Поиск по сайту:Про Регламент Київської міської державної адміністрації

Головна сторінка

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1 від 03.01.97
 
 
   Про Регламент Київської міської державної адміністрації
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМДА
    N 1076 ( ra1076017-98 ) від 18.05.98
    N 2526 ( ra2526017-98 ) від 30.12.98 )
 
 
 
 
   1. Регламент Київської  міської  державної  адміністрації
затвердити згідно з додатком.
   2. Контроль за додержанням Регламенту покласти на першого
заступника, заступників голови міської державної адміністрації.
Встановити,  що  порушення  працівниками  міської  державної
адміністрації  вимог регламенту тягне за собою дисциплінарну
відповідальність відповідно до чинного законодавства.
   3. Розпорядження Представника Президента України у м. Києві
від 28 жовтня 1992 року N 1317 "Про Регламент Київської міської
державної адміністрації" вважати таким, що втратило чинність.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
                      Додаток
                 до розпорядження Київської
                 міської державної адміністрації
                 від 03.01.97 N 1
 
              Регламент
      Київської міської державної адміністрації
 
           I. Загальні положення
 
   1. Регламент Київської міської державної адміністрації є
нормативним актом, який визначає механізм організації взаємодії
керівництва,  секретаріату,  управлінь,  відділів  та  інших
структурних підрозділів міської  державної  адміністрації  по
реалізації  повноважень,   визначених  Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та Законами України, іншими нормативними актами,
здійснення секретаріатом правового, організаційно-технічного та
іншого забезпечення діяльності міської державної адміністрації.
   1.2. Київська міська державна адміністрація будує свою роботу
на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання
загальнодержавних  інтересів та інтересів міста, взаємодії з
органами місцевого самоврядування та гласності.
   1.3. Основні засади організації діяльності Київської міської
державної  адміністрації,  її  секретаріату  та  структурних
підрозділів  визначаються Положенням про обласну, Київську і
Севастопольську міську державну адміністрацію. Типовим положенням
про секретаріат обласної, Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації, положеннями про головні  управління,
управління,  відділи  та  інші  служби  міської  державної
адміністрації, розпорядженнями міської державної адміністрації з
організаційних питань та цим Регламентом.
 
         II. Планування роботи Київської
         міської державної адміністрації
 
   2.1. Для виконання програм  економічного  і  соціального
розвитку міста та забезпечення ефективного функціонування міського
господарства перший заступник та заступники голови Київської
міської державної адміністрації планують свою роботу з урахуванням
пропозицій керівників головних управлінь, управлінь, відділів та
інших служб міської державної адміністрації.
   2.2. Для координації діяльності Київської міської державної
адміністрації складаються квартальні та тижневі плани основних
заходів міської державної адміністрації. Квартальні плани роботи
включають переліки питань для розгляду на апаратних нарадах у
голови та заступників голови міської державної адміністрації, а
також питань, що розглядаються в порядку контролю у першого
заступника та заступників голови міської державної адміністрації.
   2.3. Письмові  пропозиції  до  планів роботи на квартал
подаються першим заступником та заступниками голови Київської
міської  державної  адміністрації  з  урахуванням  пропозицій
керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб
міської державної адміністрації, головами районних у м. Києві
державних адміністрацій за 15 днів до  кінця  кварталу  до
організаційного відділу. Пропозиції до плану календаря основних
заходів Київської міської та районних державних адміністрацій на
тиждень подаються у письмовому вигляді щочетверга до 12 години
організаційному відділу для узагальнення.
   2.4. Контроль  за  поточними  планами  здійснюють перший
заступник та заступники голови Київської  міської  державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
   2.5. Головні управління, управління, відділи, інші служби
міської державної адміністрації організують свою роботу відповідно
до плану роботи, що затверджується їх керівником.
 
     III. Порядок підготовки та проведення апаратних
    нарад, організація роботи постійних та тимчасових
  робочих органів Київської міської державної адміністрації
 
