Заяви, складені з відступами від потрібних вимог, не
розглядаються  до  усунення  експлуатантом недоліків, про що
Укравіація його повідомляє.
   4.5. Висновок про можливість видачі дозволу, затверджений
керівником відповідного підрозділу, подається  до  управління
економічного регулювання діяльності цивільної авіації Укравіації
(при розгляді заявок на чартерні перевезення) або управління
зовнішніх зв'язків та авіаційних перевезень (при розгляді заявок
на регулярні перевезення) не пізніше ніж через 2 робочі дні з
моменту надходження документів у підрозділ.
   4.6. Усі матеріали (заяви, рішення, протести,  звернення
тощо), які надійшли до Укравіації від установ, організацій,
підприємств та громадян з приводу видачі дозволів на авіаційні
перевезення та роботи, направляються до Комісії, де розглядаються
одночасно з вирішенням питання щодо видачі дозволу.
   4.7. Якщо в процесі розгляду заяви виникає потреба з'ясувати
позицію установ, організацій, підприємств та громадян, інтереси
яких  зачіпають дозволи, що видаються, то відповідний запит
направляється до цих установ, організацій, підприємств та громадян
заздалегідь з визначенням дати проведення засідання Комісії, коли
було б бажано знати їхню думку.
   5. Порядок оформлення й видачі дозволів
   5.1. Оформлення та видачу дозволів на експлуатацію повітряних
ліній у межах України та на міжнародні (за винятком чартерних)
перевезення здійснює управління зовнішніх зв'язків і авіаційних
перевезень Укравіації (додаток 4).
   5.2. Оформлення та видачу дозволів на чартерні перевезення в
межах України, чартерні міжнародні перевезення пасажирів та (або)
вантажу з України або в Україну, виконання польотів в інших
державах, виконання авіаційних перевезень та робіт на території
України  іноземним  експлуатантом,  чартерні  перевезення  за
маршрутами,  що  перетинають  кордон  України,  іноземним
експлуатантом, інших видів дозволів, пов'язаних  з  наданням
комерційних прав експлуатантам та суб'єктам їх забезпечення, у
тому числі іноземним, здійснює управління економічного регулювання
діяльності цивільної авіації Укравіації (додаток 5).
   5.3. Дозвіл підписується Головою Укравіації або його першим
заступником, або особою, що виконує його обов'язки.
   5.4. Уповноважений представник  заявника  одержує  перший
примірник  дозволу  під  підпис  у  спеціальному  журналі.
Припускається, на прохання заявника, інший  спосіб  передачі
дозволу.
   5.5. Експлуатанту може бути відмовлено у видачі дозволу або у
внесенні доповнень до нього, якщо в поданих ним документах
міститься недостовірна інформація або не виконані умови попередньо
виданих дозволів, а також не виконані фінансові зобов'язання перед
Укравіацією щодо сплати державних зборів за видані дозволи та
зобов'язання, визначені в угодах із страховими компаніями.
   6. Порядок обліку й зберігання документів з питань видачі
дозволів
   6.1. Облік документів, які надійшли до Укравіації з питань
видачі дозволів, ведеться в спеціальному журналі (додаток 7,
форма 1).
   6.2. Облік  виданих  Укравіацією  дозволів  ведеться  у
спеціальному журналі (додаток 7, форма 2).
   6.3. Одержані документи з питань видачі дозволів, а також
копії дозволів зберігаються протягом 1 року після закінчення
строку їх дії.
   7. Контроль за додержанням умов, зазначених у дозволах
   7.1. Контроль за додержанням умов, зазначених у дозволах,
здійснюється Укравіацією за спеціальним графіком шляхом проведення
інспектування або іншим способом згідно з чинним законодавством.
