Поиск по сайту:Про тариф на електричну енергію для Сімферопольської ТЕЦ

Головна сторінка


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
           Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї
 
 N 168 від 04.08.97
   м.Київ
 
 vd970804 vn168
                       Затверджено
                   наказом Міністерства фінансів
                   України від 4 серпня 1997 р.
                   N 168
 
              Рекомендації
  з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів
 
   Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 283/97-ВР ) передбачено
використання даних про валові витрати виробництва та обігу (далі -
валові  витрати)  і  валові доходи у податкових розрахунках
підприємств і організацій - платників податку на прибуток.
   1. Відповідно  до  пункту  7  Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250,
( 250-93-п ) підприємство може самостійно встановити порядок
накопичення даних про валові доходи і валові витрати без записів в
системі регістрів і рахунків бухгалтерського обліку з наступним
використанням таких даних для складання податкової декларації та
податкової звітності.
   Підприємства і організації (крім бюджетних установ) можуть
також узагальнення даних про валові витрати і валові доходи
здійснювати  записами  в  системі  регістрів  і  рахунків
бухгалтерського обліку за рекомендаціями, що викладено нижче.
   2. Для узагальнення інформації про валові витрати в системі
регістрів  і  рахунків  бухгалтерського  обліку  підприємства
використовують рахунок бухгалтерського обліку 18 "Валові витрати",
на  якому  відображаються  витрати  підприємства у грошовій,
матеріальній  або  нематеріальній  формах,  здійснюваних  як
компенсація вартості сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг,
які придбаваються підприємством для використання  у  власній
господарській діяльності.
   3. Рахунок 18 "Валові витрати"  на  підставі  первинних
облікових документів, що фіксують факти здійснення господарських
операцій, по дебету кореспондує з кредитом рахунків:
   3.1. 03 "Ремонт основних фондів" субрахунки 1 "Поточний
ремонт" і 2 "Капітальний ремонт" - на суму затрат з поточного і
капітального ремонту основних фондів, а також 33 "Капітальні
вкладення" - на суму затрат з реконструкції, модернізації і
технічного переозброєння та інших видів поліпшення основних фондів
(за умови, що вказана у цьому пункті сума разом, крім витрат,
наведених у пункті 3.2 цих рекомендацій, не перевищує 5 відсотків
сукупної балансової (залишкової) вартості основних фондів на
початок року);
   3.2. 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок", 55
"Інші рахунки в банках", 60 "Розрахунки з постачальниками і
підрядчиками", 69 "Розрахунки із страхування", 70 "Розрахунки з
оплати праці", 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" -
на суму затрат з придбання продуктивної худоби та вирощування
багаторічних плодоносних насаджень;
   3.3. 86 "Амортизаційний фонд" - всіма підприємствами, крім
спільних підприємств з іноземними інвестиціями, господарських
товариств та малих підприємств, які використовують Вказівки про
склад та  порядок  заповнення  облікових  регістрів  малими
підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України
від 31 травня 1996 р. N 112 ( z0297-96 ) (надалі - малі
підприємства), та 02 "Знос (амортизація)  майна"  -  малими
підприємствами  -  на  суму балансової (залишкової) вартості
будівель, споруд, їх структурних компонентів та передавальних
пристроїв, що не перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян;
   3.4. 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний
рахунок", 55 "Інші рахунки в банках", 90 "Короткострокові позики
банку" - на суму, що попередньо сплачена за сировину, матеріали,
напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, запасні частини,
тварини на вирощування і відгодівлю, насіння, корми, малоцінні та
швидкозношувані предмети, товари та інші матеріальні цінності,
енергію, послуги і роботи виробничого характеру, а також за
страхування ризиків для здійснення статутної діяльності;
   3.5. 50 "Каса", 51 "Розрахунковий рахунок" - на суму витрат з
придбання іноземної валюти, включаючи витрати, пов'язані з оплатою
вартості послуг інших осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні)
операції;
   3.6. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 63
"Розрахунки  з претензій", 64 "Розрахунки з міжгосподарської
кооперації", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки
з  іншими дебіторами і кредиторами" - на суму акцептованих
