Поиск по сайту:Про Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України

Головна сторінка


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 598/2000 від 14.04.2000 )
          Про Державний департамент
        з питань ядерної енергетики України
 
   1. Затвердити Положення про Державний департамент з питань
ядерної енергетики України (додається).
   2. Кабінету Міністрів України:
   визначити в місячний строк умови оплати праці працівників
Державного департаменту з питань ядерної енергетики України;
   привести в тримісячний строк свої рішення у відповідність із
цим Указом.
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 25 листопада 1999 року
     N 1500/99
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
               від 25 листопада 1999 року N 1500/99
              ПОЛОЖЕННЯ
          про Державний департамент
        з питань ядерної енергетики України
 
   1. Державний департамент з питань ядерної енергетики України
(Держатом України) є центральним органом виконавчої влади, який
підпорядкований Міністерству енергетики України.
   Діяльність Держатому України спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністерство енергетики України.
   Держатом України забезпечує проведення державної політики у
сфері використання ядерної енергії та поводження з радіоактивними
відходами  до  передачі  їх  на захоронення (тобто у сфері
ядерно-промислового комплексу).
   2. Держатом України у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також наказами
Міністерства  енергетики  України. У межах своїх повноважень
Держатом України організовує виконання  актів  законодавства,
здійснює контроль за їх реалізацією.
   Держатом України   узагальнює   практику   застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції  про  вдосконалення законодавства і вносить їх у
встановленому порядку на розгляд Президентові України, Кабінету
Міністрів  України за погодженням з Міністерством енергетики
України.
   3. Основними завданнями Держатому України є:
   державне управління у сфері використання ядерної енергії та
поводження  з  радіоактивними  відходами  до передачі їх на
захоронення;
   участь у формуванні та забезпечення проведення державної
політики у сфері ядерно-промислового комплексу;
   створення ядерно-паливного циклу України;
   сприяння розвитку ринку електричної енергії.
   4. Держатом  України  відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) прогнозує  розвиток  виробничої,  науково-технічної,
трудової, соціальної, фінансової та інших сфер діяльності у
ядерно-промисловому комплексі;
   2) розробляє  концепцію  розвитку   ядерно-промислового
комплексу,  цільові програми перспективного розвитку науки і
техніки в цій сфері, бере участь у прогнозуванні виробництва
електричної і теплової енергії;
   3) планує, розробляє і впроваджує в межах своєї компетенції
державні програми з використання ядерної енергії, підвищення
ядерної та радіаційної безпеки;
   4) розробляє комплекс заходів, спрямованих на поглиблення
економічної реформи, готує пропозиції про вдосконалення механізму
регулювання  розвитку  ядерно-промислового  комплексу,  його
структурної перебудови, соціального захисту працівників, охорони
праці, пожежної та екологічної безпеки;
   5) розробляє та організовує виконання комплексної програми
створення ядерно-промислового циклу, а також програм поводження з
відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового
зберігання  радіоактивних  відходів,  зняття  з  експлуатації
реакторних  установок  та  інших об'єктів ядерно-промислового
комплексу;
   6) здійснює в межах своєї компетенції координацію діяльності,
пов'язаної із забезпеченням виведення з експлуатації об'єктів
ядерно-промислового комплексу;
   7) організовує безпечне поводження з радіоактивними відходами
на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до
сфери його управління, до передачі цих відходів на захоронення;
   8) організовує функціонування  державної  системи  обліку
радіоактивних  відходів  на  підприємствах,  установах  та
організаціях, що належать до сфери його управління, а також сховищ
таких відходів;
   9) координує діяльність із підвищення рівня безпеки об'єктів
ядерно-промислового комплексу, а також створення системи заходів
щодо  ліквідації  аварій  на  ядерних  установках, об'єктах,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, джерелах
іонізуючого випромінювання та інших об'єктах ядерно-промислового
комплексу;
   10) вживає  заходів,  спрямованих  на  додержання  в
ядерно-промисловому комплексі вимог законодавства про охорону
довкілля;
   11) бере участь у формуванні та проведенні інвестиційної
політики в ядерно-промисловому комплексі виходячи з пріоритетних
напрямів структурної перебудови економіки;
   12) координує і забезпечує проведення державної політики щодо
фізичного  захисту  ядерних  установок,  ядерних  матеріалів,
радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління, здійснює методичне керівництво і контроль за їх
діяльністю із зазначених питань;
   13) розробляє та затверджує в установленому порядку галузеві
стандарти, фінансово-економічні та інші нормативи;
   14) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики  як  у  цілому,  так  і за відповідними напрямами
(демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне
регулювання, застосування антимонопольного законодавства);
   15) вживає   заходів,  спрямованих  на  вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів  підприємств
галузі  на  зовнішньому  ринку,  формує  основні  напрями
співробітництва з зарубіжними країнами у сфері ядерно-промислового
комплексу;
   16) у межах своєї компетенції представляє і захищає інтереси
України щодо розв'язання проблем мирного використання атомної
енергії в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ), в
інших міжнародних організаціях та їх органах;
   17) у межах своїх повноважень бере участь у підготовці
міжнародних договорів України, укладає в установленому порядку
міжнародні договори міжвідомчого характеру, готує пропозиції щодо