   3.1. Апаратна нарада проводиться головою Київської міської
державної  адміністрації  або  за  його дорученням одним із
заступників голови міської державної адміністрації, як правило,
щоп'ятниці  о  9  годині. Організаційно-технічне забезпечення
підготовки та проведення апаратних нарад здійснює організаційний
відділ.
   3.2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі
примірного  переліку  питань,  що складається на квартал та
затверджується головою міської  державної  адміністрації.  За
рішенням голови Київської міської державної адміністрації або
особи, яка його заміщає, на розгляд апаратної наради можуть
вноситися питання, не передбачені примірним переліком.
   3.3. До кожного питання порядку денного апаратної наради
відповідними  службами  готується довідковий матеріал, проект
протокольних доручень та, при необхідності, проект розпорядження
Київської міської державної адміністрації, список запрошених осіб
для розгляду питання.
   3.4. Відповідальність за якість та своєчасність підготовки
матеріалів покладається на першого заступника та заступників
голови  міської  державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.
   3.5. Підготовлені  матеріали,  погоджені  в установленому
порядку, подаються до організаційного відділу за 4 дні  до
засідання для узагальнення і підготовки необхідного комплекту
документів.
   3.6. Коло службових осіб, які запрошуються на апаратну нараду
з питань порядку денного, визначається першим заступником та
заступниками   голови   міської  державної  адміністрації,
відповідальними за підготовку питань.
   3.7. Учасники апаратної наради запрошуються на засідання
організаційним відділом міської державної адміністрації.
   3.8. Доручення,  напрацьовані  під час апаратної наради,
оформляються протокольно-організаційним відділом і подаються на
затвердження головуючому на засіданні.
   3.9. Порядок підготовки та проведення нарад з окремих питань,
організація  роботи постійних або тимчасових робочих органів
визначається положеннями про них.
   3.10. Наради з окремих питань проводяться головою, першим
заступником, заступниками голови міської державної адміністрації у
відповідності з планами роботи, а також виходячи з оперативної
необхідності. Коло службових  осіб,  запрошених  на  наради,
визначається відповідним керівником, з ініціативи якого вони
проводяться.
   3.11. Запрошення на наради (крім апаратних) або за іншою
службовою необхідністю голів районних державних адміністрацій
здійснюється  за  погодженням  з  головою  міської державної
адміністрації.
   3.12. Повідомлення про запрошення на наради здійснюється
відповідним секретаріатом завчасно, як правило, не пізніше, ніж за
1  день  до  їх  проведення. Рішення, прийняті на нарадах,
оформляються протоколами із зазначенням виконавців та термінів
виконання.  Питання,  що потребують фінансового забезпечення,
узгоджуються з фінансовим управлінням. Ведення протоколів  і
контроль за їх виконанням покладається на відповідні секретаріати.
 