(попередньо не сплачених) рахунків постачальників за сировину,
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, паливо, запасні
частини, тварин на вирощування і відгодівлю, насіння, корми,
малоцінні та швидкозношувані предмети, товари та інші матеріальні
цінності для здійснення статутної діяльності, а також переданих
підзвітними особами придбаних матеріальних цінностей;
   3.7. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 63
"Розрахунки з претензій", 69 "Розрахунки із страхування", 71
"Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з іншими
дебіторами і кредиторами" - на суму акцептованих (попередньо не
оплачених) рахунків за енергію, страхування, послуги і роботи
виробничого характеру, а також процентів за користування позикою,
витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у трудових
відносинах  з  підприємством або є членами керівних органів
підприємства, витрати на гарантійний ремонт, перепродажні рекламні
і представницькі заходи, плата за реєстрацію підприємства в
органах державної реєстрації;
   3.8. 51 "Розрахунковий рахунок" - на суму витрат на придбання
ліцензій та інших спеціальних дозволів,  виданих  державними
органами для ведення господарської діяльності;
   3.9. 65 "Розрахунки з позабюджетних платежів", 69 "Розрахунки
із страхування" - на суму належних обов'язкових відрахувань
державних цільових і позабюджетних (фондів,  на  обов'язкове
державне пенсійне і соціальне страхування;
   3.10. 70 "Розрахунки з оплати праці" - на суму нарахованої
працівникам основної, додаткової та інших видів заробітної плати,
виходячи з тарифних ставок, у  вигляді  премій,  заохочень,
відшкодувань  вартості  товарів  (робіт,  послуг), авторських
винагород, сум за виконання договорів цивільно-правового характеру
та інших виплат в грошовій або натуральній формі за домовленістю
сторін;
   3.11. 50 "Каса", 52 "Валютний рахунок", 55 "Інші рахунки в
банках", 56 "Інші грошові кошти", 59 "Векселі одержані", 60
"Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 61 "Розрахунки з
авансів", 62 "Розрахунки з  покупцями  і  замовниками",  63
"Розрахунки з претензій", 66 "Векселі видані", 71 "Розрахунки з
підзвітними особами", 90 "Короткострокові позики банку",  92
"Довгострокові  позики банку", 95 "Інші позикові кошти", 96
"Цільове фінансування і цільові надходження" - на суму курсових
різниць, що нараховуються на вартість цінностей і зо6ов'язань,
виражену в іноземній валюті, бухгалтерський облік яких ведеться на
зазначених рахунках;
   3.12. 45 "Товари відвантажені, виконані роботи і послуги", 59
"Векселі  одержані",  62  "Розрахунки  з  постачальниками  і
підрядчиками", 63 "Розрахунки з претензій", 64 "Розрахунки з
міжгосподарської кооперації", 72 "Розрахунки з  відшкодування
матеріальної шкоди", 73 "Розрахунки з робітниками і службовцями по
інших операціях", 76  "Розрахунки  з  іншими  дебіторами  і
кредиторами", 84 "Нестачі і втрати від псування цінностей" - на
суму дебіторської заборгованості, що залишилась непогашеною і
списується з балансу відповідно до законодавства;
   3.13. 18 "Валові витрати" - на суму витрат не віднесених або
не врахованих у складі валових витрат минулих звітних періодів та
підтверджених або виявлених у звітному періоді;
   3.14. 31 "Витрати майбутніх періодів" - на вартість одержаних
сировини, матеріалів, товарів, інших матеріальних цінностей та
нематеріальних активів (робіт, послуг) виробничого характеру за
бартерним контрактом до відвантаження (виконання)  продукції,
товарів, інших матеріальних цінностей, робіт і послуг виробничого
характеру. Цей запис здійснюється у тому місяці, в якому відбулась
заключна (балансуюча) операція бартерного контракту;
   3.15. Обліку грошових коштів, матеріальних та нематеріальних
активів - на суму коштів або вартість  майна,  добровільно
перерахованих (переданих) до Державного бюджету України, бюджетів
територіальних громад, до неприбуткових організацій;
   3.16. 68 "Розрахунки з бюджетом" - на суму належних до сплати
податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом
України "Про систему оподаткування"  ( 1251-12 ), за винятком
податку на прибуток, нерухомість, додану вартість*, дивіденди,
доходи фізичних осіб, виграші, торгового патенту і акцизного
збору;
   * Дія платників податку на прибуток підприємств, які не
зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу
валових витрат та виробничої собівартості включається сума податку
на додану вартість у складі ціни придбання товарів (робіт,
послуг), вартість яких належить до  валових  витрат  такого
платника.