   7.2. До перевірок можуть  залучатися  спеціалісти  інших
підрозділів  Укравіації  та,  при  потребі,  інших відомств,
аудиторські фірми, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
   7.3. За результатами інспектування складається відповідний
акт з висновками і пропозиціями, який доводиться до відома
експлуатанта.
   8. Умови припинення дії та вилучення дозволів
   8.1. Припинення дії дозволів здійснюється після закінчення
строку, на який вони були видані.
   8.2. У разі порушення експлуатантом зазначених у дозволі
особливих умов і правил здійснення відповідного виду роботи згідно
із сертифікатом експлуатанта, а також невиконання відповідних
фінансових зобов'язань, визначених в  угодах  із  страховими
компаніями,  Укравіація може дати розпорядження про усунення
порушень або зупинити дію дозволу на визначений строк чи до
усунення цих порушень. У разі повторного або грубого порушення
правил здійснення роботи, на яку видано дозвіл, він може бути
анульований за рішенням Укравіації.
   8.3. Рішення  про  зупинення  дії  дозволу  приймається
керівництвом Укравіації на підставі подання висновку відповідного
підрозділу Укравіації. Це рішення з відповідним обгрунтуванням у
письмовій формі в 5-денний строк направляється експлуатанту.
   8.4. Експлуатант, отримавши таке рішення Укравіації, негайно
припиняє виконання відповідних, зазначених у дозволах, авіаційних
перевезень та робіт і повідомляє про це Укравіацію.
   8.5. Укравіація  може  перевірити виконання експлуатантом
прийнятого рішення.
   8.6. У разі порушення експлуатантом прийнятого Укравіацією
рішення про припинення дії дозволу Укравіація може ухвалити
рішення про вилучення останнього.
   8.7. Дозволи, дія яких  припинена,  експлуатант  повинен
повернути в Укравіацію в 5-денний строк з дня одержання рішення
про вилучення.
   8.8. Рішення про зупинення дії дозволу чи його анулювання
може бути оскаржено експлуатантом у судовому порядку.
   9. Порядок видачі доповнень до дозволів
   9.1. Для одержання доповнення до  дозволу  (додаток  6)
експлуатант подає в Укравіацію заяву в такі самі строки, як і для
їх одержання.
   9.2. До заяви додаються документи, що свідчать про зміну
інформації, яка подавалась для одержання дозволів.
   9.3. Строк розгляду заяв на одержання доповнення до дозволу
такий самий, що й при розгляді заяв на одержання дозволів.
   9.4. Процедура розгляду документів і прийняття рішення на
одержання доповнення до дозволу така сама, як і при видачі
дозволу.
   9.5. У разі продовження строку дії дозволу загальний строк
дії дозволу для регулярних перевезень не може перевищувати трьох
років, для чартерних  перевезень,  що  видаються  на  період
навігації, - одного року.
   10. Обов'язки та права Укравіації з питань видачі дозволів
   10.1. Обов'язки Укравіації
   10.1.1. Забезпечувати  своєчасний  розгляд  документів,
потрібних для видачі дозволів та прийняття за ними рішень.
   10.1.2. Проводити періодично та при надходжені інформації про
неналежне  виконання  умов  дозволу  перевірки  додержання
експлуатантами вимог дозволів.
   10.1.3. Сповіщати своєчасно експлуатантів  про  зміни  в
процедурі видачі дозволів.
   10.1.4. Надавати консультації експлуатантам з питань видачі
дозволів.
   10.1.5. Забезпечувати  конфіденційність  інформації,  яка
надається експлуатантом.
   10.2. Права Укравіації
   10.2.1. Вимагати  від  експлуатантів  надання  додаткової
інформації, без якої неможливо прийняти рішення щодо видачі
дозволу.
   10.2.2. Перевіряти достовірність наданої інформації шляхом