     IV. Порядок підготовки і видання розпоряджень
      Київської міської державної адміністрації
 
   4.1. Розпорядження Київської міської державної адміністрації
видаються у межах повноважень, визначених чинним законодавством,
одноосібно головою міської державної адміністрації.  У  разі
відсутності  голови  міської  державної  адміністрації  його
повноваження щодо видання розпоряджень виконує перший заступник
голови міської державної адміністрації.
   4.2. Проекти розпоряджень вносяться за поданням керівників
головних управлінь, управлінь, відділів і служб міської державної
адміністрації, голів районних у м. Києві державних адміністрацій.
   проектів  розпоряджень  обов'язково  подаються  письмові
обгрунтування до доцільності їх видання. ( Пункт 4.2 доповнено
абзацом згідно з Розпорядженням КМДА N 2526 ( ra2526017-98 ) від
30.12.98 )
   4.3. Текст проекту розпорядження викладається українською
мовою у стислій формі. Виклад окремих пунктів, додатків та тексту
в  цілому повинен бути органічно пов'язаним і не допускати
можливості подвійного тлумачення змісту. Обов'язковою складовою
частиною розпорядження є заголовок, який стисло розкриває його
зміст. Преамбула проекту розпорядження, крім мотивів та цілей його
видання, як правило, повинна містити посилання на відповідний
закон або нормативні акти, що регулюють предмет правовідносин,
зазначених у розпорядженні.
   Проект розпорядження у необхідних випадках повинен містити
пункт щодо осіб, які здійснюють контроль за його виконанням.
   4.4. На  зворотньому  боці  останньої  сторінки  проекту
розпорядження друкуються дані про подання і погодження проекту, а
саме: посада, прізвище та ініціали керівника, який подає або
погоджує проект.
   Проект розпорядження візують:  керівник  та  юрисконсульт
головного управління, управління, відділу чи іншої служби міської
державної  адміністрації,  яка  вносить  проект,  керівники
зацікавлених організацій, голови відповідних районних державних
адміністрацій у разі, коли зачіпаються інтереси районів.
   При цьому, якщо дата погодження, зазначена під час візування,
перевищує 30 діб до подання на підпис проекту розпорядження, вона
вважається недійсною.
   4.5. Підготовлений згідно з вимогами пп.4.2.- 4.4.  цього
Регламенту  проект  розпорядження  подається  в  секретаріат
відповідного заступника голови міської державної адміністрації.
   Завідуючий секретаріатом  забезпечує  погодження  поданого
проекту розпорядження з заступником голови міської державної
адміністрації,  якому  підпорядковане  головне  управління,
управління, відділ,  що  вносять  проект,  літредактором  та
керівником, юридичної служби.
   Обов'язковому погодженню з управлінням економіки підлягають
проекти розпоряджень з питань розміщення на території міста нових,
реконструкції,  розширення  або  ліквідації  діючих  об'єктів
виробничого і невиробничого призначення підприємств (установ,
організацій) незалежно від форм власності, передачі майна, що
належить до комунальної власності територіальної громади міста, у
власність інших підприємств, установ, організацій (в тому числі в
порядку взаємозаліків та взаєморозрахунків), залучення інвесторів
до будівництва нових, а також реконструкції існуючих об'єктів
житлового та нежитлового фонду, які належать до комунальної
власності територіальної громади міста та його районів, створення
спільних підприємств на базі комунального майна територіальної
громади міста, будівництва в м. Києві будь-яких об'єктів за
рахунок бюджетних та позабюджетних коштів та інших питань, що
призводять до зміни соціально-економічних показників розвитку
міста, а також пов'язаних з реалізацією державної економічної
політики в місті Києві. ( Пункт 4.5 Розділу IV доповнено абзцацом
третім згідно з Розпорядженням КМДА N 1076 ( ra1076017-98 ) від
18.05.98 )
   Всі проекти розпоряджень, що носять нормативний характер та
мають  загальноміське  значення,  погоджуються  відповідним
секретаріатом з усіма заступниками голови міської  державної
адміністрації.
   Перший заступник голови міської державної адміністрації візує
проект розпорядження останнім.
   4.6. Термін розгляду та погодження проекту розпорядження не
повинен перевищувати 1 дня, а тих, що вимагають додаткових
узгоджень, - 3 днів.
   4.7. Проекти розпоряджень погоджуються юридичною службою на
протязі терміну, що не перевищує 3 днів, а ті, що вимагають
додаткового опрацювання, - у строк до 7 днів. При цьому візуються
всі сторінки проекту розпорядження і додатків до нього (із
зворотнього боку).
   4.8. Після візування проекту розпорядження юридичною службою
внесення до нього змін і доповнень не допускається.
   4.9. Зауваження та пропозиції,  що  виникають  під  час
погодження проекту розпорядження, викладаються у письмовій формі
на окремому аркуші. Виправлення, дописування та інші зміни тексту
розпорядження під час погодження не допускаються.
   У разі неможливості узгодження позицій щодо спірних питань на
рівні структурних підрозділів міської державної адміністрації
рішення про зняття або врахування зауважень приймають відповідно
перший  заступник,  заступник  голови  міської  державної
адміністрації, до відання якого відноситься конкретне питання. У
цьому  випадку  віза  заступника  голови  міської  державної
адміністрації на проекті розпорядження підтверджує  остаточну
редакцію проекту, що вноситься. В окремих випадках такі проекти
розпоряджень можуть вноситися для колегіального обговорення та
прийняття рішення.
   4.10. Рішення  про  внесення  проекту  розпорядження  на
колегіальне обговорення приймається головою міської державної
адміністрації за письмовим обгрунтуванням відповідного заступника
голови міської державної адміністрації.
   4.11. Проекти розпоряджень, що подаються  на  підпис  в
остаточній  редакції, мають містити візи керівника головного
управління, управління, відділу або служби міської державної
адміністрації, що зробила подання, відповідного заступника голови
міської   державної   адміністрації,   заступника   голови
міськдержадміністрації  -  керівника  секретаріату,  керівника
юридичної служби.
   4.12. Додатки до розпоряджень візують: керівник головного
управління, управління, відділу або служби міської державної
адміністрації, що зробила подання, відповідний заступник голови
міської державної адміністрації, керівник  юридичної  служби.
Підписує  додатки  до  розпоряджень заступник голови міської
державної адміністрації - керівник секретаріату.
   4.13. Відповідальність  за  якість  підготовки  проекту
розпорядження, відповідність вимогам чинного законодавства та
літературне редагування несе заступник голови міської державної
адміністрації, до компетенції якого належать зазначені питання, та
юридична служба.
   4.14. Підготовлений та погоджений в установленому порядку
проект розпорядження у двох примірниках разом з іншими необхідними
документами  та  розрахунком  розсилки  подається  завідуючим
секретаріатом відповідного заступника голови міської державної
адміністрації до сектора редагування та випуску розпоряджень
загального відділу.
   Розрахунок розсилки розпорядження повинен  містити  повну
адресу  організацій-одержувачів та бути підписаним завідуючим
секретаріатом відповідного заступника голови міської державної
адміністрації.
   4.15. Сектор редагування та випуску розпоряджень загального
відділу здійснює контроль за додержанням вимог щодо підготовки
проектів розпоряджень і у разі їх порушення повертає проект
виконавцям.
   4.16. Проекти розпоряджень подаються на підпис голові міської
державної адміністрації завідуючим загальним відділом.
   4.17. Підписані  розпорядження  оформляються   сектором
редагування та випуску розпоряджень. Сектор редагування та випуску
розпоряджень забезпечує  зняття  необхідної  кількості  копій
розпорядження відповідно до розрахунку розсилки і відправлення їх
вказаним у розрахунку організаціям  через  сектор  службової
кореспонденції загального відділу.
   4.18. Розпорядження Київської міської державної адміністрації
набирають чинності з моменту їх видання, якщо інше не зазначено в
розпорядженні.
   4.19. Розпорядження,  що  стосуються  прав та обов'язків
громадян і мають загальний характер, доводяться  до  відома
населення прес-службою міської державної адміністрації.
 