   3.17. 89 "Резерви наступних витрат і платежів" - на суму
резервів, що можуть створюватися підприємствами відповідно до
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в
Україні,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 квітня 1993 р. N 250 ( 250-93-п ) з наступними змінами і
доповненнями.
   4. Одночасно із записами операцій по дебету рахунку 18
"Валові витрати" рахунок 18 кредитується у кореспонденції з
рахунками:
   4.1. Бухгалтерського обліку витрат виробництва та обігу - на
суму витрат по операціях, наведених у пунктах 3.1, 3.3, 3.7, 3.9,
3.10, 3.16 і 3.17 цих рекомендацій, а також на суму витрат з
придбання  науково-технічної  літератури.  Одночасно  вартість
придбаної науково-технічної літератури відображається по дебету
рахунку 01 "Основні засоби" і  кредиту  рахунку  02  "Знос
(амортизація) майна";
   4.2. 05 "Матеріали", 06 "Паливо", 08 "Запасні частини", 09
"Тварини на вирощуванні і відгодівлі", 10 "Насіння і корми", 12
"Малоцінні та швидкозношувані предмети", 15 "Заготівля і придбання
матеріальних цінностей", 41 "Товари" - на суму  витрат  по
операціях, наведених у пункті 3.6 цих рекомендацій;
   4.3. 50 "Каса" - на вартість придбаної обмінним пунктом
готівкової іноземної валюти в сумі еквіваленту, обчисленого в
гривнях за курсом Національного банку України на дату придбання та
по кредиту або по дебету рахунку 42 "Торговельна  націнка"
субрахунок 4 "Валютна маржа" - на різницю між витратами по
операціях, що наведені у пункті 3.5, та вартістю, що наведена в
цьому пункті рекомендацій;
   4.4. 56 "Інші готівкові кошти - на суму грошових коштів,
включаючи оплату послуг  осіб,  які  здійснюють  обмін,  що
перераховані на придбання безготівкової іноземної валюти;
   4.5. 04 "Нематеріальні активи" - на суму витрат по операціях,
наведених у пункті 3.8 цих рекомендацій;
   4.6. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 61
"Розрахунки з авансів", 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і
кредиторами" - на суму витрат по операціях, наведених у пункті 3.4
цих рекомендацій;
   4.7. 83 "Доходи майбутніх періодів" - на суму витрат по
операціях, наведених у пункті 3.14 цих рекомендацій;
   4.8. 33 "Капітальні вкладення", 35 "Формування основного
стада" - на суму витрат по операціях, наведених у пункті 3.2 цих
рекомендацій;
   4.9. 81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного
стимулювання",  88  "Фонди  спеціального  призначення",  98
"Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" - на суму коштів або
вартість  майна,  добровільно  перерахованих  (переданих)  до
Державного бюджету України, бюджетів територіальних громад, до
неприбуткових організацій.