укладення, денонсації міжнародних договорів України;
   18) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених
законодавством;
   19) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  про
вдосконалення законодавства з питань оподаткування, визначення
особливостей  приватизації,  демонополізації  та  кредитування
підприємств, установ та організацій ядерно-промислового комплексу;
   20) забезпечує в межах своєї компетенції проведення державної
політики  з  питань  організації праці, заробітної плати та
соціального захисту працівників ядерно-промислового комплексу;
   21) забезпечує у межах своєї компетенції проведення державної
політики у сфері охорони праці, ядерної, радіаційної та пожежної
безпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за діяльністю
підприємств, установ та організацій ядерно-промислового комплексу
з цих питань;
   22) бере участь у проведенні державної політики у сфері
зайнятості  населення,  вживає  заходів  щодо  забезпечення
ядерно-промислового комплексу висококваліфікованими працівниками;
   23) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
його управління;
   24) забезпечує у межах своєї компетенції проведення державної
політики з питань державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті, на підприємствах, в установах
та організаціях, що належать до сфери його управління;
   25) організовує та проводить державну експертизу з питань,
віднесених до його компетенції;
   26) організовує роботу з оперативного усунення наслідків
надзвичайних ситуацій на об'єктах ядерно-промислового комплексу;
   27) координує виконання робіт, пов'язаних з перетворенням
об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему;
   28) виступає замовником проектних робіт, координує замовлення
обладнання та послуг на всіх етапах життєвого циклу об'єктів
ядерно-промислового комплексу та забезпечення їх реконструкції та
модернізації;
   29) може виступати державним замовником науково-технічних
досліджень;
   30) забезпечує проведення державної політики з питань охорони
здоров'я працівників, здійснює організаційно-методичне керівництво
діяльністю  медико-санітарних  закладів  ядерно-промислового
комплексу та контроль за виконанням покладених на них функцій;
   31) самостійно або за участю інших роботодавців проводить
переговори і укладає галузеві угоди з представниками найманих
працівників;
   32) організовує науково-технічну, інформаційну діяльність,
пропаганду досягнень і передового досвіду, видавничу діяльність,
сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій
та комп'ютерних мереж в ядерно-промисловому комплексі;
   33) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
   5. Держатом України має право:
   залучати спеціалістів  центральних  і  місцевих  органів
виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних  організаціях  та  під час укладення міжнародних
договорів України;
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого  самоврядування
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання його
завдань і функцій;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Держатом України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав.
   7. Держатом України у межах своїх повноважень видає на основі
і на виконання актів законодавства накази,  організовує  та
контролює їх виконання.
   Держатом України  у  разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
   Нормативно-правові акти  Держатому  України  підлягають
державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Держатому
України є обов'язковими для виконання центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності,
громадянами.
   8. Держатом України очолює Голова Державного департаменту з
питань ядерної енергетики України, який призначається на посаду та
звільняється з посади Президентом  України  в  установленому
законодавством порядку.
   Голова Держатому України має заступників, які призначаються
на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.
Розподіл обов'язків між заступниками провадить Голова Держатому
України.
   Голова здійснює керівництво Департаментом, несе персональну
відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів
України, Міністерством енергетики України за виконання покладених
на Держатом України завдань, визначає ступінь відповідальності
заступників Голови, керівників структурних підрозділів Держатому
України.
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції Держатому України, обговорення найважливіших напрямів
діяльності і розвитку галузі в Держатомі України утворюється
колегія у складі Голови Держатому України (голова колегії),
заступників Голови за посадою, а також інших керівних працівників
Держатому України.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів  виконавчої  влади, а також підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Держатому України.
   Членів колегії  затверджує  та  увільняє  від  виконання
обов'язків Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії  проводяться  в життя наказами Держатому
України.
   10. Для розроблення наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо програм розвитку науково-технічного прогресу і впровадження
нових  технологій  у  Держатомі  України  може  утворюватися
науково-технічна рада. Склад науково-технічної ради і положення
про неї затверджує Голова Держатому України.
   У Держатомі України можуть утворюватися й інші дорадчі та
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджує Голова Держатому України.
   11. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Держатому України затверджує Кабінет Міністрів України за поданням
Міністерства енергетики України.
   Структуру, штатний розпис та кошторис доходів і видатків
центрального  апарату  Держатому  України  затверджує Міністр
енергетики України.
   Положення про структурні підрозділи центрального  апарату
Держатому України затверджує його Голова.
   12. Держатом України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України               В.ЛИТВИН
Головна сторінка