проведення інспекцій.
   10.2.3. Періодично інспектувати  виконання  експлуатантами
вимог дозволів обмеженою кількістю тих, хто інспектує в обмежені
строки.
   10.2.4. Не  розглядати  заявки експлуатанта на одержання
дозволів або доповнень до них у разі невиконання експлуатантом
умов попередньо виданих дозволів та доповнень до них до усунення
вказаних недоліків.
   10.2.5. Призупиняти  дію  дозволів  експлуатантів,  якщо
експлуатанти порушують вимоги законодавчих та нормативно-правових
актів з безпеки польотів, авіаційної безпеки, цих дозволів.
   10.2.6. Вилучати дозволи, призупиняти їх дію та анульовувати
в  разі  випадку невиконання поточних і можливих фінансових
зобов'язань перед Укравіацією протягом 6 місяців (3 місяців - при
валютних розрахунках).
   10.2.7. Порушувати питання про повторний розгляд одержаного
дозволу, якщо експлуатант припинив роботу на 6 місяців або не
починав її протягом 6 місяців після одержання дозволу.
   11. Обов'язки та права експлуатанта
   11.1. Обов'язки експлуатанта
   11.1.1. Знати  вимоги нормативно-правових актів з питань
дозвільної системи в сфері підприємницької діяльності.
   11.1.2. Забезпечувати умови, за яких будь-яка фізична або
юридична особа, що безпосередньо або побічно бере участь у
контрольному володінні акціями експлуатанта, повинна задовольняти
вимоги ефективного контролю.
   11.1.3. Надавати Укравіації повну та достовірну інформацію
згідно з вимогами цього Положення.
   11.1.4. Сприяти в проведенні інспектування щодо додержання
експлуатантом комерційних прав, наданих дозволом.
   11.1.5. Своєчасно  надавати  після закінчення строку дії
дозволу належні документи для продовження строку його дії або
сповіщати Укравіацію про закінчення діяльності з використання прав
згідно з цим дозволом.
   11.1.6. Своєчасно сплачувати відповідні кошти за одержання
дозволу згідно з чинним законодавством України.
   11.1.7. Додержуватися  вимог  дозволу  щодо  використання
відповідних комерційних прав.
   11.1.8. Щомісяця  надавати  Укравіації  інформацію  про
показники, що характеризують обсяги робіт та вартість послуг
відповідно до умов дозволу.
   11.1.9. Власними  силами  або  на  договірній  основі
забезпечувати приєднання до електронної пошти для організації
оперативного зв'язку, підготовки та передачі даних до КІАС згідно
зі схваленим Укравіацією програмним забезпеченням.
   11.1.10. Обов'язки експлуатанта, пов'язані з використанням
дозволу:
   доводити свою фінансово-економічну спроможність виконувати
обов'язки у відповідності до його бізнес-плану;
   на вимогу Укравіації подати новий бізнес-план, якщо існують
суттєві зміни, пов'язані з умовами існуючого бізнес-плану з
урахуванням цих змін;
   одержувати в Укравіації дозвіл на використання 3-літерного
коду ІКАО іншої авіакомпанії;
   мати надійні канали зв'язку з Укравіацією (телефон, факс,
мережа авіаційного наземного зв'язку АФТН) або СІТА.
   11.2. Права експлуатанта
   11.2.1. Подавати заяву на одержання дозволів згідно зі своїми
можливостями.
   11.2.2. Брати участь у засіданні Комісії під час обговорення
свого питання згідно з заявою.
   11.2.3. Отримувати відповідь щодо причин, з  яких  йому
відмовлено у видачі дозволу або доповнення до нього.
   11.2.4. Звертатися згідно  з  чинним  законодавством  до
відповідних органів у разі відхилення його заяви про одержання
дозволу.
   11.2.5. Отримувати  інформацію, консультації, пов'язані з
питаннями доступу експлуатантів до ринку авіаційних перевезень та
робіт.
 