   5. Для узагальнення інформації про валові доходи в системі
регістрів  і  рахунків  бухгалтерського  обліку  підприємства
використовують рахунок бухгалтерського обліку 48 "Валові доходи".
На рахунку 48 "Валові доходи" відображаються доходи підприємства
від усіх видів діяльності, отримані (нараховані) протягом звітного
періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.
   6. По кредиту рахунку 48 "Валові доходи" на  підставі
первинних  облікових  документів  відображаються  господарські
операції у кореспонденції з рахунками:
   6.1. 50 "Каса", 56 "Інші грошові кошти - на суму одержаної
готівки за реалізовані товари, послуги, готівкову іноземну валюту,
а також на суму виручки, що внесена до кас установ, банків та
поштових відділень для зарахування коштів на розрахунковий рахунок
підприємства та за станом на дату складання  звітності  не
зарахованої на розрахунковий рахунок підприємства;
   6.2. 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок", 55
"Інші рахунки в банках" - на суму, що зарахована на рахунки
підприємства в установах банків від покупців (замовників) в оплату
продукції, товарів, інших матеріальних цінностей (робіт, послуг),
що підлягають відвантаженню (виконанню), а також за продану
іноземну безготівкову валюту;
   6.3. 62 "Розрахунки з  покупцями  і  замовниками",  76
"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - на продажну
вартість відвантаженої продукції, товарів, інших матеріальних
цінностей (виконаних робіт, послуг), в оплату за які кошти від
покупця на дату відвантаження (виконання) підприємство не одержало
(крім вартості продукції, робіт, послуг, що відвантажені або
виконані бюджетній установі), а також на вартість продукції,
товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих підприємством;
   6.4. 51 "Розрахунковий рахунок", 55 "Інші рахунки в банках",
"Розрахунки з бюджетом" - на суму коштів  за  відвантажену
продукцію, товари, інші матеріальні цінності (роботи, послуги), що
одержані за рахунок бюджетних коштів або по яких проведено залік
на зменшення заборгованості підприємства за його зобов'язаннями
перед бюджетом;
   6.5. 62 "Розрахунки з  покупцями  і  замовниками",  76
"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - на вартість
відвантаженої за бартерним контрактом продукції, товарів, інших
матеріальних цінностей  (робіт,  послуг)  у  випадках,  коли
відвантаження (виконання) відбулося раніше, ніж одержано за цим
контрактом цінності (роботи, послуги);
   6.6. 31 "Витрати майбутніх періодів" - на вартість одержаної
за бартерним контрактом сировини, матеріалів, товарів, інших
матеріальних цінностей (робіт, послуг) у випадках, коли одержання
відбулося раніше, ніж за цим контрактом відвантажені (виконані)
цінності (роботи, послуги). Одночасно одержані цінності (роботи,
послуги) зараховуються по дебету рахунків обліку  виробничих
запасів товарів, витрат виробництва та обігу у кореспонденції з
рахунками 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 76
"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами";
   6.7. 50 "Каса", 52 "Валютний рахунок", 55 "Інші рахунки в
банках", 56 "Інші грошові кошти", 58 "Фінансові вкладення", 59
"Векселі  одержані",  60  "Розрахунки  з  постачальниками  і
підрядчиками", 61 "Розрахунки з авансів", 62 "Розрахунки  з
покупцями і замовниками", 63 "Розрахунки з претензій", 66 "Векселі
видані", 71 "Розрахунки з підзвітними особами", 76 "Розрахунки з
іншими дебіторами і кредиторами", 90 "Короткострокові позики
банку", 92 "Довгострокові позики банку", 95 "Інші позикові кошти",
96 "Цільове фінансування і цільові надходження" - на суму курсових
різниць, що нараховуються на вартість цінностей і зобов'язань,
виражену в іноземній валюті, бухгалтерський облік яких ведеться на
зазначених рахунках;
   6.8. 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - на
суму штрафів та/або неустойки чи пені, щодо яких одержані рішення
сторін договору або рішення відповідних державних органів, суду,
арбітражного чи третейського суду;
   6.9. 51 "Розрахунковий рахунок", 52 "Валютний рахунок" - на
суму одержаної безповоротної фінансової допомоги;
   6.10. 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - на
суму доходів від  спільної  діяльності  та  дивідендів  від
нерезидентів;
   6.11. 48 "Валові доходи" - на суму валових доходів, не
відображених в попередніх періодах та виявлених у  звітному
періоді;
   6.12. 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 66
"Векселі видані", 76  "Розрахунки  з  іншими  дебіторами  і
кредиторами" - на суму кредиторської заборгованості, що списується
з балансу відповідно до законодавства.