   V. Державна реєстрація розпоряджень Київської міської
           державної адміністрації
 
   5.1. Розпорядження Київської міської державної адміністрації
як органу державної виконавчої влади, що зачіпають права, свободи
й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер,
підлягають реєстрації в управлінні юстиції в місті Києві в
п'ятиденний термін після її видання.
   5.2. Забезпечення реєстрації розпоряджень покладається на
юридичну  службу  секретаріату  Київської  міської  державної
адміністрації  та  керівників  головних управлінь, управлінь,
відділів, служб Київської міської державної адміністрації, за
поданням яких видано розпорядження.
   5.3. Необхідність  державної  реєстрації  розпорядження
визначається керівником юридичної служби при погодженні проекту,
про що робиться спеціальна відмітка -  "підлягає  державній
реєстрації" (поруч з візою керівника юридичної служби).
   5.4. Розпорядження, що подається на державну реєстрацію,
супроводжується листом, який підписує відповідний заступник голови
Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків. Прийнятий спільно з іншим органом нормативно-правовий
акт подається на реєстрацію органом, підпис якого стоїть першим.
   5.5. Супровідний лист повинен містити такі дані:
   - обгрунтування підстав для видання розпорядження;
   - відомості про чинні акти з цього питання, інформацію про
строки приведення їх у відповідність до розпорядження, поданого на
державну реєстрацію, а також про розпорядження, що втрачають
чинність у зв'язку з виданням цього розпорядження.
   На лицьовому або зворотньому боці супровідного листа повинна
бути відмітка про безпосереднього виконавця цього документа, яка
складається  з  його імені, по батькові, прізвища і номера
службового телефону.
   5.6. При  поданні  розпорядження  на державну реєстрацію
заслуховуються, у разі необхідності, пояснення посадової особи,
якій доручалася підготовка проекту розпорядження, та представника
юридичної служби.
   5.7. На державну реєстрацію розпорядження подається у трьох
примірниках (оригінал і дві завірені копії).
   5.8. Якщо на державну реєстрацію подається розпорядження про
затвердження тарифів на надання послуг, до нього також подається
калькуляція цих тарифів.
   5.9. Якщо до розпорядження вносяться зміни чи доповнення, то
разом з ними подається також і копія розпорядження, до якого вони
вносяться.
( Регламент доповнено Розділом V згідно з Розпорядженням КМДА
N 2526 ( ra2526017-98 ) від 30.12.98 )
 