 Зразок
                  Додаток 1
                  до пунктів 3.1.1 та 3.3.1
                  Положення про порядок видачі
                  дозволів, що регулюють доступ
                  експлуатантів до ринку
                  авіаційних перевезень та робіт
                            
                  Голові Державної авіаційної
                  адміністрації України
               Заява
           про одержання дозволу на
         експлуатацію повітряної лінії
 
Експлуатант _____________________________________________________,
     (найменування авіакомпанії, авіапідприємства)
 
що зареєстрований _______________________________________________,
 
юридична адреса та банківські реквізити __________________________
_________________________________________________________________,
 
сертифікат експлуатанта _________________________________________,
                (номер та дата видачі)
 
просить видати дозвіл на експлуатацію повітряної лінії ___________
                  (найменування повітряної лінії)
__________________________________________________________________
 
для виконання ____________________________________________________
         (вид перевезень - внутрішні, міжнародні)
__________________________________________________________________
      (вид руху - пасажирський, вантажний, змішаний)
 
з частотою рейсів (на тиждень) ___________________________________
        (з урахуванням літнього та зимового розкладу руху)
 
на строк з________________ до _________________.
 
Тип повітряного судна та кількість рейсів ________________________
 
Державні реєстраційні знаки повітряних суден, що виділені для
експлуатації повітряної лінії ____________________________________
 
Характеристика послуги, що надається:
   1) на землі:
технічне обслуговування __________________________________________
періодичне _______________________________________________________
оперативне _______________________________________________________
обслуговування пасажирів ___________________ (клас)
   2) у польоті: _______________________________________________
   3) рівень регулярності польотів _____________________________
Додаткові дані:___________________________________________________
   До заяви додаються такі документи: __________________________
    (перелік документів відповідно до вимог пункту 3 Положення)
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
   Керівник авіакомпанії
   (авіапідприємства)                Підпис
   М.п.
 
 Зразок
                 Додаток 2
                 до пунктів 3.2.1, 3.4.1 та 3.5.1
                 Положення про порядок видачі
                 дозволів, що регулюють доступ
                 експлуатантів до ринку авіаційних
                 перевезень та робіт
 
                   Голові Державної авіаційної
                   адміністрації України
               Заява
           про одержання дозволу на
        виконання чартерних авіаперевезень
 
Експлуатант _____________________________________________________,
       (найменування авіакомпанії, авіапідприємства)
 
що зареєстрований _______________________________________________,
 
юридична адреса та банківські реквізити__________________________,
__________________________________________________________________
 
просить видати дозвіл на виконання чартерних авіаперевезень
_________________________________________________________________,
(найменування повітряних ліній із зазначенням проміжних пунктів
посадки або перелік країн та аеропортів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
для виконання ____________________________________________________
          (вид перевезень - внутрішні, міжнародні)
__________________________________________________________________
      (вид руху - пасажирський, вантажний, змішаний)
 
з частотою рейсів ________________________________________________
 
на строк з ____________ 1999 р. до _____________ 200_ р.
 
Типи, державні реєстраційні знаки, ємність повітряних суден, що
виділені для виконання чартерних перевезень ______________________
__________________________________________________________________
 
Характеристика послуги, що надається:
   1) на землі:
технічне обслуговування __________________________________________
__________________________________________________________________
 
обслуговування пасажирів _________________________________________
__________________________________________________________________
   2) у польоті:
__________________________________________________________________
 
Додаткові дані:___________________________________________________
   До заяви додаються такі документи: __________________________
    (перелік документів відповідно до вимог пункту 3 Положення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Керівник авіакомпанії
   (авіапідприємства)                Підпис
   М.п.
                  Додаток 3
                  до пунктів 3.1.2 та 3.3.3
                  Положення про порядок видачі
                  дозволів, що регулюють доступ
                  експлуатантів до ринку
                  авіаційних перевезень та робіт
           Вимоги до бізнес-плану
   Бізнес-план складається для кожної повітряної лінії окремо.
   Бізнес-план експлуатанта повинен бути розроблений відповідно
до таких вимог:
   наявність маркетингових викладок щодо  ринку,  на  якому
планується діяльність експлуатанта;
   обгрунтування можливості покриття своїх постійних та змінних
витрат на виконання повітряних перевезень та авіаційних робіт
протягом 3 місяців після початку експлуатації без урахування
надходжень за цей період;
   урахування фінансових зв'язків  між  основною  діяльністю
експлуатанта та іншими видами комерційної діяльності, у яких бере
участь експлуатант безпосередньо або через інші підприємства,
також можливі договори про спільну діяльність, оренду майна;
   обгрунтування для запланованих цифр доходів і витрат  з
урахуванням вартості палива, рівня цін і тарифів, заробітної
плати, технічного обслуговування, амортизації, рівня аеропортових
та аеронавігаційних зборів, страхування, курсу валют, а також
прогнозу завантаження та виручки;
   подання існуючих та очікуваних джерел фінансування.
                  Додаток 4
                  до пункту 5.1 Положення про
                  порядок видачі дозволів, що
                  регулюють доступ експлуатантів
                  до ринку авіаційних перевезень
                  та робіт
 
