Поиск по сайту:Про затвердження Положення про службу по роботі з жінками та малозахищеними верствами населення

Головна сторінка

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1170 від 05.08.97
 
 
     Про затвердження Положення про службу по роботі
          з жінками та малозахищеними
            верствами населення
 
 
   Відповідно до  Положення   про   обласну,   Київську,
Севастопольську  міську  державну адміністрацію, затвердженого
Указом Президента України від 21.08.95 N 760/95 ( 760/95 ):
 
   1. Затвердити Положення про службу по роботі з жінками та
малозахищеними верствами населення секретаріату Київської міської
державної адміністрації згідно з додатком.
   2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови Київської міської  державної  адміністрації
Голубєву І.Є.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                      Додаток
                до розпорядження Київської міської
                державної адміністрації
                від 05.08.97 р. N 1170
 
              Положення
     про службу по роботі з жінками та малозахищеними
      верствами населення секретаріату Київської
         міської державної адміністрації
 
   1. Служба по роботі з жінками та малозахищеними верствами
населення (далі служба) є структурним підрозділом секретаріату
Київської міської державної адміністрації, що утворюється головою
і підпорядковується заступникові голови згідно з  розподілом
обов'язків та заступникові голови - керівникові секретаріату
адміністрації у межах його компетенції. Основною метою створення
служби є:
   - забезпечення  необхідної  взаємодії  міської  державної
адміністрації  з  жіночими  формуваннями  та  жінками міста,
громадськими об'єднаннями малозахищених верств і населенням міста;
   - координації дій жіночих формувань м. Києва, методичного та
організаційного забезпечення державної політики щодо становища
жінок в Україні;
   - забезпечення  додержання  законодавства  про  пільги,
встановлені для інвалідів усіх категорій, багатодітних сімей,
одиноких матерів, молодих сімей, пенсіонерів.
   2. У своїй діяльності служба керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, рішеннями
Київської   міської   Ради,   розпорядженнями   Київської
міськдержадміністрації та цим положенням.
 
        3. Основними завданнями служби є:
   3.1. Участь  у  реалізації  державної політики у галузі
соціального захисту жінок, інвалідів усіх категорій, опікунів,
багатодітних сімей, одиноких матерів, молодих сімей, пенсіонерів.
   3.2. Здійснення  заходів  щодо  забезпечення  додержання
законодавства про пільги, встановлені для малозахищених верств
населення.
   3.3. Сприяння жіночим об'єднанням, жінкам та малозахищеним
верствам громадян у вирішенні питань поліпшення їх матеріального
становища.
   3.4. Реалізація  разом  із  управліннями  та  службами
міськдержадміністрації  та  районними  у м. Києві державними
адміністраціями комплексних цільових програм, спрямованих  на
створення необхідних умов, посилення соціального захисту жінок та
малозахищених верств населення.
   3.5. Використання інтелектуального і фізичного потенціалу
інвалідів для налагодження процесу поступового забезпечення рівних
можливостей  для  розкриття  і реалізації особистого їхнього
потенціалу, здійснення захисту прав інвалідів, створення умов для
виконання ними в повному обсязі своїх обов'язків як членів
суспільства.
   3.6. Координація  роботи  районних у м. Києві державних
адміністрацій та громадських формувань (їхніх об'єднань) щодо
реалізації державної політики стосовно жінок.
   3.7. Співпраця з громадськими жіночими організаціями, активом
жінок, міжнародними жіночими організаціями, редакціями жіночих
періодичних видань.
   3.8. Сприяння участі жінок у суспільно-політичному житті
міста, участь у семінарах, симпозіумах, конференціях з жіночої
проблематики.
   3.9. Орієнтація спрямування діяльності всіх формувань на
індивідуальну роботу з жінками, молоддю та дітьми.
   3.10. Надання практичної допомоги та участь у проведенні
масових  заходів, відродженні національних традицій, свят та
обрядів, вихованні морально здорового підростаючого покоління.
 
    4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
   4.1. Розробляє  відповідні  пропозиції  для  розгляду на
апаратних нарадах у голови та заступника  голови  Київської
міськдержадміністрації, готує висновки з питань, що входять до
компетенції служби.
   4.2. Бере  участь  в  організації  роботи  по виконанню
розпоряджень міськдержадміністрації та рішень  вищих  органів
державної влади з питань, віднесених до компетенції служби,
здійснює контроль за їхнім виконанням.
   4.3. Забезпечує належний розгляд звернень жінок, об'єднань
громадян, малозахищених верств населення міста до органів міської
виконавчої влади.
   4.4. Сприяє  вирішенню  питань  працевлаштування  жінок,
інвалідів, пенсіонерів, їхньому професійному навчанню, підвищенню
кваліфікації,  оволодінню  суміжними  професіями,  розвитку
індивідуальної трудової діяльності.
   4.5. Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним
фондам, окремим громадянам у вирішенні питань надання соціальної
допомоги малозахищеним верствам населення.
   4.6. Разом  з  прес-службою  Київської міської державної
адміністрації постійно висвітлює через засоби масової інформації
проблеми жінок та малозахищених верств населення.
 
            5. Служба має право:
   5.1. Залучати до вирішення питань, що належать до компетенції
служби, працівників підрозділів Київської міськдержадміністрації,
установ, організацій, підприємств міста (за згодою керівників).
   5.2. Отримувати у встановленому порядку документи, довідки,
розрахунки та інші відомості, необхідні для виконання покладених
на службу функцій.
   5.3. Скликати та проводити наради у встановленому порядку,
надавати роз'яснення та консультації з питань, що належать до
компетенції служби.
   5.4. Брати участь у конгресах, конференціях, симпозіумах,
круглих столах, семінарах як в м. Києві і Україні, так і за її
межами.
   5.5. Здійснювати  контроль  за  виконанням  прийнятих
розпоряджень, цільових програм та планів в частині, що входить до
компетенції служби.
   5.6. Представляти інтереси Київської міськдержадміністрації у
взаємовідносинах з об'єднаннями громадян, районними у м. Києві
державними адміністраціями та іншими державними органами з питань,
віднесених до компетенції служби.
 
   6. Структура і чисельність працівників служби затверджується
головою міськдержадміністрації.
   7. Службу очолює керівник, який призначається на посаду і
звільняється  з  посади  головою Київської міської державної
адміністрації за поданням заступника голови згідно з розподілом
обов'язків.
   8. Керівник служби здійснює керівництво діяльністю служби,
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
службу завдань,  визначає  ступінь  відповідальності  кожного
працівника служби.
   9. Дії керівника служби у разі порушень прав громадян,
представницьких органів місцевого самоврядування, підприємств,
інших юридичних осіб можуть бути оскаржені в установленому законом
порядку.
   10. Керівник служби затверджує положення про відділи, що
входять до структури служби.
   11. Завідуючі відділами служби, інші  працівники  служби
призначаються на посади та звільняються з посад головою міської
державної адміністрації  за  поданням  керівника  служби  та
погодженням заступника голови міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
 "Інформаційний бюлетень", N 8, 1997 р.,
 частина 1
Головна сторінка