     VI. Організація діловодства в Київській міській
           державній адміністрації
 
   6.1. Діловодство у міській державній адміністрації ведеться
згідно з номенклатурою справ, що вводиться в дію з 1 січня
щорічно.
   6.2. Контроль за дотриманням єдиної системи діловодства в
Київській міській державній адміністрації здійснює  загальний
відділ.
   6.3. Відповідальність  за  стан  ведення  діловодства  і
збереження документів у секретаріатах голови, першого заступника,
заступників голови міської державної адміністрації,  головних
управліннях,  управліннях, відділах та інших службах міської
державної адміністрації покладається на їхніх керівників.
   6.4. Вся службова кореспонденція, що надходить до Київської
міської державної адміністрації, приймається і опрацьовується
сектором службової кореспонденції загального відділу, вводиться в
базу даних електронної системи обліку та контролю і в той же день
передається на розгляд керівників міської державної адміністрації
у відповідності з розподілом обов'язків. Термінові документи
реєструються і передаються на розгляд негайно.
   6.5. Передача документів, зареєстрованих у секторі службової
кореспонденції, здійснюється під розписку у журналах реєстрів
видачі службової кореспонденції за встановленою формою.
   6.6. Службова кореспонденція, що підлягає розгляду головою
міської державної адміністрації, доповідається йому завідуючим
загальним відділом.
   6.7. На дорученнях голови міської державної адміністрації, що
містять контрольні строки та потребують відповіді заявникам,
загальним відділом робляться відмітки про взяття їх на контроль.
Сектор службової кореспонденції направляє копії цих документів з
дорученнями та копією реєстраційно-контрольної картки до служби
контролю.
   6.8. Після розгляду документів заступниками голови міської
державної  адміністрації  працівники відповідних секретаріатів
знімають необхідну кількість копій (по кількості виконавців) і
передають  їх до сектора службової кореспонденції загального
відділу.  Оригінали  доручень  з  відповідними  документами
зберігаються у секретаріатах заступників голови міської державної
адміністрації. Якщо службовий документ не підлягає розмноженню,
ознайомлення з ним і дорученням керівників міської державної
адміністрації здійснюють відповідні секретаріати.
   Прийом документів для перевідмітки і відправлення виконавцям
здійснюється сектором службової кореспонденції, як правило, до
14.00 години щоденно.
   6.9. Копії законів України, указів і розпоряджень Президента
України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та
інших нормативних актів, а також розпоряджень міської державної
адміністрації направляються до юридичної служби.
   6.10. Ініціативні листи  керівників  головних  управлінь,
управлінь, відділів та інших служб Київської міської державної
адміністрації на ім'я голови міської державної адміністрації
попередньо розглядаються відповідними заступниками голови міської
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
   6.11. Проекти листів подаються на підпис голові Київської
міської  державної  адміністрації  завізовані  відповідними
заступниками  голови  міської  державної адміністрації та із
зазначенням на зворотньому боці останньої сторінки прізвища та
ініціалів виконавця і його службового телефону.
   6.12. Вся вихідна кореспонденція за підписом голови Київської
міської державної адміністрації реєструється в секторі службової
кореспонденції загального відділу. Копії листів формуються в
справи згідно з номенклатурою та зберігаються в секторі службової
кореспонденції до передачі в архів.
   6.13. Вихідна кореспонденція за підписом першого заступника
(крім випадків, коли він виконує обов'язки голови) та заступників
голови міської державної адміністрації реєструється у відповідних
секретаріатах. У секретаріатах також зберігаються копії листів,
які формуються в справи згідно з номенклатурою.
 
  VII. Формування справ і підготовка їх до передачі в архів
 
   7.1. Облік і формування справ у діловодстві Київської міської
державної адміністрації здійснюється за  номенклатурами,  які
складаються  структурними  підрозділами  міської  державної
адміністрації за участю працівників архіву.
   Номенклатура справ структурного підрозділу погоджується з
завідуючим загальним відділом та працівником архіву і підписується
керівником структурного підрозділу.
   Зведену номенклатуру справ  Київської  міської  державної
адміністрації підписує завідуючий загальним відділом секретаріату
державної адміністрації.
   7.2. Усі  виконані  документи,  після  їх  оформлення у
встановленому порядку,формуються у відповідності з затвердженою
номенклатурою. Справи формуються з оригіналів (при їх відсутності
з засвідчених в установленому порядку  копій)  лише виконаних
документів. Невиконані документи підшивати у справи забороняється.
   7.3. Документи постійного і тривалого зберігання, сформовані
у  справи, підшиваються у твердій палітурці. На всі справи
постійного  і  тривалого  зберігання,  після  закінчення  їх
діловодством, складаються описи.
   7.4. Закінчені   діловодством   справи   разом   з
контрольно-обліковими картками на документи передаються в архів
міської державної адміністрації через 3 роки після завершення їх у
діловодстві структурних підрозділів.
 
