Поиск по сайту:Про створення Міжвідомчої координаційної ради з обліку чисельності населення м. Києва

Головна сторінка

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 1461 від 14.11.2007
 
 
        Про створення Координаційної ради
      з питань місцевого самоврядування в м. Києві
 
 
   Відповідно рішення Київської міської ради від 28.12.2006
N 602/659 ( ra-602023-06 ) "Про затвердження Програми сприяння
місцевому  самоврядуванню,  підтримки  діяльності  органів
самоорганізації населення та місцевих ініціатив у м. Києві на
2007-2011 роки":
 
   1. Утворити  Координаційну  раду  з  питань  місцевого
самоврядування в м. Києві (далі - Координаційна рада).
 
   2. Призначити головою Координаційної ради Рудика  Сергія
Ярославовича - заступника голови Київської міської державної
адміністрації.
 
   3. Затвердити Положення про Координаційну раду (додається).
 
   4. Першому заступникові голови Київської міської державної
адміністрації Бассу Д.Я. прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
 
   5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника  голови  Київської міської державної адміністрації
Рудика С.Я.
 
 Голова                       Л.Черновецький
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   розпорядженням Київської
                   міської державної
                   адміністрації
                   від 14.11.2007 N 1461
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Координаційну раду з питань місцевого
          самоврядування в місті Києві
 
   1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування в
місті Києві (надалі - Координаційна рада) у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), Законом
України "Про органи самоорганізації населення" ( 2625-14 ),
Законом України  "Про  столицю  України  - місто-герой Київ"
( 401-14 ), рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями
Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації), іншими нормативно-правовими актами України та цим
Положенням.
 
   2. Координаційна   рада   є    постійно    діючим
консультативно-дорадчим органом, створеним з метою забезпечення
скоординованої діяльності  місцевих  органів  влади,  органів
місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення
міста Києва щодо сприяння діяльності та вирішення  найбільш
важливих  питань, пов'язаних із створенням і функціонуванням
органів самоорганізації населення як первинної ланки системи
місцевого самоврядування.
 
   3. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника
голови, секретаря та членів Координаційної ради.
   Головою Координаційної ради є заступник голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
   Заступником голови Координаційної ради є начальник Головного
управління з питань внутрішньої політики виконавчого  органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації).
   Секретарем Координаційної  ради  є  заступник  начальника
Головного управління з питань внутрішньої політики виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) згідно з розподілом обов'язків.
   Членами Координаційної ради є заступники голів районних у
місті Києві державних адміністрацій або заступники голів районних
у місті Києві рад, представники органів самоорганізації населення
районів міста Києва, представники громадськості.
   Персональний склад Координаційної ради затверджується головою
Координаційної ради за поданням начальника Головного управління з
питань внутрішньої політики.
 
   4. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які проводяться не рідше одного разу на квартал.
   Засідання можуть  скликатися  як  за  пропозицією голови
Координаційної ради, так і за  пропозицією  однієї  третини
загального складу Координаційної ради.
   Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш
як половина її членів.
   Засідання Координаційної ради відкриває  і  веде  голова
Координаційної ради, а в разі його відсутності - заступник голови
Координаційної ради.
   Для участі в роботі Координаційної ради у разі потреби можуть
залучатися представники інших органів державної виконавчої влади,
місцевого самоврядування з правом дорадчого голосу.
 
   5. Координаційна  рада приймає рішення, які оформляються
протоколами та підписуються головуючим і секретарем.
   Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю
голосів членів Ради, присутніх на її засіданні.
   Рішення Координаційної  ради  доводяться  до  відповідних
виконавчих органів Київської міської ради та районних у місті
Києві рад секретарем Координаційної ради, а до керівників органів
самоорганізації населення міста Києва - представниками районів -
членами Координаційної ради.
 
   6. Координаційна рада взаємодіє з Київською міською радою,
виконавчим органом Київської міської ради (Київської міською
державною адміністрацією), постійними комісіями Київської міської
ради, районними у місті Києві радами, їх виконавчими органами,
іншими підприємствами, установами та організаціями.
 