   7. Одночасно із записами по кредиту рахунку 48 "Валові
доходи" рахунок 48 дебетується у кореспонденції з рахунками:
   7.1. 46 "Реалізація" - на суму доходів по  операціях,
наведених у пунктах 6.1, 6.3, 6.5 цих рекомендацій, а також на
суму, що зарахована на рахунки підприємств в установах банків за
продану іноземну безготівкову валюту;
   7.2. 61 "Розрахунки з авансів" - на суму, що зарахована на
рахунки підприємства в установах банків від покупців (замовників)
в оплату продукції, товарів, інших матеріальних цінностей (робіт,
послуг), що підлягають відвантаженню (виконанню);
   7.3. 80 "Прибутки і збитки" - на суму доходів по операціях,
наведених у пунктах 6.7, 6.8, 6.10, 6.12 цих рекомендацій;
   7.4. 62 "Розрахунки з  покупцями  і  замовниками",  76
"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" - на суму доходів
по операціях, наведених у пункті 6.4 цих рекомендацій;
   7.5. 87 "Фонди  економічного  стимулювання",  88  Фонди
спеціального призначення", 96 "Цільове фінансування і цільові
надходження" - на суму  одержаної  безповоротної  фінансової
допомоги;
   7.6. 83 "Доходи майбутніх періодів" - на суму доходів по
операціях, наведених у пункті 6.6 цих рекомендацій.
   8. Сальдо на рахунках 18 "Валові витрати" і 48 "Валові
доходи" на початок і кінець звітного періоду не може бути. Обороти
по дебету рахунку 18 "Валові витрати" і кредиту рахунку 48 "Валові
доходи" використовуються як складові валових витрат і валових
доходів підприємства.
   9. Сума коштів, що одержана від покупців (замовників) за
продукцію, товари (роботи, послуги), що відвантажені (виконані) до
дати набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 283/97-ВР ),
відображається підприємствами, щодо вказаної дати виручку від
реалізації продукції  (робіт,  послуг)  визначали  за  сумою
зарахованого на рахунок в установах банків платежу за відвантажену
продукцію, товари (роботи, послуги), в порядку, викладеному у
пунктах 6.2 і 7.1.
   Одночасно ці підприємства по дебету рахунку 18 "Валові
витрати" і кредиту рахунку 45 "Товари відвантажені, виконані
роботи і послуги",  а  підприємства  торгівлі,  громадського
харчування, постачання і збуту - з кредиту рахунку 44 "Витрати
обігу" відображають суму, що визначається  за  пунктом  3.7
Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського
звіту підприємства, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р. N 139 ( z0321-95 ). Підприємства
постачання, збуту, торгівлі і громадського харчування також по
дебету рахунку 18 і кредиту рахунку 45 відображають вартість
реалізованих товарів. З кредиту рахунку 18 "Валові витрати" суми
по операціях, що наведені у цьому абзаці, списуються в дебет
рахунку 46 "Реалізація".
   10. До приведення у відповідність з цими рекомендаціями інші
нормативні  документи  Міністерства  фінансів  України  з
бухгалтерського обліку застосовуються в частині, що не суперечить
цим рекомендаціям.
 
 Управління методології бухгалтерського обліку
Головна сторінка