------------------------------------------------------------------
|                                |
|             "Герб України"             |
|                                |
|        МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ         |
|                                |
|      ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ      |
|                                |
|             Дозвіл N __              |
|        на експлуатацію повітряної лінії        |
|                                |
|  Експлуатант    Авіакомпанія  "________________"     |
|                                |
|  Юридична адреса  _________________________________     |
|                                |
|  Повітряна лінія  _________________________________     |
|                                |
|  Вид перевезень  _________________________________     |
|                                |
|  Строк дії дозволу з " " ________ 19 __ р.         |
|                                |
|             до " " ________ 20 __ р.       |
|                                |
|  Умови експлуатації повітряної лінії:            |
|  а) тип повітряного судна та його ємність _________________ |
|                                |
|  б) період навігації ______________________________________ |
|                                |
|  в) особливі умови ________________________________________ |
|                                |
|  Обов'язки перевізника:                   |
|  а) частота руху (не менше рейсів на тиждень):        |
|                                |
|    за літнім розкладом - __, за зимовим розкладом - __   |
|                                |
|  б) клас обслуговування на борту повітряного судна ________ |
|                                |
|  в) мінімальний рівень регулярності польотів ______________ |
|                                |
|  Дата видачі _______________                 |
|                                |
|  Посада                   підпис      |
------------------------------------------------------------------
     М.п.
                  Додаток 5
                  до пункту 5.2 Положення
                  про порядок видачі дозволів,
                  що регулюють доступ
                  експлуатантів до ринку
                  авіаційних перевезень та робіт
             "Герб України"
       ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
             Дозвіл N _____
        на виконання авіаційних перевезень
          за винагороду або за наймом
   1. Експлуатант ______________________________________________
   2. Маршрути польотів (регіон польотів) ______________________
   3. Типи повітряних суден та їх національні реєстраційні знаки
__________________________________________________________________
   4. Характер польотів: чартерні
   5. Характер перевезень: нерегулярні
   6. Вид руху _________________________________________________
              (вантажний, пасажирський)
   7. Вид перевезень ___________________________________________
                (міжнародні, внутрішні)
   8. Особливі умови ___________________________________________
   9. Строк дії: з ___________  до _____________
   Дата видачі __________
   Посада                       Підпис
   М.п.
 
 Зразок
                 Додаток 6
                 до пункту 9.1 Положення
                 про порядок видачі дозволів,
                 що регулюють доступ
                 експлуатантів до ринку авіаційних
                 перевезень та робіт
 
             "Герб України"
       ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
             Доповнення N ___
            до Дозволу N _____
             від __________
        на виконання авіаційних перевезень
          за винагороду або за наймом
   1. Експлуатант ______________________________________________
   2. Маршрути польотів (регіон польотів)* _____________________
   3. Типи повітряних суден та їх національні реєстраційні
знаки* ___________________________________________________________
   4. Характер польотів: чартерні
   5. Характер перевезень: нерегулярні
   6. Вид руху* ________________________________________________
              (вантажний, пасажирський)
   7. Вид перевезень ___________________________________________
              (міжнародні, внутрішні)
   8. Особливі умови* __________________________________________
   9. Строк дії*: з __________ до __________
   Дата видачі __________
   Посада                     Підпис
   М.п.
 
____________________
   * Заповнюється згідно з прийнятим рішенням.
                  Додаток 7
                  до пунктів 6.1 та 6.2
                  Положення про порядок видачі
                  дозволів, що регулюють доступ
                  експлуатантів до ринку
                  авіаційних перевезень та робіт
                             Форма 1
               Журнал
            обліку документів на
            отримання дозволів
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата   | Найменування | Вихідний  |Короткий |Примітка |
|з/п | прийняття | експлуатанта | номер та  |зміст  |     |
|  | документа |       | дата заявки|     |     |
|----+-----------+--------------+------------+---------+---------|
| 1 |   2   |   3    |   4   |  5  |  6  |
------------------------------------------------------------------
                             Форма 2
               Журнал
           обліку виданих дозволів
 
------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Номер та дата | Підпис особи, що |Примітка |
|з/п | експлуатанта | видачі дозволу| одержала дозвіл |     |
|----+--------------+---------------+------------------+---------|
| 1 |   2    |    3    |    4     |  5  |
------------------------------------------------------------------
Головна сторінка