       VIII. Організація контролю за виконанням
   документів у Київській міській державній адміністрації
 
   8.1. Контрольно-координаційні повноваження Київської міської
державної адміністрації здійснюються: головою, першим заступником,
заступниками голови міської державної адміністрації, керівниками
структурних підрозділів міської державної адміністрації.
   Організаційне та      методичне       керівництво
контрольно-координаційною  діяльністю  структурних  підрозділів
Київської міської  державної  адміністрації  здійснює  служба
контролю.
   Порядок організації контролю у Київській міській державній
адміністрації регулюється Положенням про службу контролю та цим
Регламентом.
   8.2. Обов'язковому контролю за виконанням підлягають: закони
України, постанови Верховної Ради,  укази  та  розпорядження
Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів
України, розпорядження та доручення голови міської державної
адміністрації, вихідні ініціативні документи з основних питань
діяльності міської державної адміністрації.
   Контролю підлягають всі документи, у яких вказані строки
виконання.
   8.3. Відповідальність за виконання документа несуть особи,
вказані у розпорядчому документі та у резолюції керівника першими,
або визначені відповідальними.
   8.4. Облік і контроль за дотриманням порядку проходження
службових  документів  в  секретаріаті  міської  державної
адміністрації здійснюється сектором  службової  кореспонденції
загального відділу.
   Безпосередній оперативний контроль за виконанням доручень
здійснюється  відповідними  працівниками  секретаріату міської
державної адміністрації.
   8.5. Строки розгляду службових документів, що надійшли до
Київської міської державної адміністрації, не повинні перевищувати
30 днів (за винятком тих, по яких встановлено конкретний строк)
від дня їх реєстрації в секторі службової кореспонденції. При
необхідності  продовжити  строк виконання окремого доручення,
відповідний секретаріат (за погодженням із заступником голови
міської  державної адміністрації) готує мотивовану довідку і
передає її в службу контролю. Питання про продовження строку
виконання порушується відповідним секретаріатом не пізніше, як за
2 доби до закінчення строку.
   8.6. До  проведення  перевірок виконання окремих завдань
службою контролю державної  адміністрації  можуть  залучатися
працівники секретаріатів, головних управлінь і управлінь, відділів
інших служб міської державної адміністрації, міських організацій
за погодженням з відповідними керівниками.
   8.7. Виконані документи знімаються з контролю відповідним
керівником міської державної адміністрації за погодженням із
службою контролю міської державної адміністрації.
   8.8. Щоквартально службою контролю державної адміністрації
готується голові міської державної  адміністрації  аналітична
довідка про стан виконавської дисципліни.
 