   7. Основними завданнями Координаційної ради є:
   - визначення пріоритетів розвитку місцевого самоврядування в
місті Києві;
   - визначення комплексу інформаційного забезпечення потреб
місцевого самоврядування міста;
   - формування єдиних підходів щодо створення та функціонування
органів територіальної самоорганізації населення;
   - координація дій Головних управлінь, управлінь, відділів та
служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), комунальних підприємств, установ та
організацій  з  питань  створення  та функціонування органів
територіальної самоорганізації населення, надання рекомендацій
районним у м. Києві радам та їх виконавчим органам з питань
місцевого самоврядування;
   - погодження  (підтримка)  програм та проектів ОСН, які
фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, та визначення
переможців їх конкурсу;
   - підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативної та
методичної бази, що регулює та забезпечує розвиток ОСН;
   - вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду в
галузі створення та функціонування територіальної самоорганізації
в Україні та у світі.
 
   8. Відповідно до основних завдань Координаційна рада:
   - готує свої пропозиції по вдосконаленню роботи органів
самоорганізації населення;
   - вносить Київському міському голові, виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
пропозиції з питань, що стосуються місцевого самоврядування;
   - направляє рекомендації комунальним підприємствам, установам
та організаціям з питань, що стосуються місцевого самоврядування;
   - сприяє організації  обговорення  в  органах  місцевого
самоврядування, депутатами місцевих рад проектів законів, що
вносяться на розгляд Київської міської ради та Верховної Ради
України, співдіє з апаратами районних у місті Києві рад по
узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до
відповідних постійних комісій Київської міської ради та комітетів
Верховної Ради України;
   - обговорює стан економічного і соціального розвитку регіону
та практичну діяльність органів самоорганізації населення на
території  району по здійсненню організаційних і контрольних
повноважень  щодо  затвердження  і  реалізації   програм
соціально-економічного  і  культурного  розвитку  підвідомчих
територій, розробляє практичні рекомендації;
   - розглядає  питання щодо участі органів самоорганізації
населення у розв'язанні проблем функціонування,  забезпечення
життєдіяльності  території,  приватизації  майна  державної і
комунальної власності, соціального захисту населення;
   - сприяє узагальненню, поширенню правової роботи з питань,
які відносяться до компетенції органів самоорганізації населення;
   - сприяє  здійсненню  органами  самоорганізації населення
наданих їм повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних
депутатських комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів,
зміцненню і вдосконаленню  зв'язків  органів  самоорганізації
населення з населенням, депутатів - з виборцями;
   - сприяє налагодженню конструктивних взаємозв'язків органів
самоорганізації населення та районних у місті Києві державних
адміністрацій,  контролю  за  виконанням  органами  місцевого
самоврядування делегованих повноважень, усуненню з практики виявів
нехтування законними правами органів самоорганізації населення;
   - сприяє участі органів самоорганізації населення у питаннях
розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, розробляє
пропозиції  щодо  вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення
фінансової основи органів самоорганізації населення;
   - сприяє  поліпшенню  навчання  посадових  осіб  органів
самоорганізації населення, розробляє пропозиції щодо вдосконалення
організації  підготовки і перепідготовки кваліфікації кадрів,
семінарів та інших форм навчання із залученням до участі в
навчанні працівників апаратів районних у місті Києві рад та
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), вносить пропозиції
щодо вдосконалення і тактики навчання;
   - підтримує зв'язки з асоціаціями та іншими добровільними
об'єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації
принципів Європейської  Хартії  про  місцеве  самоврядування
( 994_036 ), рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань.
 
   9. Координаційна рада має право:
   - заслуховувати звіти відповідальних осіб виконавчих органів
міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та
організацій  з  питань  реалізації  заходів по створенню та
функціонування ОСН, запрошувати на засідання Координаційної ради
представників інших підприємств, установ та організацій (за їх
згодою) для надання відповідної  інформації  для  здійснення
Координаційною радою покладених на неї завдань;
   - одержувати в установленому порядку від виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації), комунальних підприємств, установ та організацій
інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на
Координаційну раду завдань;
   - утворювати робочі групи з окремих проблем функціонування
ОСН і залучати в установленому порядку до роботи в них провідних
фахівців та науковців.
 
   10. Організаційно-технічне    забезпечення   діяльності
Координаційної ради здійснює  Головне  управління  з  питань
внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський
Головна сторінка