        IX. Організація роботи з кадрами в
      Київській міській державній адміністрації
 
   9.1. Організацію роботи з кадрами в секретаріаті Київської
міської державної адміністрації здійснює відділ кадрової роботи та
з питань державної служби, а в головних управліннях, управліннях,
відділах та інших службах міської державної адміністрації -
структурні підрозділи (відділ, сектор, служба) кадрів.
   Координацію роботи з кадрами у Київській міській державній
адміністрації здійснює регіональна рада по роботі з кадрами.
   9.2. У  секретаріаті,  головних управліннях, управліннях,
відділах та інших службах міської  державної  адміністрації,
районних державних адміністраціях м. Києва розробляються річні і
перспективні плани роботи з кадрами, в яких визначаються заходи
щодо  їх  добору,  підготовки,  перепідготовки та підвищення
кваліфікації, заохочення і контролю за їх роботою.
   9.3. Прийняття  на  державну  службу  в міську державну
адміністрацію здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою
процедурою, передбаченою законодавством.
   Прийняття осіб на роботу до міської державної адміністрації
на посади, що не віднесені до категорій державних службовців, та
увільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства
про працю.
   9.4. Відділ кадрової роботи та з питань державної служби,
керівники структурних підрозділів міської державної адміністрації
вивчають ділові якості осіб, які претендують на посади державних
службовців.
   З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного
рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних
службовців, може проводитись в установленому порядку стажування у
відповідних структурних підрозділах адміністрації.
   При прийнятті на державну  службу  може  встановлюватися
випробування  терміном до шести місяців. У разі негативного
результату випробування особа звільняється з посади державного
службовця відповідно до законодавства про працю.
   9.5. Особи, які вперше призначаються на посади державних
службовців, приймають Присягу і підписують її текст, визначений
статтею 17 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ), про
що робиться запис у трудовій книжці.
   9.6. Для зайняття посад державних службовців та просування їх
по службі в міській державній адміністрації та її структурних
підрозділах  створюється  кадровий  резерв.  З  працівниками,
зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, що сприяє
набуттю ними практичного досвіду, необхідного для зайняття посад.
   9.7. Переважне право просування по службі мають державні
службовці, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих
результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують
свій професійний рівень.
   9.8. Відрядження керівництва та працівників Київської міської
державної адміністрації здійснюються у відповідності з планами
роботи адміністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з
документами центральних органів влади.
   Відрядження оформляється  розпорядженням Київської міської
державної  адміністрації  за  поданням  першого  заступника,
заступників  голови  міської  державної адміністрації. Проект
розпорядження про відрядження в межах держави готується відділом
кадрової роботи та з питань державної служби, а про відрядження за
кордон - службою міжнародних зв'язків  секретаріату  міської
державної адміністрації.
   Посвідчення про відрядження в межах держави оформляється
відділом кадрової роботи та з питань державної служби на підставі
виданого розпорядження і підписується заступником голови міської
державної адміністрації - керівником секретаріату.
   Посвідчення про відрядження за кордон оформляється службою
міжнародних  зв'язків  на  підставі виданого розпорядження і
підписується заступником голови міської державної адміністрації з
питань міжнародних зв'язків.
   У разі, коли заступники голови, працівники секретаріату,
керівники структурних підрозділів міської державної адміністрації
від'їжджають у відрядження, що не оформляються у міській державній
адміністрації, вони повинні обов'язково повідомити про це голову
міської державної адміністрації та отримати його письмову згоду на
виїзд у відрядження.
   9.9. Чергові  відпустки  працівникам  Київської  міської
державної адміністрації надаються у встановленому порядку згідно з
графіком відпусток.
   Графік відпусток  першого заступника, заступників голови,
керівників структурних підрозділів секретаріату міської державної
адміністрації, керівників головних управлінь, управлінь та інших
служб  міської  державної   адміністрації   затверджується
розпорядженням міської державної адміністрації.
   Графік відпусток працівників секретаріату міської державної
адміністрації затверджується наказом заступника голови міської
державної адміністрації - керівника секретаріату.
   Перший заступник  та заступники голови міської державної
адміністрації подають до відділу кадрової роботи та з питань
державної служби до 15 грудня кожного року пропозиції щодо
складання графіків чергових відпусток на керівників структурних
підрозділів  секретаріату  міської  державної  адміністрації,
керівників головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб.
Керівники структурних підрозділів секретаріату міської державної
адміністрації подають до відділу кадрової роботи та з питань
державної служби до 15 грудня кожного року пропозиції, погоджені з
заступниками голови міської державної адміністрації щодо складання
графіку чергових відпусток на працівників, підпорядкованих їм
підрозділів.
   Відпустка надається на підставі заяви, яка за 14 днів до
початку відпустки подається на ім'я голови міської державної
адміністрації.  Для керівників головних управлінь, управлінь,
відділів та інших  служб  міської  державної  адміністрації,
керівників структурних підрозділів секретаріату заява про надання
відпустки повинна бути погоджена у відповідного заступника голови
міської  держадміністрації.
   9.10. Відпустки  працівникам  секретаріату  надаються  на
підставі заяви, яка за 14 днів до початку відпустки подається на
ім'я заступника голови міської державної адміністрації - керівника
секретаріату. Заява про надання відпустки погоджується керівником
структурного підрозділу секретаріату та відповідним заступником
голови міської державної адміністрації.
   Відпустки працівникам секретаріату надаються  наказом  по
секретаріату міської державної адміністрації.
   9.11. Контроль  за  дотриманням  графіку  відпусток  та
оформленням документів, пов'язаних з відпустками, здійснюється
відділом кадрової роботи та з питань державної служби.
 
    X. Організація прийому громадян у Київській міській
           державній адміністрації.
        Порядок розгляду письмових звернень
 
   10.1.  Прийом  громадян  у  Київській міській державній
адміністрації  здійснюють: голова Київської міської державної
адміністрації, перший заступник,  заступники  голови  міської
державної адміністрації згідно з графіком, затвердженим головою
міської державної адміністрації. Порядок прийому громадян  у
міській державній адміністрації, запис громадян на прийом до
керівників міської державної адміністрації проводить відділ по
роботі із зверненнями громадян.
   Організацію прийому громадян  головою  міської  державної
адміністрації забезпечує відділ по роботі із зверненнями громадян,
першим  заступником  та  заступниками  голови  -  відповідні
секретаріати.
   10.2. Контроль за виконанням доручень, даних під час прийому
громадян, здійснює відповідно відділ по роботі із зверненнями
громадян та секретаріати першого заступника та заступників голови
міської  державної  адміністрації.  Результати  їх  виконання
доповідаються  відповідним  керівникам  міської  державної
адміністрації у встановлені строки.
   10.3. Письмові звернення громадян, що надходять до Київської
міської державної адміністрації, приймаються, реєструються та
попередньо розглядаються відділом по роботі  із  зверненнями
громадян  міської  державної  адміністрації, який передає їх
відповідним секретаріатам  для  доповіді  керівникам  міської
державної адміністрації та розгляду по суті.
   При необхідності, окремі звернення з відповідними дорученнями
можуть надсилатися на розгляд районним державним адміністраціям
відділом по роботі із зверненнями громадян безпосередньо.
   10.4. Контроль за своєчасним та якісним розглядом звернень
громадян у Київській міській державній адміністрації здійснюють:
   - відділ по роботі із зверненнями громадян по зверненнях, які
надійшли з органів влади та управління вищого рівня, від депутатів
усіх рівнів, засобів масової інформації та інших органів і
поставлених ними на контроль, а також по  зверненнях,  які
розглядаються відділом безпосередньо;
   - секретаріати першого заступника та заступників  голови
міської державної адміністрації по письмових зверненнях, які
надійшли з органів державної влади та управління вищого рівня,
депутатів усіх рівнів, засобів масової інформації і надісланих до
Київської міської державної адміністрації для розгляду, а також по
зверненнях, які надійшли до міської державної адміністрації.
   10.5. Відділ по роботі із зверненнями громадян міської
державної адміністрації здійснює узагальнення та аналіз роботи по
прийому громадян і розгляду письмових звернень у Київській міській
державній адміністрації та інформує голову міської державної
адміністрації за підсумками роботи за півріччя та рік.
 
    XI. Виконання машинописних і розмножувальних робіт
      у Київській міській державній адміністрації
 
   11.1. Друкування службових документів у Київській міській
державній адміністрації  здійснюється  у  секторі  друкування
документів.
   Невеликі за обсягом службові  документи  (до  1  стор.)
друкуються  в  структурних  підрозділах  секретаріату міської
державної адміністрації.
   11.2. Рукописи, що підлягають друкуванню у секторі друкування
документів, повинні бути розбірливо написані, ретельно вивірені та
завізовані виконавцем.
   Тексти, написані олівцем, до друкування не приймаються. На
рукопису виконавець вказує: кількість примірників, які необхідно
надрукувати, на якому бланку або папері, дату і час передачі
матеріалів до друкарського бюро.
   11.3. Машинописні роботи виконуються по трьох категоріях
терміновості: особливо термінові, термінові і звичайні.
   Особливо термінові роботи виконуються при наявності резолюції
завідуючого загальним відділом або його заступника - негайно,
термінові - в строк до 3-х годин. Звичайні роботи виконуються
протягом 2-х днів.
   11.4. Надрукований текст перевіряється виконавцем і, при
наявності друкарських помилок, повертається до сектора друкування
документів на виправлення разом з рукописом. Виправлення тексту
олівцем або ручкою в службових документах не допускається.
   11.5. Порядок розмноження документів засобами розмножувальної
техніки у Київській міській державній адміністрації визначається
завідуючим та заступником завідуючого загальним відділом,  а
необхідність  розмноження  окремих  документів  - керівниками
структурних  підрозділів  секретаріату  міської  державної
адміністрації.
   11.6. Для  виконання  розмножувальних  робіт  виконавцем
оформляється  замовлення,  яке підписує керівник структурного
підрозділу секретаріату міської  державної  адміністрації.  У
замовленні вказується терміновість, кількість примірників, дата і
час передачі матеріалів на розмноження. Дозвіл на зняття копій у
кількості понад 10 примірників надає загальний відділ.
   11.7. Оригінали документів, після зняття з  них  копій,
повертаються за належністю.
 
       XII. Інформування населення міста про
      діяльність міської державної адміністрації
 
   12.1. Інформування населення міста Києва про  діяльність
Київської  міської  державної  адміністрації  здійснюється
прес-службою через засоби масової інформації.
   12.2. Джерелами інформації є:
   - розпорядження міської державної адміністрації, протоколи
нарад,  плани  офіційних та робочих заходів голови, першого
заступника і заступників голови міської державної адміністрації.
   12.3. Керівники структурних підрозділів секретаріату міської
державної адміністрації забезпечують взаємодію з прес-службою та
оперативно надають на її прохання всі необхідні матеріали та
інформацію, зміст якої погоджується з головою або відповідними
заступниками голови міської державної адміністрації.
   12.4. Запрошення представників засобів масової інформації для
участі в нарадах та інших офіційних заходах Київської міської
державної адміністрації чи окремих її структурних підрозділів
здійснюється виключно прес-службою Київської міської державної
адміністрації.
 
 Заступник голови                    В.Ромашко
 
 "Інформаційний бюлетень", N 1, 1997 р.,
 частина 1
Головна сторінка